?

Dosemelerde isi ve yalitim

Döşemelerde ısı ve yalıtım

Zemin kat döşemelerindeki ısı kayıplarını azaltmak için kullanılan ısı yalıtım detaylarının çözümlenmesi, yapı kabuğunun diğer bölümlerinde uygulanan ısı yalıtım ayrıntılarından farklılık arz etmektedir. bunun başlıca sebebi, zemine olabildiğince yakın ya da direkt ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. dolayısıyla, zemin kat döşemelerindeki ısı yalıtımları incelenirken döşeme ve dış duvarlardaki su, buhar yalıtımları ile ilişkilerinin kurulması kaçınılmaz olmaktadır.döşemelerin altından yapılan ısı yalıtımı genellikle döşeme elemanı boyunca yatay olarak uzanır. burada kullanılacak yalıtım malzemesi yüksek nem direncine sahip ve basınca dayanıklı sert bir tabaka olmalıdır. şayet nem geçirmeyen tabakanın altında yer alıyorsa, zemin ya da dolgunun zararlı olabilecek etkilerinden korunmalıdır. bu uygulamada beton döşemeler yerinde yalıtılırlar ve iki yolla taşınırlar. bunlar;* zemin ya da dolguya oturtulurlar,

* çevre duvarlar vasıtası ile taşınırlar.nem geçirmez tabaka beton zeminin altında veya üzerinde olabilir. şayet betonun altında ise ısı yalıtımının altında veya üzerinde de olabilir. zeminin yüksek oranda sülfata sahip olduğu alanlarda, nem geçirmez tabaka betonun üzerinde ise, betonun zemindeki bileşenlerden etkilenmemesi için ek bir ayırıcı tabakaya gereksinim vardır. bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;* yapısal sağlamlığın ve ısıl performansın azalması,

* yapım sırasındaki zararlar,

* ısı köprülerindeki mümkün yoğuşma,

* döşemedeki nemin zararı ve

* tesisatlardaki mümkün sorunlardır.taşıyıcının üzerinden yalıtılan zemin kat döşemelerindeki yalıtım uygulamaları, zemin döşemesi prekast kiriş ve blok döşemeler ile yerinde dökülen döşemelerde kullanılır. ısı yalıtım malzemesi sert ve üstündeki yüke ideal olmalıdır. yalıtım elemanı ahşap esaslı döşeme kaplaması veya şap altında yer alabilir. bu tür uygulama yalıtılmış ahşap döşeme sistemleri için de uygundur. bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;* uygulamadaki hatalar ve yapım sırasındaki zararlar,

* nemden meydana gelen zararlar,

* ısı köprülerindeki yoğuşma ve

* tesisattaki mümkün sorunlardır.kenarından yalıtılan zemin kat döşemesi uygulamasında, ısı yalıtım tabakaları döşemenin kenarına, binanın boyut ve biçimine ve de yalıtım kalınlığına bağlı olarak 2 m 'ye kadar yatay veya düşey olarak yerleştirilir. ısı yalıtım tabakası döşemenin etrafında düşey olarak üç farklı biçimde yer alabilir. bunlar;* dış duvarın iç tarafına,

* duvar tabakalarının arasındaki boşluğuna ve

* dış duvarın dış tarafınadır.temellerin derinlik ve tipine bağlı olarak, ısı yalıtımı duvarlarda olduğu gibi temellerde de yapılabilir. düşey yalıtımın dış taraftan uygulanması, binanın içerisindeki döşemeye uygulanmasının ideal olmadığı yerlerde faydalı olabilir. fakat, esas derinliğinin yeterli olduğu durumlarda esas duvarlarının dış tarafına ısı yalıtımı eklenebilir. bu uygulama bilhassa yalıtım tabakasının dış duvar yalıtım tabakası ile devamlılığının sağlanması kolaylığı açısından yararlıdır. aynı zamanda beton zemin döşemesindeki yüzey yoğuşmasına çare olarak kullanılabilir. bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;* zeminin altındaki ısı yalıtım malzemesinin ısıl performansının azalması,

* yapım sırasındaki zararlar,

* temellerdeki taşıyıcı hatalar ve

* ısı köprülerindeki yoğuşmadır.zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımısoğuk bölgelerde, binanın iç sıcaklığı zemin sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması halinde, zemin üstüne oturan döşemede ısı yalıtımı yapmak gerekmektedir. uygulamada, toprak üstüne 15-20 cm kalınlığında döşenen blokaj üstüne 10 cm kalınlıında grobeton dökülür. daha sonra aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla su ve nem yalıtımı, ısı yalıtımı, koruma harcı ve döşeme kaplaması uygulanır.ısı yalıtımsız döşemezemin katlarda ısı kaybı dış duvarlardan dış havaya olduğu kadar döşemeden zemine doğru da gerçekleşmektedir. burada devamlı bir ısı tutucu olmaması halinde birim alandaki kayıp miktarı önemsenecek miktardadır.tam ısı yalıtımlı döşemeısı yalıtımının döşeme betonunun altında olması, ısı yalıtımı kapasitesinden yararlanılmasını, üzerinde bulunması ise hacmin daha çabuk ısınmasını ve yerden ısıtma yapılmasını temin eder. ancak, bu taktirde bir buhar kesici gerekmektedir.kiriş yalıtımlı döşemeyalnızca dış kenar döşeme kirişlerinde ısı yalıtımı yapılması, ısı akışının bina altından yana doğru olacağı ve zeminin yüksek ısı depolama kapasitesine sahip olduğu düşüncesiyle soğuk olmayan bölgelerde yeterlidir denilebilir. yalıtımın kabuğun dış kısmında olması duvar yalıtımı ile devamlılığı temin eder ve ısı köprülerinin giderilmesi açısından olabildiğince etkilidir.altı açık döşemede ısı yalıtımıalt tarafı ısıtılmayan odalarda döşemedeki yalıtım üst veya alt taraftan yapılabilir. yalıtımsız halde u=2,31 w/m²k iken 6 cm alttan yalıtım yapıldığında söz konusu değer u=0,42 w/m²k 'ne kadar düşürülebileceği görülmektedir.zemine oturmayan döşemeısı yalıtımsız döşemezemin döşemesi altındaki boşluğun, nem birikimini azaltmak üzere havalandırılması aynı zamanda yalıtımsız döşeme altında taşınım yoluyla ısı kaybını arttırır. bu nedenle bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanır.üstü ısı yalıtımlı döşemeısı köprülerinin giderilmesi ve yerden ısıtma yapılması açısından ısı yalıtımının döşeme üst yüzünde bulunması yarar temin eder.tam ısı yalıtımlı döşemedış duvarda yalıtım bulunması, bir önceki çözümdeki performansı sağlamakla birlikte duvar kalınlığını azaltmaktadır.kapalı döşeme çıkmasıısı yalıtımsız çıkmadöşeme çıkması ve sarkan kirişte ısı köprülerinin oluşması nedeniyle bu çözüm ancak sıcak bölgelerde tatbik edilebilir.ısı yalıtımlı çıkmadış yan ve alt yüzeylerle kiriş dış yüzüne yalıtımı uygulaması ısı köprülerini gidermiş olacaktır. duvar örgisinin bu taktirde döşemenin kenarından yalıtım kalınlığı kadar taşması ve sıva çatlağını önlemek üzere yalıtım ile duvar blokları arasındaki derz üstünde sıva donatısı kullanılması gerekmektedir.tam ısı yalıtımlı çıkmatüm dış yüzey boyunca ısı yalıtımının devamlı olması ısı köprülerini giderdiği gibi kagir duvar kalınlığını ve bu nedenle ağırlığını azaltma imkanını tanımaktadır.açık çıkmalı balkon döşemelerısı yalıtımsız çıkmasıcak bölgeler dışında yer alan bina bloklarında ısı yalıtımı önleminin alınmaması halinde ısı kayıpları ile birlikte yoğuşma zararları söz konusudur.ayrık çıkmakat döşemesi boyunca meydana gelen ısı köprüsünü gidermek üzere çıkma döşemesi cepheye dik kısa kenarları boyunca kirişler tarafından taşınarak kat döşemesinden ayrılabilir. böylece ısı köprüsü alanı azaltılarak kiriş kesit alanına indirgenmiş olur ve ısı yalıtımında devamlılık sağlanır.özel donatılı çıkmaözel donatı yardımıyla kat ve çıkma döşemeleri arasına beton yerine ısı yalıtımı koyarak konsol olarak çalıştırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder