?

Hukuk sozlugu - t

Hukuk sözlüğü - t

Taaddüd: birden çoktaahhütname: kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya

tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin

yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

taalluk: ilişiği olma; asılma; ilgitaayyün: tayin olunma; belli olma; belirmetabiyet: kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ;

vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

tacir : ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa

kendi adına işleten kimsedir.tadât : sayma; sayılma; sayımtadil : değiştirme; değişiklik

tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme;

gerçekleşmetahaddüs: ortaya çıkmaktahassul: hasıl olma; netice olarak ortaya çıkma

tahavvül : değişme; dönmetahdîdât : sınırlamalar; kısıntılartahfif : hafifletme; azaltma

tahkikat: soruşturmatahlif: yemintahliye taahhütnamesi: kiracının, kiralananı belli bir tarihte

boşaltacağına ait yaptığı yazılı irade beyanı.

tahliye: boşaltma; salıverme; serbest bırakma.tahrir: yazımtahsin: beğenme

tahsis: emrine verme; özgüleme.tahşiye: çıkıntı yapmaktakas: vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın

birbirine sayışılması.

taksim: ortak mülkiyette bulunmakta olan bir malın, ortaklar arasında

yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.takyit: kısıtlamata'lık : geciktirme; askıda bırakılma

tahmil: yüklemetahrip : harabetme; yıkma; kırma; bozmatahrir : yazma; yazım

tahriren: yazılı olaraktaht : alt; aşağıtahtani: binanın alt kısmı

tahtani fevkani: altlı üstlütahvil : değiştirme; değiştirilme; borç seneditahvilat: tahviller

takaddüm: önce gelme; önde gelmetakarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan

kararlartakrîr : önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya

ipotek ettiğini söylemetakrir etmek:
sağlamlaştırmaktaksir: iradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail

tarafından istenmemiş olmalarına karşın, kanunun cezalandırdığı

neticelerin meydana gelmesi hali

takyit : sınırlama; kayıtlama; koşula bağlama; kısıtlamatalâk: islâm hukukunda boşanmatalîmâtnâme: yönetmelik

tapuyu misil : tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer

bahatarik : yol; yöntemtârik : terkeden; bırakan

tariki âmm: herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun

yararlandığı yol;tasarruf: bir şeyden yararlanabilme ve o şey üstünde fiili veya

hukuki işlem yapabilme gücü.tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi

tasnif: düzentasrih etmek: açıklamak; belirtmektasvib : doğru bulma; ideal görme; onaylama

tatbika medar imza: uygulamaya elverişli imzatathir : temizlemetavassut: aracılık; ara bulma; aracı olma

tavazzuh: aydınlanmatavzîh : açıklamatavzif: görevlendirme

tazammun etmek: öngörmek; neticesi doğurmak; içerisine almak; kapsamaktazminat: maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi; hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların

ödetilmesi şeklinde müeyyidedir.teadül : beraberlik; denklik; birbirine denk gelme

teahhur(teehhür): gecikme; temerrütteâmül : örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

teati: karşılıklı gönderme

tebaa : uyruk; bir devletin hükmü altında bulunmakta olan kimselertebâdür: akla gelme; hatırlanmatebârüz ettirme: belirtme; ortaya koyma

tebdil : değişme; değiştirilmetebeddül: değişikliktebellüğ : bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim

alma

tebellür : netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanmatebeyyün etmek: saptanmak; ortaya çıkmak; aydınlanmaktebligat: bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin

bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule ideal olarak yazı veya

ilanla bildirilmesi.

tecdit : yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak biçimde önceki

borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme.tecezzî: bölünme; doğranmatecvîz : ceza verme; caiz görme

tedabir: tedbirler önlemler

tedarik :
sağlama; temin etmetedavül : sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma

tedip hakkı: ana babalara ünlü çocuğa öğüt vermek, ihtirada

bulunmaktebdil : değiştirmektebeddül : değişiklikler

tebeyyün : ortaya çıkmaktediye : ödeme; bir borcun ödenmesitedricen: azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak

tedvîn : hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı hakkında

yasa durumunda kurallar koymateehhür: gecikme; sonraya kalmateemmül: düşünüp taşınma; etraflıca düşünme

teessüs : kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanmatefehhüm: anlamak; akıl erdirmekteferruat : ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık

arzusuna göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan

yararlanılması için devamlı olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o

şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır

mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

teferruğ : satın alanın aldığı mülkün ferağ işlemini yaptırması, tapu

kaydını kendi üstüne çevirmeteffiz : bkz. tefvîztefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunmakta olan

taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi

tefrişat: döşeme araçları; bir yeri döşemek için kullanılan eşyatefvîz : ihale; sipariş etme; havale etme; dağıtım; ısmarlama; bir

taşınmazı belli bedel karşılığında üçüncü kişinin üstünde bırakmatehâlüf: yargıcın iki tarafa da yemin vermesi; birbirine zıt olma

tehir erteleme: ara vermetek taraflı irade beyanı: hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o

ilişki bakımından hüküm ve netice doğurmaya yetecek biçimde iradesini

açıklaması.tekabül etmek: karşılamak; karşılık olmak

tekaüd : emekliliktekâyüd: birbirine hile yapmatekeffül : birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme

tekemmül: tamamlanma; olgunlaşmatekevvün etme: yaratılma; meydana gelmetelâfi: zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme

telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışmasıtelhîs: hülasa etme; özetleme; özettelif: yazma; uzlaştırma

telif hakları : fikir ürünü eserler üstünde yaratıcısının sahip

bulunduğu haktır.telvis etmek: kirletmektemadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama

temellük: mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme;

devralmatemerrüd: direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine

getirilmesinde meydana gelen gecikme; direnmetemettü: kâr; kazanç payı; yarar

teminat: belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini)

sağlamak için verilen garanti.teminat akçesi: bir sözleşmenin kurulması için taraflardan birinin

diğerine vermek yükümlülüğünde bulunduğu paratemlik: devir

temlik: bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına

devredilmesi; mülkiyetin nakli.temyiz kudreti: iyiyi kötüden ayırma ve makul şekilde davranışta

bulunma kabiliyeti.tenâküz: çelişki

tenbih: uyarma; uyarıtenezzül: inme; alçalma; düşme; kendine aykırı gelen bir işi veya

durumu kabul etmetenkis: indirme; azaltma; eksiltme

tenmiye: nemalandırma; artırma; işletmetensip: uygun görmetenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma

tenzil: indirtme; azaltmaterâküm: birikme; biriktirmetercihe şayan: üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen

tereke (terike): miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt;

mirasçılara kalan malvarlığıterekküp etmek: oluşmakteressübât : tortulanmalar; dibe çökmeler; durulmalar

terettüp etmek: düşmek; doğmak; ilişkin olmak; sırası gelmek;

gerektirmekterhin : rehin olarak verme; emanet bırakmaterkin : silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunmakta olan bir

konunun (şerhin) çizilmesi

termim: onarım etme; onarma; düzeltme; iyileştirmetersîmât: resmetmeler; resmini yapmalar; çizmelertertip : sıra; düzen; düzenleme

tesâhub: sahip çıkma; korumatescil: resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması,

kayıt düşülmesi.tesellüm : teslim alma

tesmiye : ad koyma; isimlendirme; belirlemetesviye : sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltmeteşevvüş: karışıklık; kargaşalık

teşmil : kapsamına alma; yaymatevakkuf: bağlı olma; durmatevarüs : bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla

birinden diğerine geçme

tevdi etmek: vermek; bırakmak; sunmakteveccüh : yönelme; yakınlık duyma; sevgitevellüt: doğum; doğma

tevessül etmek: başvurmak; kalkışmak; girişmektevfik : uydurma; uygunlaştırmatevfikan: uyarınca; (ona) göre

tevhid : birleştirmetevkif: tutuklamatevkil: vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir

başkasına devretmesi.

tevlit etmek: doğurmaktevliyet : vakfın işlerini yönetmektevliyet davası: mütevellilik davası; vakfın işlerine bakma

göreviyle ilgili dava

tevsî' : genişlemetevsîk : belgelendirmetevzi : dağıtma

tezâyüd: artış; çoğalmatezkere-i sâmiyye: sadrazamlık makamından yazılan tezkeretezyinat : süslemeler

toplu iş sözleşmesi: işçi sendikaları ile işveren veya işveren

sendikaları arasında yapılan ve iş koşullarını, tarafların hak ve

borçlarını düzenleyen yazılı bir anlaşmadır.trampa: bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla

değiştirilmesini husus alan sözleşme.tüzel kişi: kendisini oluşturan gerçek kişilerin üstünde ve

onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir hedefi bulunmakta olan.

tüzük : bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği

işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve danıştayın incelemesinden geçirtilerek bakanlar kurulu tarafından

çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder