?

Turkce dil bilgisi 02-03-2012

Türkçe dil bilgisi 02-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bağımlı sıfat 1. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi. 2. Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. 3. Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

fenomenoloji Fransızca phénomenologie "Algılanan görüngeler öğretisi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca görüngü bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakaplar bitişik yazılır: Birol; Adıvar, Boynueğri Mehmet Paşa.Günün atasözü/deyimi

ata arpa, yiğide pilav

Canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar.

Atasözü