?

Kohlberg moral gelisim

Kohlberg moral gelişim

Kohlberg'in moral gelişim teorisi, insanın sosyal gelişimi alanında ortaya konmuş son derece kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. bu teoriden hareket ederek gerçekleştirilmiş 5000 civarında araştırma sayılmaktadır (clouse). teorinin son hali (1987), her biri üç dilemma içeren üç paralel mülakat formu çerçevesinde kişilerle birebir yapılan görüşmelerin karmaşık bir kodlama sistemine değerlendirilmesini öngörmektedir. söz konusu ikilemler, hipotetik niteliklidir:örneğin, özetle 'heinz'ın karısı hastadır; tedavi için lazım ilacı almaya yeterli parası da yoktur ve ilacı fahiş fiyatla satan eczacı da indirim yapmamaktadır. heinz, karısının yaşamını kurtarmak için eczacının laboratuvarına girer ve karısına lazım ilacı çalar'. görüşülen kişilere heinz'ın haklı olup olmadığını, nedenleriyle birlikte açıklamaları istenir.veya 14 yaşında bir genç olan joe, bir kampa katılmayı istemektedir; babası ona bizzat kendisi para biriktirdiği takdirde izin vereceğine dair söz vermiş ve joe da gazete dağıtımında çalışarak lazım parayı biriktirmiştir. fakat kamp öncesi babası fikrini değiştirmiş ve arkadaşlarının düzenlediği bir balık avı partisine katılmaya karar vermiştir; ancak para sıkıntısı vardır ve oğlundan kamp parasını ister. kamptan vazgeçmek istemeyen joe babasının isteğini reddetmeyi düşünmektedir'.kişilere joe'nun babasına parayı vermesinin lazım olup olmadığı, babanın vaadini yerine getirmesinin zorunlu olup olmadığı gibi sorular sorulur. yanıtlar 6 aşamalı karmaşık bir moral gelişim sistemine göre değerlendirilir.özetle birinci aşamada, davranışları neticelerine (ödül ve ceza) ve otoriteye itaata göre yargılama anlayışı (heteronom ahlak anlayışı); ikinci aşamada kişinin ihtiyaçlarını, çıkarını temel alan, diğeriyle ilişkileri yalnızca alışveriş mantığıyla yürüten ve karşılıklı takasla sınırlandıran ('ben sana, sen bana') (bireysele! ve araçsal ahlak anlayışı); üçüncü aşamada aile ve benzeri aidiyet grupları çerçevesindeki kişiler arası ilişkilere odaklasan, diğerlerini memnun etmeyi hedefleyen ve yaygın normlara uymayı yücelten (kişilerarası normatif ahlak anlayışı); dördüncü aşamada toplumun genel işleyişini dikkate alan, yerleşik kuralları ve mevcut düzeni koruyucu ve destekleyici, görev odaklı (sosyal sistem odaklı ahlak anlayışı); beşinci aşamada sosyal çevreyi, toplum menfaati, insan haysiyeti ve saygınlığı gibi genel ilkelere göre yargılayan (insan haklan ve kamu çıkarına odaklı ahlak anlayışı) ve çok az sayıda kişinin ulaştığı altıncı aşamada, sosyal düzenin kurallarından az çok bağımsız olan, vicdanın sesi olarak ifade edilen, genel soyut etik ilkelere dayanan ve evrensellik içeren bir ahlak anlayışı söz konusudur.kohlberg'in felsefi temelinde rawls'ın prosedüral adalet anlayışının bulunduğu söylenebilir. zira ahlak anlayışını, sosyal norm ve kurallara pasif bir biçimde itaat etmeyi ve geleneklere eleştirisiz saygı göstermeyi, vazeden töresel/uzlaşımsal bir moral anlayışdan değişik olarak, her yerde aynı olan bir rasyonellik üzerine kurmaktadır. ona göre moral, evrenseldir, toplumlardaki uzlaşmaları (konvansiyon) aşar, kişinin çiğnenemez haklarına gönderir.gerçekten doğru olan bir moral yargı, kişilerin birbiriyle çıkar ilişkileri dışında veya birbirlerini bilmeksizin vardıkları bir yargıdır, daha somut bir söylemle birbirinin yaşını, cinsiyetini, sosyal veya ekonomik statüsünü dikkate almadan oluşturdukları yargıdır. bu perspektif, aydınlanma felsefesine uzanan bireyselci bir moral anlayışın perspektifidir. çünkü bireysel hakların, sosyal gereklere, normlara veya uzlaşmalara nazaran öncelikli olduğu görüşünü taşımakta ve sosyal aidiyetlerinden sıyrılmış özerk bir birey kurgusuna dayanmaktadır.tostain (1999), kohlberg teorisi ve benzeri ahlak teorilerinde, insanların içerisinde hareket ettikleri somut durumları dikkate alarak niçin bu durumlarda şu ya da bu davranışın ortaya çıktığım açıklayacak; ahlak gelişiminde evrenselcilik-görecelikcilik (ya da kültüralizm) karşıtlığını aşmayı sağlayacak; insanların ahlaki gereklere uyma veya uymamasında eğitim pratikleri, iktidar şekilleri ve sosyal normların ortaklaşa etkilerini gösterecek psiko-sosyal bir bakış açısının eksik olduğunu öne sürmüştür (vandenplas- holper, 1999).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder