?

Hukuk sozlugu - r

Hukuk sözlüğü - r

Râbıta : bağlantı; bağ; düzen; tertiprâci : rücu eden; geri dönen; alakası olan

rahin: rehin veren; rehnedenrakabe: devri ve devir alınması olanaklı bulunmakta olan şeyin kendisi;

örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak

mülkiyetrapt : bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç

rayiç : sürüm değeri; geçerli olanrayiç değer: bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal

alım-satım değeri; piyasa değeri.ref etmek: kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması)

refik: arkadaşrehin: bir borcun yerine getirilmemesi durumunda, alacaklarının

teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı

lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi.reisievvel: birinci reis

resen : kendiliğinden; gelişi hoş bir isteğe gerek olmadan; otomatikmanresim: devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan

giderlerin karşılığı olarak, yalnızca o işle alakası bulunmakta olan kişilerden

alınan bir gelir.resmi gazete: başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun

hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin

yürürlüğe girmesi için yayımladığı gazetedir.

resmi senet: resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği

veya onayladığı belge.resülmâl : anamal; sermayereşit : ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya

onsekiz yaşını doldurmamasına karşın evlenen veya yasal olarak

erginliğine mahkemece karar verilen kişi

rücu : dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma;

bir ödemede bulunmakta olan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken

kişiden istemesi;rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyazrüsum : resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında

görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler

rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvimrü'yet : davanın bakılmakta olması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder