?

Hukuk sozlugu - s

Hukuk sözlüğü - ş

Şagil : meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte

oturanşahâdet: tanıklık

şahbender: konsolosşahsi edim: borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da kabiliyeti

ile icra edeceği edim türüşahsi haklar: ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen

haklar; şahsi haklar.

şahsiyet hakları: şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü

üstündeki mutlak haktır.şahsı âhar (âher): başkası; üçüncü kişişamil : içine alan; kapsayan; çevreleyen

şâmil olmak: kapsamak; içerisine almakşârih : şerhçi; şerh eden; bir hususu ayrıntılarıyla açıklayanşayi : pay; hisse

şâyi hisse: ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ilişkin

payşayian : ortaklaşaşefi : şufa (önalım) hakkı bulunmakta olan kişi; önalımcı

şerait: şartlar; koşullarşerh : kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin,

tapu siciline yazılmasını belirten terimşerik : ortak; iştirakçi

şerh: şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici

tescilleri tapu kütüğünde gösteren yazıların (kayıtların) genel adı.

şibh (şibih): benzer; benzeme; benzeyişşifahî beyan: sözlü açıklama

şufa : önalım; öncelikli alımşufa hakkı: önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir

üçüncü kişiye satması halinde, hak sahibine tek taraflı bir irade

beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel

karşılığında ilk olarak kendisine devrini isteme yetkisini veren

haktır, yenilik doğuran haklardandır.şuhut: şahitler

şümul : kapsam; içerisine alma; kapsamaşüyu : paydaşlık; hissedarlık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder