?

Duvarlarda isi yalitimi

Duvarlarda ısı yalıtımı

Duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için malzeme tercihi ve seçilen malzemenin kalınlığı en önemli iki faktördür. seçilecek olan malzemenin bünyesine mutlaka su almaması, buhar difüzyon direncinin yüksek oluşu, üstüne direkt sıva uygulanabilirliği, baskı ve darbeye karşı dayanımın yüksek olması ve ısı iletim katsayısının çok düşük olması gerekir. bundan başka, ısı yalıtım kalınlığı seçilirken yoğuşma sorununun engellemesi için lazım hesapların kesinlikle yapılması gerekmektedir.duvarlarda ısı yalıtımı esas prensipleri ise şunlardır.* duvarlarda dışardan ısı yalıtım tercih edilmelidir. böylece hem kagir duvar malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içerisinde de yoğuşma riski azalır,

* kısa sürede ısıtmanın söz konusu olduğu yerlerde içten yalıtım tercih edilir,

* ısı yalıtım malzemesi sudan etkilenmeyecek biçimde kapalı gözenekli ve yeterli baskı dayanımlı olmalı. örneğin, haddeden çekilmiş polistren köpük, poliüretan, cam ve mineral köpük bu özellikleri mevcuttur. mineral yün halinde silikonlu olanları tercih edilmelidir,

* ısıtılmayan bodrumların dış duvarlarında ısı yalıtım malzemesi, zeminden başlayarak yer altı don düzeyi kadar, ısıtılan bodrumlarda ise esasa kadar indirilir,

* bodrum iç duvarlarında su yalıtımı var ise, ısı yalıtımı bunun üstüne konur. ısı yalıtım malzemesinin dış basınca karşı 1/2 tuğla kalınlıkta bir duvar veya özel koruma levhalarıyla korunmalıdır,

* ısı yalıtım malzemesinin cepheye kaplanması, cepheye dikine istikamette aralıklı tutturulmuşlatalar arasına da yapılabilir. lata aralıkları yalıtım malzemesi genişliği ile uyumlu olmalıdır. lataların duvara tutturulmaları, duvara daha önce çimento harcı ile özel yerleştirilmiş takozlarla olabilecği gibi b. a. elemanlara dübel ile de yapılabilir,

* dış duvarda ısı yalıtım değeri yüksek olan bloklarla duvar örülüp üstüne sıva yapıldığında, döşeme alnı ile kolon ve kiriş yüzeyleri ısı köprüsü oluşturacaktır. bu bakımdan söz konusu yüzeylerin yalıtılması gerekmektedir. yapılacak yalıtımın duvarla aynı hizaya gelmesi için de duvar yalıtım kalınlığı kadar dışarıya çıkarılır. bu çıkmadan dolayı duvarda stabilite problemi olmaması için duvar kalınlığı çıkma miktarı kadar artırılır,

* ısı yalıtım malzemesi ve kagir malzemenin duvar cephesinde birlikte kullanılmasından dolayı sıva problemleri çıkacaktır. bunu bertaraf etmek için yalıtım yüzeyleri rabitz tel veya sıva filesi ile kaplanıp üstüne özel çimento esaslı sıva yapılmalıdır,

* duvar yüzeyinde ıslanma ve yoğuşmanın olduğu nemli iklim bölgelerinde ve bilhassa kuzeye bakan cephelerde havalandırmalı duvar yapılmalıdır. bu tür duvarların ısı biriktirme kapasitesi çok yüksektir. ısı yalıtım malzemesinin kalınlığının hesaplanmasında hava tabakası da göz önünde bulundurulmalıdır. bundan başka, iç mekandaki su buharı da hava tabakası yoluyla dışarı atılır. hava sirkülasyonunun sağlanması için tuğla örgüde döşeme ve tavan hizasında bazı düşey derzler boş bırakılır.duvarlarda ısı yalıtım uygulamaları üç biçimde olmaktadır. bunlar, dıştan, ortadan ve içten ısı yalıtımıdır. aşağıda bu uygulamalar kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.dıştan ısı yalıtımıısı yalıtımı, binayı çevreleyen kabuk yani dış duvarın dış yüzeyine uygulanır. bina dış kabuğunu ısıl gerilimlerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra bilhassa konutlarda konfor koşullarının devamını temin eder.dıştan uygulamada, ekstrüde polistren levhalar (xps), duvar yüzeyine reçine katkılı çimento esaslı harçlar ile yapıştırılır. daha sonra, 1 m² 'ye 6 adet gelecek biçimde plastik çivili yalıtım dubelleri ile mekanik fiksaj-tesbit yapılır. yapıştırmada kullanılan harç ile ince bir sıva yapılır. bu sıvanın üstüne bütün duvar yüzeyini kaplayacak biçimde alkaliye dayanıklı cam elyafı file tatbik edilir. daha sonra, üzeri tekrar sıvanır ve sıva kuruduktan sonra boyanarak bitirilir. bu uygulamada sıva kalınlığı asgari 5 mm olmalıdır.havalandırmalı giydirme cephelerde, yanıcı ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktaysa, her kat hizasındaki mineral yün yangın bariyerlerine ilave olarak her kat döşemesi hizasında metal yangın kesici bantlar kullanılması faydalı olacaktır. geçirimsiz dış kaplama ile ısı yalıtım malzemeleri arasında kesinlikle havalandırma boşluğu bulunmalı ve muhtemel yoğuşma suyu için drenaj imkanı temin edilmelidir. yanıcılık sınıfı a1, a2 ve b1 sınıfı ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. yangına dirençli tespit elemanları ve her kat hizasında 100 mm 'lik bant durumunda mineral yün yangın bariyerleri takviye edilmelidir. yağmur suyu sızmasına karşı, kaplama arkasında bir membran kullanılmaktaysa kesinlikle buharı dışarı atan, suyu iç tarafa geçirmeyen (nefes alan su yalıtım membranı) bir membran kullanılmalıdır.oturulmakta olan binalarda dış duvarlara iç taraftan ısı yalıtımı yapılması daha kolay ve ekonomiktir. bu uygulamalarda mineral yünler ekstrüde polistren uygundur. dış duvarlarda radyatör arkasındaki ısı kayıpları da mühimdir. radyatör arkalarına yansıtıcılı ısı yalıtım levhaları koyularak yaklaşık %5 yakıt tasarrufu sağlanabilir.kolonlar arası duvarbina taşıyıcı iskeletini oluşturan dış kolon ve kirişlerin arasına duvarların yerleştirilmesi uygulama açısından kolaylık sağlamakla birlikte, tedbir alınmaması halinde fazla ısı köprüsü oluşması nedeniyle yetersiz bir çözümdür.havalandırmasız duvarduvar gövdesi veya ısı yalıtımı üstüne boşluk bırakmadan direkt dış kaplama uygulaması havalandırmasız duvar olarak tanımlanabilir. bu taktirde geride sızıntı veya yoğuşma suyu uzaklaştırılacak veya kurumasını sağlayacak bir hava boşluğu bulunmaması nedeniyle, en dış katmanın tümüyle su geçirimsiz olması beklenir. bundan başka, yoğuşmanın oluşmasını da önlenmek gerekir.ısı yalıtımsız duvarkalınlığı ve katmanları açısından duvarın, su yalıtım özelliklerinin yeterli olmasının yanısıra taşıyıcı sistemin de aynı kademede yeterli olması gerekir. bu yönden dış kiriş ve kolonlar ısı köprüsü oluşturmakta ve yoğuşmaya neden olmaktadır.kiriş ısı yalıtımlı duvarduvar gövdesi kendisinin ısı yalıtımı açısından yeterli olması halinde sadece taşıyıcı elemanların dış yüzeyine yalıtım uygulamasıyla yetinmek mümkündür.. duvarın kiriş kenarından ısı yalıtımı kadar dışa taşırılmasıyla yapılır. duvar kaplaması ve taşıyıcı eleman yalıtım malzemesi arasındaki derz üstünde sıva donatısı kullanılması çatlakların engellemesi açısından lazımdır.tam ısı yalıtımlı duvarısı köprüleri bu çözüm yoluyla tümüyle giderilir. aynı zamanda duvar kalınlığı azaltılmış ve ısı depolama kapasitesinden yararlanılmış olur. diğer taraftan kat kullanım alanı çoğalır.havalandırmalı duvardış kaplamadan sızan yağış suları ile içeriden meydana gelen su buharının yoğuşması neticesi meydana gelen suların uzaklaştırılması, duvar içerisinde devamlı bir boşluk oluşturularak gerçekleştirilebilir. duvarın tepesinde ve dibinde bırakılacak aralıklar veya delikler su çıkışını ve hava girişini temin eder. bu boşluk aynı zamanda sıcak bölgelerde gölgeleme işlevini de yüklenebilir. ısı yalıtımı açısından boşluk içerisinde bir ısı yalıtım katmanı da bulunmalıdır.yığma dış kaplamalı duvarher kat seviyesinde yatay çelik profiller yardımıyla taşınabilen cephe tuğlası gibi kagir kaplamalar belli aralıklarla plastik veya metal kenetlerle ısı yalıtımının arasından iç duvar örgüsü ile birleştirilebilir. yine her kattaki en alt ve üst örgü sırasında su boşaltma ve havalandırma amacıyla tuğlalar arasında boş düşey derzler bırakılır.ızgaralı veya profilli levha kaplama duvartaşıyıcı sistem önüne yerleştirilen bir cephe ızgarası üstüne kaplama yapılabilir veya trapez/ondüle levhalar kaplama olarak kullanılabilir. ısı yalıtımı ızgaranın dikme veya kayıtları arasında yer alır. böylece cephe kalınlığı ile birlikte ağırlığı da yığma kaplamaya göre azalmış olur.dış kaplamalı ısı yalıtımlı duvarönceki çözümlerden değişik olarak burada ısı yalıtımı dış kaplamaya birleşik ve hava boşluğunun dış tarafında bulunur. sıcak bölgelerde boşluktaki havanın kaplama yoluyla ısınmasını engelleyerek serinlemeyi sağlama amaçlanır.kolonlar önü duvarkolonların duvar arasında kalarak ısı köprüsü oluşturmasını önlemek üzere, döşeme kenarı kirişten sonra dışa doğru uzatılarak, duvarlar kolonların önüne yerleştirilebilir. böylece, sadece yatay doğrultuda söz konusu döşeme uzantısının alnı ısı köprüsü halinde kalır. buna karşılık duvarlarla geride kalan kolonlar arasında kenetler yardımıyla yanal yükler açısından bağlantı temin edilmelidir. bundan başka belli aralıklarla duvarda hareket imkanı sağlayan düşey derzler bırakılmalıdır. aşağıdaki çözümler bundan başka havalandırmalı olarak da düzenlenebilir.ısı yalıtımsız duvarısı köprüsünün alanı cephe üstünde en aza indirgenmiş olması nedeniyle soğuk bölgeler dışında ek yalıtıma gereksinim duyulmayabilir.kenar ısı yalıtımlı duvardöşeme uzantısının alnına ısı yalıtımı yerleştirilmesiyle bütün ısı köprüleri giderilmiş olur. duvar, daha önce olduğu gibi ısı yalıtım katmanı kalınlığı kadar döşeme kenarından dışa çekilir.tam ısı yalıtımlı duvaryukarıda açıklanan her iki çözümün birleştirilmesiyle yeni bir çözüm elde edilir. böylece tam duvar kalınlığı azaltılmış hem de ısı köprüleri ortadan kalkmıştır.dış duvarlarda ortadan ısı yalıtımıiki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtım katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi "ortadan ısı yalıtımlı dış duvar" olarak adlandırılabilir. ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar iki farklı biçimde tatbik edilebilir. bunlar, birbirlerinden düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından meydana gelen çift kabuk dış duvar sistemi (havalandırmalı-soğuk) ve iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından meydana gelen, hava boşluğu içermeyen çift kabuk bir duvar sistemidir (havalandırmasız-soğuk).her iki sistemde, dış ve iç kabuk aynı veya ayrı masif yapı malzemelerinden örülür veya yapılır. genellikle beton blok ve briketler, dolu tuğla, pres tuğla, klinker tuğla vb ile doğal taş, beton gibi alışılmış malzemeler kullanılır. iç ve dış kabuk yalnız tuğlalardan oluşturulabildiği gibi kabuklarda birisi, tuğla vb diğeri beton, briket vb olabilir veya her iki kabuk betondan yapılır.ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda, camyünü, taşyünü, ahşapyünü, koyunyünü, mineral lifli plak ısı yalıtım malzemeleri, eps ve xps sert köpük, poliüretan sert köpük, genleştirilmişüreformaldehit köpük vb plak üreten ısı yalıtım malzemeleri, camköpüğü ya da genleştirilmiş perlit veya verniküit, bims vb taneli yalıtkan dolgu malzemeleri ısı yalıtım malzemeleri olarak kullanılıyor. ancak, taneli dolgu malzemeleri daha çok havalandırmasız dış duvarlar için ideal olan ısı yalıtım malzemesidir.ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda, iç ve dış kabuk arasında yapısal bir bağlantı yoktur. bununla beraber her iki kabuğun mekanik dayanım açısından birlikte çalışması gerekmektedir. bunun için, iç ve dış masif katman yeterli sıklıkta metal bağlarla birbirine bağlanır. bağlanma, duvar örülürken, bağların bir ucu dış, diğer ucu iç katmana ve karşılıklı aynı düzlemdeki derzlere veya iç ve dış kabukta boşluklara sokularak bağlanır. bağlar için en ideal metal, bakır, bronz, galvanizli demir ve paslanmaz çeliktir. bağlantı için çok farklı boyut ve şekillerde paslanmaz çelik köşebentler ve özel bağlantı elemanları üretilmektedir.ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar hem iskelet ve hem de yığma yapılara uygulanmaktadır. iskelet yapılarda kabukların her ikisi ince olabileceği gibi biri kalın (iç kabuk), diğeri ince olabilir. yığma yapılarda ise statik açıdan daha kalın duvarların yapımı gerektiğinden kabuklardan birisi bilhassa iç kabuk diğerinden daha kalın olarak inşa edilmektedir.havalandırmalı çift kabuk dış duvar sistemlerde yer alan katmanında gelişi güzel bir hapsedilmişlik, durgunluk ve nem depolama meziyeti olmayıp aksine bir serbestlik, devamlı bir hareket, bu nedenle da nem taşıyıcılık ve yapıdan aldığı nemi beraberinde yapıdan uzaklaştırıcılık gibi pozitif nitelikler söz konusudur. burada yapı bileşeni hem konstrüksiyon hem de işlev yönünden hareketli hava katmanı tarafından ikiye bölünmüştür. iyi bir biçimde havalandırılan hava katmanının ısıl koşulları dış ortamla aynı kabul edilir.ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı çift kabuk dış duvarlarda dış kabuk en az 9 cm, iç kabuk ise en az 11. 5 cm kalınlığında olmalıdır. iki kabuk arası en çok 15 cm 'dir. hava tabakasının en az kalınlığı 4 cm 'dir. ısı yalıtım tabakası ise en çok 11 cm kalınlığındadır.havalandırmasız dış duvarlarda, sistemi oluşturan bütün malzeme katmanlarına ilişkin nemsel ve ısıl dirençler birbirleri arkasından kesintisiz sıralanmaktadır. bu tür dış duvarlarda rüzgar tesiri altındaki yağmur suyu geçirimli dış kabuk ve derzler yoluyla konstrüksiyona girebilir. bu su, hem don hasarına ve hem de dış kabuğun iç yüzeyi ile temas durumunda olan ısı yalıtım malzemesinin nemlenmesine sebep olabilir. ısıl konfor koşulları sağlanmış bu duvarlarda soğuk dönemde iç kabuk sıcak, don bölgesinde bulunmakta olan dış kabuk ise soğuktur. iç kabuk yavaş, dış kabuk ise hızla soğur. çiğ noktası ısı yalıtım tabakasının içindedir. sıcak dönemde ise dış kabuk çok hızla ısınır. taşıyıcı nitelikteki iç kabuk dış kabuk tarafından korunduğu için yüksek sıcaklıkların tesiri altında değildir. sıcak dönemde ısı akımına paralel olarak gelişen buhar akımı neticesi, su buharı ısı yalıtım tabakasında yoğuşur, yoğuşma genellikle düzlemseldir. taşıyıcı duvar yıllık sıcaklık farkı sebebi ile çok az genleşir. dış kabuk, yüksek ısı genleşmelerinin tesiri altındadır ve iç kabuğun ısı depolama kabiliyeti yüksektir.havalandırmalı sistemde dış kabuk için kullanılacak masif yapı taşlarının don etkisine dayanıklı olması ve su geçirmez (sıkı) meziyet taşıması, buna karşılık iyi bir kılcal emicilik gücüne sahip olması, yani iyi bir nem depolayıcı olması gerekmektedir. bu malzemeler, buhar kesicilik özelliği de taşıyabilir. bu taktirde, kapalı ortamdan difüzyon yoluyla gelen su buharı hareketli hava katmanına erişir erişmez buradaki hava akımı ile hemen uzaklaştırılacaktır. havalandırmalı dış duvar sistemi, her yerde basitçe kullanılamayan en duyarlı ısı yalıtım malzemelerinin (örneğin: son derece düşük yoğunluktaki camyünü vb) istenilen kademede ısı iletkenlik değerleri içerisinde ve sağlıklı olarak kullanılmasına imkan vermektedir. burada kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin tam anlamıyla buhar geçirgen olmasında hiç bir sakınca yoktur. ancak, bu sistemde cam köpüğü vb difüzyon direnci yüksek ısı yalıtım malzemeleri kullanılacaksa, bunlar açık derzli olarak uygulanmalı ve iç kabuk iç yüzeyine yakın bir bölgede kuvvetli bir buhar kesici katman ile birlikte yer almalıdır. ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı dış duvarlarda boşluk tabanında, olasılı yoğuşma ve kabuktan sızabilecek yağmur sularının her iki kabuğa zarar vermeden serbestçe dışarı atılmasını sağlayan bir sızdırmazlık katmanı uygulanmalı ve bu katman, hava giriş delikleri ile optimum kademede bağdaştırılmalıdır.havalandırmasız sistemde genel olarak su buharı difüzyon direnci yüksek yapı taşları dış kabukta kullanılmamalıdır. buhar difüzyonuna imkan sağlayan bu yapı taşları suyu bünyesine almamaktadır. ısı yalıtım malzemeleri ise su buharı geçirgen özellikte olmalıdır. bu tür dış duvarlarda, dış kabuk ideal nitelikte malzemeler ile oluşturulmamış ve derzler dahil, dış yüzeyi su geçirimsiz kılacak tedbirler alınmamış ve uygulama hataları yapılmışsa rüzgar tesiri altındaki yağmur suyu geçirimli dış kabuk ve derzler yoluyla konstrüksiyona girebilir. bu su, hem don hasarına yol açar hem de iç kabuğun iç yüzeyi ile temas durumunda olan ısı yalıtım malzemesinin nemlenmesine sebep olur. poliüretan, ekstrüde veya ekspanded polistren sert köpük vb gibi kapalı gözenekli ısı yalıtım malzemeleri güçlü yağmur etkisinde derzlerinin dışında pratik olarak bünyesine nem almaz. taşyünü, camyünü vb mineral lifli plaklar, genleştirilmiş üreformaldehit köpüğü veya hidrofob genleştirilmiş perlit vb gibi açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri ise bünyesine dış kabuğa komşu yüzeylerinden nem alabilir. ısı yalıtım malzemesinin tamamen nemlenmesi halinde nem bu tabakaya iç yüzünden komşu iç kabuğa da girebilir ve onun da nemlenmesine yol açabilir. bu açıdan bakıldığında, havalandırmasız dış duvarda, pratik olarak, su emmeyen kapalı gözenekli sert köpükler veya hidrofob (su itici) özelliği ile su emiciliği azaltılmış olan ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. her iki taktirde da duvar tabanında sağlıklı bir sızdırmazlık katmanı uygulanmalı ve bu katman hava giriş delikleri ile ilişkilendirilmelidir.ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarlarda su buharı difüzyonu neticesi genellikle yoğuşma görülür. ısı iletim katsayısı aynı olan ısı yalıtım malzemelerinin yüksek buhar difüzyon direncine sahip olanlar, düşük dirençlilere göre daha az yoğuşma riski taşır. yoğuşma neticesi meydana gelen nem miktarı, düşük buhar difüzyon dirençli mineral lifli plakalarda daha fazla, yüksek dirençli yapay sert köpük plaklarda ise daha azdır. bu açıdan da, ısı yalıtım malzemesi olarak, duvar bünyesinde yoğuşmaya izin verilse bile, kapalı gözenekli sert köpük plaklar kullanılabilir.plak türünden ısı yalıtım malzemelerinin kullanıldığı durumlarda atmosferik yüklerden koruyucu dış kabuk için, nispeten düşük difüzyon dirençli bir malzeme (1/2 normal dolu tuğla vb) öngörülürken, ısı yalıtımının dökülerek veya doldurularak uygulandığı duvarlarda masif dış kabuğun difüzyon direnci nispeten yüksek malzemeden (1/2 dolu klinker tuğla vb) seçilmesi gerekmektedir. ısı yalıtım katmanının dolgu malzemesinden oluşması, duvar tabanında sağlıklı bir sızdırmazlık ve sudan arınım sisteminin uygulanmasını zorunlu kılar.ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı çift kabuk dış duvarlar, yağmur geçişinin engellemesi ve yapı içerisindeki su buharının yoğuşmaya neden olmadan dışarı atılması yönünden ideal olan konstrüksiyonlardır. bu sistem ısı geçirgenlik direnci yüksek, buhar geçirgenlik direnci düşük ısı yalıtım malzemeleri ile kullanılmalıdır. yapım sırasında, hava giriş ve çıkış deliklerinin bırakılmış olması ve duvar diplerinin su geçirmezlik malzemeler ile donatılması gerekmektedir.yağmur tesiri ve difüzyon tekniği açısından sorunlu olan ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarlar pratikte çok ancak, bilinçsizce uygulanan bir detaydır. bu sistemde yeterli performans ancak bir dizi tedbir alınarak sağlanabilir. hidrofob özellikteki dökme perlitli ısı yalıtım tabakasının kalınlığı en az 5 cm olmalıdır. mineral lifli, yalıtım malzemeleri kullanılacaksa, konstrüksiyon, uygulama anında neme karşı korunmalıdır. yağmur ve su buharı etkilerine karşı nem emmeyen kapalı gözenekli sert köpük plak veya su itici nitelikteki yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. nemsel faktörlere açık dış kabuğun ısı geçirme değerinin hesaplanması ve bunun ısı korunum açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.yağmur suyu etkilerine karşı duvar diplerine sağlıklı bir sudan arınım sistemi oluşturulmalı ve bu bölgeye su geçirimsiz malzeme uygulanmalıdır. havalandırmasız duvarların değişik iç ve dış kabuk ve değişik ısı yalıtım malzemesi seçenekleri ile difüzyon kontrolü yapılmalı ve alınan sonuçlara bağlı olarak kullanım açısından bir karara varılmalıdır.içten ısı yalıtımıduvarların içten yalıtılması, yoğuşma riskinin yüksek olduğu uygulamalar olup yoğuşma kontrolü yapılmalıdır. ısı yalıtımının sıcak tarafına buhar kesici uygulanmalıdır. buhar kesici tabakanın ek yerlerinde buhar kesici bantlar ile geçirimsizlik temin edilmeli, tespit elemanları ile delinmemelidir. ısı yalıtım malzemesi devamlı olarak uygulanmalı, ısı köprüsü oluşturacak profil vb tespit elemanlarından uzak durulmalıdır. kat döşemeleri ile birleşimlerde ısı köprüleri elimine edilecek biçimde ısı yalıtımı uygulanmalıdır. duvar bünyesinde bulunmakta olan kolon, kiriş, hatıl vb bütün yapı elemanları dıştan ısı yalıtımı ile kaplanmalıdır. buhar kesici tabakalar olasıysa tavan ve döşemelere döndürülmelidir. ısı yalıtım malzemesinin sıcak tarafında bulunmakta olan tabakaların, buhar difüzyon direnç katsayısı (µ) soğuk tarafta bulunmakta olanlardan 5 kat daha yüksek olması halinde yoğuşma önlenebilir ve buhar kesiciye gerek yoktur. yalıtım tabakası arkasında hava hareketi önlenmelidir. kompozit yalıtımlı paneller kullanılmaktaysa, tavan ve döşeme ile birleşme noktalarında panel arkalarına devamlı yapıştırıcı harç sürülmelidir. bundan başka panel üstünde yer alan priz vb elik çevreleri aynı biçimde kapatılmış olmalıdır. mutfak ve banyo gibi yüksek buhar üreten hacimlerde yerlerde kaynağa yakın noktada su buharı pasif bir baca veya mekanik havalandırma ile dışarı atılması temin edilmelidir.içten ısı yalıtım uygulamalarında, kat yüksekliğindeki ektrüde polistren (boşluksuz) ısı yalıtım levhaları çimento bazlı yapıştırma harcı ile duvara yapıştırıldıktan sonra ek yerlerine file bant yapıştırılıp üstüne alçı sıva uygulanarak bitirilir. plastik çivili yalıtım dübelleri ile fiksaj yöntemi, duvar yüzeyinin ideal olmaması veya kat yüksekliğinin 3 m 'yi aştığı durumlarda kullanılmalıdır. içten ısı yalıtım uygulamalarında genellikle bir yoğuşma problemi yaşanır. bu açıdan, yoğuşma sorununun çözümlenmesi halinde uygulanmalıdır. diğer taraftan, dıştan ısı yalıtım uygulamalarına oranla daha ekonomik olup ısıl tutuculuk açısından da dıştan uygulananlara oranla daha düşüktür.bodrum ve esas perdelerde ısı yalıtımısu yalıtımı tamamlanmış olan perde veya duvara soğuk bitüm yapıştırılarak polistren ısı yalıtım levhaları hem ısı yalıtımı yapar hem de su yalıtım katmanlarını tahriplere karşı korur.ısıtılan bodrumısıtılan bodrumlarda ise, perde, duvar ve döşemede su ve ısı yalıtımları birlikte bulunur. bilhassa soğuk bölgelerde döşemede ısı yalıtımı büyük yarar temin eder.ısıtılmayan bodrumısıtılmayan bodrumdaki ısı yalıtımı için en etkili husus, dış duvar yalıtımı ile devamlılığın sağlanabileceği zemin kat döşemesi üst yüzüdür. yerden ısıtma imkanı da temin eder. bu konumdaki yüklere karşı yeterli baskı ve darbe dayanımı olmalıdır. dış duvardaki yalıtımın en az zemin donma derinliğine kadar indirilmesi gerekmektedir. ısı yalıtımsız bodrumların perde ve döşemelerde sadece su yalıtımı yapılır ve drenaj ile desteklenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder