?

Hukuk sozlugu - v

Hukuk sözlüğü - v

Vabeste : bağlıvakfiye : vakfedenin vakfa ait bildirimini ve hakimin tescilini

kapsayan belge

vakıf : tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın

belirli hedefe tahsisivaraka: belge; yazılı kağıtvarant : rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla

ait rehin hakkını belirten ve bu mallar üstünde gelişi hoş bir

alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

varîd : gelen; vasıl olan; gerçek olan; varolanvâridât: gelirler; devlet(kamu)gelirlerivâris : mirasçı

vasıl olmak : ulaşmak, erişmekvasi: kanunun öngördüğü durumlarda, ufak veya kısıtlı kişilerin

haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci.

vatandaşlık : bir hakiki şahsı bir devlete bağlayan hukuki bağdır.

vaz' : koyma; konulma (yürürlüğe koyma)vazıyed etme: bir şeye veya bir işe el koymavaziyet : durum; hal

vecîbe : borçveçhile : (bu) yönden; böylece; uyarıncavedia: saklama

vefa hakkı: hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan

bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade

beyanı ile isteme yetkisi veren hakvehle : öncesi; baş tarafı; dakika; anvehle-i ûlâ: ilk başlangıç; birdenbire

vekalet sözleşmesi: kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi

yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme.

vekil: vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına

işlem yapmakla yetkilendirilen kişi.velayet: ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üstündeki

(kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.

velev : olsa bile; hatta; ister; isterseveli: velayet hakkına sahip bulunmakta olan ana ve/veya baba.verese: mirasçılar

vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi

tutulmasıdırvesayet: ufak veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel

hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti meziyetini taşıyan

kurum.vesait : vasıtalar; araçlar

vezâif : vazifeler; görevlervicahî : yüze karşı; tarafın yüzüne karşıvikaye : koruma

vuku bulmak: olmak; oluşmak; meydana gelmekvücut bulmak: doğmak; yapılmış olma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder