?

Hukuk sozlugu - s

Hukuk sözlüğü - s

Sâdır olmak: çıkmaksahih : sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

sâkıt : susan; gelişi hoş bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü;

hükümsüzsalâhiyet: yetki; bir davaya bakabilmesalahiyetname: temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara

ispatlaması için verilen yazılı belgedir.

sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilensalih : elverişli; uygunsaniyen : ikinci olarak

sarahat : açıklık; netlik; sarihlik; aydınlıksarfiyat : harcamalar; giderlersari : bulaşan; bulaşıcı

satış vaadi : bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı

(ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.satış vaadi : bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı

(ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.savcılık: devlet adına kamu davasını açan makamdır.

sây : emek; çalışmasebketmek: vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmeksehim: pay; hisse

selb : zorla alma; kaldırma; gidermeselef: önce gelen kimsesemen: satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine

karşılık olarak ödenecek para

semere: bir maldan elde edilen ürünler; tabii semere: bir şeyin

kendisinden meydana gelen ürün; medeni semere: tabii olmayan semere, hukuki

işlemlerden doğan semeresenedât: senetlersened-i hâkanî: tapu senedi

senevî : senelik; yıllıkserdetmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmekseyrân-gâh: gezme yeri; dolaşma yeri

sigorta primi : sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü

olduğu ücrettir.sin: yaşanılan müddetsirayet : bulaşma; yayılma; geçme

sirkat : hırsızlık; çalma; çalınmasiyanet: korumasiyasi haklar: gelişi hoş bir şekilde devletin yönetimine ve siyasi

kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır

sosyal devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara

asgari bir hayat seviyesi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal

güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.sosyal ilişkiler: şahısların birbirleriyle veya toplumla olan

ilişkileridir.sosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve

hukuk kurallarıdır.

sosyal ve ekonomik haklar: kişinin sosyal ve ekonomik

faaliyetleriyle ilgili bulunmakta olan hak ve hürrriyetlerdir.sözleşme: iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ

yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla,

karşılıklı ve birbirine ideal iradelerini beyan ederek yaptığı

hukuki işlem; akit.sözleşme: iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ

yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla,

karşılıklı ve birbirine ideal iradelerini beyan ederek yaptığı

hukuki işlem; akit.

sözleşmeden dönme: taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması;

sözleşmeden rücu.sudur: verilen; çıkansuiniyet: kötüniyet

sukut : düşme; düşüşsureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçlasureti mümtaze: öncelikli

suveri müsaddaka: onanmış örneksübût : sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlamasükna : oturma yeri; oturulacak yer; konut

sükna hakkı: bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren

kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir

bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.sülüsân : üçte ikisürekli edim: borçluyu belli bir müddet, belli davranış ya da davranış

şekilleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim

süreli icap: bir kimsenin, belli bir müddet bağlı olmak niyeti ile

beyan ettiği icap.süresiz icap: kabul haberinin kendisine ulaşması hakkında olarak

gelişi hoş bir müddet tayin etmediği icap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder