?

Franchising

Franchising

Franchising,sözleşmeye dayalı,doğrudan bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. franchising sisteminde pazarlanan,ürün veya hizmetin yanı sıra,sistemin kendisidir.

bu işletme sistemi,know-how ve markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli müddet ,şart ve sınırları kapsayan bir anlaşmayla,işin yönetim ve organizyonuna ait devamlı disiplin ve destek sağlayarak bir bedel karşılığında,bağımsız yatırımcılara sisteminin ve markasının kullandırır.

franchise vermek için ilk olarak ortada başarı ile çalışan bir işletme test edilmiş bir sistem ünlü bir marka olmalıdır.bölge franchise alan (area franchisee):

veren pazarın her noktasını aynı etki,nlikte ulaşamadığı takdirde belli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak bölge franchise alana devir eder. bölge franchise alan kendisi işlemler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. bir anlamda master franchise alanda bir tür bölge franchise alandır. yalnız orada pazar bütün dünya,bölge tüm bir ülkedir.alt franchise alan (sub franchisee) :

bölge franchise alan tarafından, tek bir işletme için sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur. franchise veren anlaşmada taraf veya lehtar olabilir.franchise giriş bedeli (royalty):

franchise alanı sisteme girmek için franchise verene ödediği başlangıç bedelidir.franchise kullanım bedeli (franchise fee) :

alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak franchise verene ödediği hareketsiz veya hasılata göre belirlenen bedeldir.master franchise alan (master franchisee):

yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket master franchise alan olarak adlandırılır.franchise veren (franchisor ,franchiser):

sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise antlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabillir de olmayabilir de. franchise veren sistemin gereği olan tanıtım,araştıma, eğitim,denetim, ve bu gibi takviyeleri de üstlenir.franchise alan (franchisee ):

sistemin ve markanın belli bir satış - hizmet noktası ve / veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatımcıdır.franchisingde analizlerfranchise' de fayda ve risk analizi :

franchise alana faydaları :

1-kendi işini kurmak

2-sistemin parçasını olmak

3-tanınmış marka

4-başlangıç eğitimi

5-eleman temini ve denetim

6-mali ve hukuki destek

7-teknolojik gelişim

8-verimli ortak reklam

9-yönetim teknikleri

10-düşük ve gerçekçi yatırım

11-ucuz satın alma

12-müşteri bağlılığı ve itibar

13-kredi temini

14-hızlı karlılığa geçiş

15-bölge korunmafranchise alanın riskleri :

1-yüksek yatırım

2-yüksek işletme giderleri

3-güdümlü çalışma

4-katı kurallar

5-devir ve terk kısıtlama

6-yaratıcılığın yok olması

7-satınalma özgürlüğünü kaybetme

8-anlaşmanın kötüye kullanılabilmesifranchise verene faydaları :

1-yatırımın azalması

2-hızlı nakit girişi

3-sürekli gelir

4-hızlı yayılma

5-yerinden aktif yönetim

6-ulaşılamayacak pazardan kar

7-artan reklam gücü

8-artan marka tanınırlığı

9-artan satın alma gücü

10-iyi yerlerde bulunma

11-anlaşmalı işletmeler

12-etkin dağıtım

13-hızlı tahsilat

14-pazardan bilgi akışı

15-denetleyebilmefranchise verenin riskleri:

1-işi öğretme

2-kötü niyet

3-işletme kapatmada itibar kaybı

4-fırsat kaybı

5-bölge tahsisi

6-artan genel giderler

7-markanın riski

8-tahsilat riski

franchise paketi aşağıdakileri içermelidir:* franchisor hakkında tanımlayıcı bilgi

* yönetici ve kilit adamların iş tecrübeleri

* şirketin geçmiş sicili

* franchise'ın tanımı

* lazım başlangıç yatırımı

* franchisor'a yapılacak diğer ödemeler

* finansmanla ilgili bilgi

* franchisee'nin iş yönetimindeki sınırlamalar

* franchisee şahsi katılım derecesi

* sözleşme'nin fesih ve yenilenmesine yönelik maddeler

* mevcut franchisee'lerin sayısı ve başarı oranları

* franchisor'ın yer seçimi/geliştirmesi konusundaki hakları

* franchise garanti edilen eğitim ve destek

* pilot operasyonla ilgili finansal bilgi

* franchisor'la ilgili finansal veriler

* franchisor'ın mali ve diğer profesyonel danışmanlarının listesineden franchising ?

* istihdam kapasitesini artırır.

* şehirlere olan göçün ve dengesiz şehirleşmenin önüne geçer.

* geri kalmış bölgelere teşebbüs gücü gerektirir.

* yeteneklerin gelişmesi açısından eğitim merkezi olurlar.

* makro ekonomik dengesizliklere karşı denge unsurudurlar.

* marjinal siyasi ve sosyal akımlara karşı yumuşatıcı role sahiptirler. zira onlar ülkenin çoğunluğunu oluştururlar.

* işinizi kurmanızı ve riskleri en aza indirgemenizi temin ederler.

* tekbaşınalıktan kurtarıp bir sistemin halkası yaparlar.

* kendini ispat etme ve tanıtma çabalarından kurtarırlar.

* düşük giderlere aktif reklam temin ederler.

* mal ve hizmet standartlarında devamlılığı temin ederler.

* yenilenme ve geliştirmeden de faydalanma imkanı temin ederler.

* piyasa kredilibilitesine sahip olma imkanı temin ederler.

* düşük tek tip dizayn ve dekorasyon imkanı temin ederler.

* hızlı ciro ve kar artışı temin ederler.

* hızlı büyüme ve pazar payını arttırma imkanı temin ederler.

* teknolojik transfeden faydalanma imkanı temin ederler.

* iş ve hizmet anlayışının batılılaşmasını temin eder.

* markaya güven oluştururlar.

* tüketiciyi korurlar.

* dışa açılmayı temin ederler.

* taklitçilikten korunmaya güven getirirler.

* yer seçiminde faydalı olurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder