?

Hukuk sozlugu - y

Hukuk sözlüğü - y

Yabancı : bir devletin ülkesinde oturan ve o devletin uyruğunu iddia

etmek hakkı olmayan kimselerdir.yalamuk : çam ağacının reçineli kabuğu; soymuk

yapı : (imar hukukunda) karada ve suda, devamlı veya geçici, resmî

veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik

ve tamirlerini içerisine alan hareketsiz ve hareketli tesisleryapı alacaklısı ipoteği: bir yapıyı yapanların, o yapıdan doğan

alacaklarını teminat altına almak için koydurdukları gayrimenkul rehniyapı kullanma izni : iskân belgesi

yapı malikinin sorumluluğu: bir binanın veya diğer yapı eseri

malikinin, bunların çürük yapılmasından veya korunmasındaki

kusurundan dolayı sorumlu tutulmasıyapı ruhsatı : inşaat izni; inşaat ruhsatıyargı: hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli

bir olaya uygulanmasıdır.

yayla : çevresi dik bayırlarla çevrili, düz ve yüksek yer; genellikle

yüksek platolarda yer alan, insanların serinlemek ve hayvanlarını

otlatmak için yaz aylarında gidip kaldıkları yeryaylak: bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak

olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için

tahsis edilen veya öteden beri bu hedefle kullanılagelen arazi.

hayvanların yayılıp otlamasına ideal yer; otlakyed : el; elinde bulundurma

yed'i istirdat: mal üstündeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü

geri almak, tekrardan ele geçirmekyediemin : uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine

verilen kişi; güvenilir kişi; yediadlyekûn : toplam

yeni arazi teşekkülü: kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde

birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya

seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla meydana gelen toprak parçası.yeniden değerleme: vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik

kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer kaybı gözönüne

alınarak, bilançolardaki stoklar, hareketsiz varlıklar gibi kalemlerde

düzeltmeler yapılması.yerleşme alanı: imar plânı limiti içerisindeki yerleşik ve gelişme

alanlarının tümü

yeşil alan : şehir imar plânlarında toplumun yararlanması için

ayrılan ve üstünde inşaat yapılması olası olmayan ve ileride veya

şimdiden park, çocuk parkı vb. hizmet alanı olarak ayrılmış alanyönetim planı: kat mülkiyeti kanunu'na göre anagayrimenkulün

yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve tüm kat maliklerini

bağlayan sözleşme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder