?

Hukuk sozlugu - m

Hukuk sözlüğü - m

Maada: başkamaddi edim: borçlunun malvarlığı ile ifa edeceği edim türü

maddi mal: taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan,

gözle görülüp elle tutulabilen mal.ma'dûd: sayılı;madde-i sabıka : yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan

maddeler

madrûb : dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuşmafevk: üstmağsûb : gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

mahalli idareler: köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim

alanlarındaki mahalli gereksinimleri gidermek üzere çeşitli kamu

hizmetlerini yürütmekte olan kuruluşlardırmahcuz : haczedilen; hacizli; üstüne haciz konulmuşmahcur: vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı

mahdut : sınırlanmış; tahdit edilmişmahfuz : saklı; gizlimahiyet : nitelik; bir şeyin aslı, temeli, içyüzü

mahkumunbih: hüküm konusumahlûl : hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete

kalanmahrum: yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen

mahsulât: mahsuller; ürünlermahsup : hesap edilmiş; hesaba dahil edilmişmahsus : özgü; özel; müstakil; özel olarak

makable şâmil: geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki

olayları da etkileyen

makable teşmil:
bir hükmün tesirinin geriye yürütülmesimakrûn : yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

maksûr : kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlımaktu : götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksızmakule: çeşit; tür; soy

mal birliği: eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil

olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme

vaktinde her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince

mülk edindiği tüm malların dahil olduğu birlik üstünde kocanın

(karının kişisel malları hariç olmak üzere) mülkiyet hakkına sahip

olduğu mal diyeti.mal ortaklığı: eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri

sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üstündeki mülkiyet hakkını

ortaklaşa kullanarak hiçbir payında bağımsızca tasarruf edemediği

mal diyeti.malik: mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi.

mamelek: malvarlığımansub : atanmış; nasbolunmuşmarifetiyle: yoluyla; aracılığıyla

maruz : arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunanmasarif: masraflar; giderlermaslahat: emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş

masrûf : sarfedilmiş; harcanmışmasarifi muhakeme: muhakeme masraflarımatbu: basılı; basılmış

matlab : talep olunan; istenen şeymatlubat: alacaklar; istenen şeymatrah: bir verginin miktarını belirtmek için temel alınan değer.matuf : yöneltilmiş; yönelikmazarrat: zarar; zararlar; zarar verici; zarar vermemazbata : tutanak

mazbut vakıf: yönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıfmazhar : erişen; bir şeyden yararlanma; ulaşmamazireti sahiha: gerçek engel

mazmûn: ödenmesi gereken şey

maznun :
zanlı; sanıkmeail: sorunlar

me'cur : kiraya verilen şey; kiralananmebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralarmebânî : binalar; yapılar

mebde : evvel; başlangıç; prensip; ilk unsurmebi : satılan şeymeblâğ: para tutarı; akçe

mebnî : buna dayanan;. ... den dolayı;. ... den ötürü; bu sebeple; bu

yüzden; üstünde kurulumecâri : su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar

meccanî:
parasız; bedava

mecmuu: tümü; tamamı; hepsimecra : bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolumeçhul: bilinmeyen; tanınmayan

meçzum: anlaşılanmedar : dayanak; yardım; elverişlimedarı tatbik:
uygulanabilir

medlûl : delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya

sinyalden anlaşılan

mefhumu muhalif:
karşıt kavrammefruğunbih : devir konusu şey

mefruğunleh : kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimsemefruşat: döşeme; ev eşyası.mefsuh: feshedilmiş

mehil : süre; önelmelhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenirmemalik: ülke

memnu : menedilmiş; yasaklanmış; yasakmemur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve devamlı görevleri

yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.men : yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

men etmek: engellemek; yasaklamakmenafil: yararlarmen'i muaraza davası:
bir mal üzerinde; başka bir kimse tarafından

ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın engellemesi isteğiyle

açılan dava

menâfi : menfaatler; yararlar; çıkarlarmenba' : kaynaklar; çıkış yerimenfaati amme: kamu yararı

menfi edim: borçlunun bir şeyi yapmamak biçiminde icra edeceği edim

türü.menkul : taşınır; taşınır malmenkuz:
bozulan

menşe: kaynak; kök; başlangıçmera : bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak

olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis

edilen veya öteden beri bu hedefle kullanılagelen arazimerbut: bağlı

merhun: rehnedilen malmer'i : yürürlükte; geçerlimeriyet: yürürlük

mersule: gönderilenmesağ : izin; ruhsat; cevazmesaha: ölçme; ölçümleme

mesail: meselelermesâkin: meskenler; oturulacak yerlermeskûn : içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş

mesmu : dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirmesned: i snad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbemesul : sorumlu

meşfu : şuf'a (önalım) hakkının ait olduğu malmeşhudat: şahitlik

meşrut :
şart koşulmuş; şartlı; koşula bağlı

meşruta tevliyet davası: vakfeden kişinin mütevelliği kime koşul

kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili davamevdaddı mahsusa:
özel hükümlermevaşi : koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren

hayvanlar; hayvan

mevhûm: varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayananmevkuf : vakfedilen şeymevrid : varacak yer

mevsukiyet: sağlamlıkmezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılanmezrûât: ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

mezun : izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişimezuniyet: izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma almamikâp : bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)

milk : kudret; tasarruf; mülkminval: şekilmiras şirketi: mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa

dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk.

misillû : benzer; örnek gibimuaccel: ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale

gelmiş.muacceliyet:
borcun vadesinin gelmiş olması

muaddel:
değişikmuaddün-li-l-istiglâl: kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık

eşyamuadil : denk; eşit

muafiyet: affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş

muâhede:
antlaşma; karşılıklı ant içmemuahhar :
sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonrakimuallak : havada boşta duran; sürüncemede kalmışmuamelat: muameleler; işlemler

muaraza : çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi;

kavga

muavin :
yardımcımuayyen:
belirli; belli; saptanmışmuayyen mâ-adâ: başka; dışında

mubayaa :
satın almamucibince:
gereğince; uyarınca

mucip :
gerektiren; gerektirici; icapcı; tavsiye sahibi

mucip sebepler: gerektirici sebepler; gerekçemugayir : aykırı; zıt; tersmuhakeme: yargılama

muhammen: tahmin edilenmuharrer : yazılı; yazılmış

muhassas:
tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü

muhatara : riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyanmuhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını

geçirmek yetkisi; seçimlik hakmuhdesat : sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni

şeyler

muhik : haklı; geçerli; uygun; gereklimuhkem kaziye: kesin hükümmuhtar: özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı

muhtelif: çeşitli; değişik; farklımukabil: karşılık; karşımukabeleihilmisil: karşılıklılık esası

mukaddem: önce; önce gelen; daha öncede bulunanmukadderat: kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeylermukarrer : kararlaştırılmış

mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeylermukataa: arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi;

bağ,bahçe,arsa haline getirilen ekim toprağı için verilen vergimukavele: sözleşme; akit; bağıt

mukayyet : kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmişmukriz : ikraz eden; borç veren; ödünç verenmuktazi: gerekli

munkati : kesilmiş; ara verilmişmunkazi: bitmekmunsifane: insaflı ölçüde

muntafî: sönme; ortadan kalkmamuntazır: bekleyen; gözetleyenmurabaha: kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik

murakabe: denetleme; kontrol; gözetmemuris: kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, ile ilgili miras

hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi; miras bırakan.murtabit: bağlantılı

musaddak: tasdikli; onaylımusakkaf : üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan;musakkafat: gelir getiren kapalı (damlı) binalar

mutad : alışılmış; âdet olunmuş; normalmutalebe: talepte bulunma; istemde bulunmamutasarrıf: tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri

mutavassıt: aracı; aracılık eden; vasıta olanmutazammın: içine alan, üzerine alan; kefil olan; ödemeyi üstlenenmutazarrır : zarar gören kimse

muteber : geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlammuteberiyet: geçerlik; geçerlilikmutlak muvazaa: tarafların gerçekte gelişi hoş bir muamele yapmayı

düşünmedikleri halde, yalnızca üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla,

aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

muttali : öğrenme; haberdar olma; bilgilenmemuvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelmemuvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma

muvafık : uygun; yerindemuvakkat: geçici; süreksizmuvâzaa : danışıklı işlem

muvâzene: dengemuzâf : izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelikmübâdele: bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme;

değiş-tokuş; değişim

mübayaa : satın almamübâyenet: birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler

arasındaki görünüşmübâyin : zıt; aykırı; ters

mübeyyin: gösterirmücâvir : komşu olan; yanısıra bulunanmücbir : zorlayıcı; zorlayan

mücerred : soyut; genelmücmel : kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama

geldiği anlaşılamayan ibaremüctemian: topluca; toplu olarak

müdafi : savunucu; savunanmüdahalenin men'i: taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan

maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak engellemesi.müddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu

müddeaaleyh: davalı; ile ilgili dava açılan kişimüddeabih : dava konusumüddei : davacı; iddia eden kişi

müddei aleyh: davalı; ile ilgili dava açılan kişimüddei umumi: savcımüebbet : sonsuz; süresiz

müeccel : vadeli; vadeye bağlanmış; vakti henüz gelmemişmüeddî : tediye eden; eda eden; doğuranmüesses: kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş

müessir: t esir eden; etkili; tesirlimüeyyid : teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendirenmüeyyide: yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak

ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve

yasaklarına uyulmadığı vakit karşılaşılacak olan tepkidir.

müflis: i flas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen

kimsedirmühür: bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına

aldıkları eşyayı belgelendirmek için kullandıkları kazılı damga vb.

araç.mükellef: yükümlü; ödevli; görevli

mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm;

görevmüktesip : iktisap eden; kazanan; edinenmülâhaza : düşünce; görüş

mülâhazât : düşüncelermülhak evkaf(vakıf): vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından

yönetilen ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflarmülki : ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin

mülkiyet hakkı: kişiye, kanunların öngördüğü limitler içerisinde, sahibi

olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve o

mal üstünde tasarruf etme yetkisi veren egemenlik hakkı.mültezem: lazım görülen; kayırılanmülzem : bağlı

mümâselet: benzeme; benzeyiş; andırmamümasil : örnek; misâl; benzeyen; andıranmümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimsemümellik: t
emlik eden; mülk olarak veren kişimümessil : temsil eden; temsilcimümeyyiz : sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine

(temyiz gücüne) sahip kimse.

mümtâz : üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlımümteni : çekinen; imtina eden; olamaz;mün'akit olmak: bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üstünde

anlaşma yapılmak

münâzaa : uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlıkmünaziünfih: niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusumünbais: doğan; ileri gelen

müncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varanmündemic: içinde bulunan; (içinde)yatan

münderecat:
içerik; kapsam; içindekiler

münferiden: tek tek; ayrı ayrı; tek başınamünfesih: infisah etmiş; bozulmuş; dağılmışmünhasır:. . ye özgü;. . ye ayrılmış;. . ye mahsus; sınırlanmış;

ayrılmış

münkasem: bölünmüşmünkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklımünkir: inkar eden

münselip: k aybetme, keybedenmüntakil: intikal eden; geçenmüntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

mürâdif: eş anlam; aynı anlammürafaa: murafaa)sözlü duruşma; genellikle yargıtay'da veya idare mahkeme lerinde

yapılan duruşmaya verilen ad

müraselât: gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar

mürettep:
tertip edilmiş; düzenlenmişmürtebit: bağlantılı; ilişkili; ilgili

mürtefi: kaldırma kaldırılmışmürtehin: rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahipmürur hakkı: geçit hakkı

müruru zaman: zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine

getirilmesi için kanunen belirli vaktin geçmesimüsaade: izin; yardım; ideal olma; serbestlikmüsadere: zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının,

kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

müsamaha: hoş görme; göz yumma; tolerans tanımamüsâvât : eşitlikmüsavi : eşit; eş düzeyde; aynı seviyede

müseccel: t escilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmışmüspet edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek biçiminde

pozitif bir davranış şekli ile yerine getireceği edim türümüstacel: i vedi; tez; derhal yapılması gerekli

müstacelen: ivedi olarak; acele olarakmüstaceliyet: ivedilik; acil olma halimüstagallât-ı mevkufe: hayır kurumlarına lazım geliri sağlamak

üzere vakfedilmiş mallar

müstehak : hak edenmüstehik: i stihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layıkmüstelzim: gerektirici; doğurucu; netice doğurucu

müsteniden: d ayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererekmüstesna : ayrık; istisna olan; kural dışımüşâ' : ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara

ayrılmamış şey; ortak mal

müşâbehet: benzeyiş; benzememüşâbih : benzeyiş; benzememüşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan

kimse

müşkilât : zorluk; güçlükmüştemilât: eklentimüşterâ : iştira edilmiş; satın alınmış

müşterek mülkiyet: birden fazla kişinin, kanun veya hukuki işlem

nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında

malik olmaları.mütâlaa : görüş; irdeleme; düşüncemüteaddit: birden fazla; çeşitli

müteahhidünbih: taahüt edilen,yapılması istenilen şeymüteahhit : taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri)

yapmayı üstlenenmüteallik: i lişkin; bir şeye dair; ilgili

müteamel : alışılagelmişmütebaki : geriye kalan; artanmütedâir : dair olan; ilişkin; değin

mütedavil: elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül edenmüteferri : eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı köktenmüteferriât: teferruat; ayrıntı

müteferrik : dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlümütegayyib: kaybolmuş; yitmişmütehammil: tahammüllü; dayanıklı

mütehassıl : doğan; hasıl olan; meydana gelenmütehavvil : değişken; kararsızmütekabiliyet: karşılıklılık

mütekabiliyet esası: bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına

uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış şekline karşılık, diğer

devletin de aynı biçimde davranması.mütemâyil : eğilimli; taraflı görünenmütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi

yapmamakta direnen

mütemmim cüz: tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir

nesnenin esaslı öğesi olan, o nesne yok edilmedikçe veya

parçalanmadıkça yahut meziyeti bozulmadıkça ondan ayrılması olası

olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.mütenakıs: çelişikmütenasip : uygun; denk

müterâfik : beraber bulunan; karışık; birliktemüterettib : sıralanmış; ilişkin olan;. ... üzerine düşen; gereken;

meydana gelen; dolayı; meydana gelenmütesarlülfesat: çabuk bozulan

müteselsil : zincirleme; dayanışmalı; ardı ardınamüteselsil sorumluluk: birden fazla kimsenin, bir borcun veya zararın

(tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve yalnız olarak sorumlu

olması.mütevakkıf : bağlı

müteveffâ : vefat etmiş; miras bırakanmütevelli : bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf

yönetim kurulumütevellit : doğan; ileri gelen

müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmışmüttehaz : verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunanmüttehit: birleşik

müvekkil: kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden.müvezzi: dağıtıcımüzaheret: yardım; koruma

müzayede : artırma; açık artırma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder