?

Mortgage, kanun tasarisi

Mortgage, kanun tasarısı

İpotekli konut finansman sistemine ait çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ait kanun tasarısı taslağımadde 1 - 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 45 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra "28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacakların takibinde alacaklı rehinin paraya çevrilmesi veya haciz eklenmiştirmadde 2 - 2004 sayılı kanunun 128 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. "icra dairesi, 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, 28/7/1981 tarihli ve aynı kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara yaptırırmadde 3 - 2004 sayılı kanunun 128/a maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. "satışa çıkarılan taşınmaz, 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı niteliğinde ise, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara yaptırılır. "madde 4 - 2004 sayılı kanunun 134 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. "2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde, ikinci fıkrada yazılı oran yüzde yirmi olarak uygulanır. "madde 5 - 2004 sayılı kanunun 149/a maddesine aşağıdaki fıkra "2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde, ikinci fıkrada yazılı oran yüzde kırk olarak uygulanır. "madde 6 - 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir."r) gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ait koşulları belirlemek ve bu şartlara uyan değerleme kurumlarını listeler durumunda ilan etmek,bu kanunun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde ve konut finansmanı kuruluşları tarafından 2 tüketicilere kaynak kullandırılması aşamasında, ilgili taşınmaz için değerleme yapacak değerleme kurum ve uzmanlarına ait koşulları belirlemek,"madde 7 - 2499 sayılı kanunun 28 inci maddesinin (b) bendine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının satışını takiben, satış değerinin en çok binde biri oranında kayda alma fiyatı kurul hesabına yatırılır. kayda alma fiyatının oranının belirlenmesi, hesaplanması ve ödenmesine ait temel ve usuller kurul tarafından belirlenir. "madde 8 - 2499 sayılı kanunun 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 38/a maddesi ilave edilmiştir."konut finansmanı fonu"madde 38/a - konut finansmanı fonu; konut alımı, konutların tazelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kredi kullanımı, finansal kiralama ve benzeri finansal işlemlerden kaynaklanan alacakların menkul kıymetleştirilmesi amacıyla çıkarılan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır.fon, ipotek finansmanı kuruluşları ile bankalar, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri veya tüketici finansman şirketleri tarafından kurulabilir. kurucular konut finansmanı fonlarının katılma belgelerinin anapara ve faiz ödemelerine yönelik garanti verebilir.fon, bu kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.fon içtüzüğü, yatırımcı ile kurucu arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini husus alan ve elde edilen nakit akımlarının aktarılmasına ait koşullar ile genel işlem koşullarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. fon içtüzüğüne yönelik temel ve usuller kurul tarafından belirlenir.kurucuların, fon içtüzüğü ve kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, fon kurmasına izin verilmesi ve ihraç edilecek katılma belgelerinin kayda alınması talebiyle kurula başvurması zorunludur. kuruluş izni ve ihraç edilecek katılma belgelerinin kayda alınması başvurularına ait temel ve usuller kurul tarafından belirlenir.konut finansmanı fonlarının konut finansmanından kaynaklanan alacaklarının belirli kısımları için değişik sınıflarda katılma belgeleri ihraç edilebilir. belirlenecek pay sınıfları ile belirli bir pay sınıfının pay sahiplerine verdiği haklara ait esasların fon içtüzüğünde belirlenmesi şarttır. katılma belgesi sahipleri ancak dahil olduğu sınıf itibariyle kendi paylarının taşıdığı haklara sahiptir.kurulca yapılacak değerlendirme neticesi ideal görülmesi durumunda fon içtüzüğü kurul tarafından onaylanır ve fon içtüzüğünde yer alan sayıda pay kurul kaydına alınır.belirli bir dönemde veya belirli bir tutara kadar ihraç edilecek fon paylarının önceden kayda alınması ve her bir ihraç için kurula bilgi verilmesine ait temel ve usuller kurul tarafından belirlenir. bu kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 38 inci maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları konut finansmanı fonları için de uygulanır. "madde 9 - 2499 sayılı kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.madde 39 - diğer sermaye piyasası kurumları; kuruluş ve faaliyet esaslarıkurulca belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi, ihraçcıların ve sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren şirketler,varlık yönetim şirketleri, ortaklık ve kuruluşlara ilişkin alacakları temellük ederek münhasıran bu kanunun 13/a maddesinde belirlenen varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla kurulan genel finans ortaklıkları, ipotek finansmanı kuruluşları, risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık şirketleri, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kurumları ve portföy saklama şirketleridir. "madde 10 - 2499 sayılı kanunun 39 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 39/a maddesi ilave edilmiştir."ipotek finansmanı kuruluşları"madde 39/a - ipotek finansmanı kuruluşları ülke genelinde konut alımı,konutların tazelenmesi ve geliştirilmesi konularında finansman imkânlarının artırılması ve vadelerin uzaması yoluyla bireylerin konut sahipliğinin desteklenmesi amacıyla kurulan, sermaye piyasası kurumu meziyetini haiz anonim ortaklıklardır.konut finansmanı; kredi, finansal kiralama ve benzeri finansal işlemler yoluyla konut alımı, konutların tazelenmesi ve güçlendirilmesi için kaynak kullandırılmasıdır. bu kaynakları direkt tüketiciye sağlayan kurumlar konut finansmanı kuruluşlarıdır. bu maddede yer alan konut finansmanı kapsamına giren işlemlere ait temeller kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.ipotek finansmanı kuruluşlarının faaliyet hususları şunlardır.a) konut finansmanı kuruluşlarına kaynak temini,b) konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması ve devredilmesi,c) devralınan alacaklardan meydana gelen portföyün yönetilmesi,d) konut finansmanı fonu kurulması ve bu yolla konut finansmanından kaynaklanan alacakların menkul kıymetleştirilmesi,e) varlığa dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracı ihracı,f) diğer ihraççıların konut finansmanından kaynaklanan alacaklarına dayalı sermaye piyasası araçlarına garanti verilmesi,g) konut finansmanından kaynaklanan borçların geri ödemelerinin kısmen veya tamamen garanti edilmesi ya da garanti edilmesine aracılık edilmesi,h) faaliyetlerinin gerektirdiği risk yönetimi hedefli işlemlerin yürütülmesi,i) kurulca ideal görülen diğer faaliyet hususları. ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet izni almak üzere kurula başvurması şarttır.ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarına, üçüncü fıkrada belirtilen faaliyetler itibariyle izin esaslarına, tâbi olacakları yükümlülüklere ve tasfiye ile sona ermelerine ait temeller kurul tarafından belirlenir.kurul, konut finansmanı kuruluşları tarafından kaynak kullandırılması aşamasında, değerlemenin gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılmasını zorunlu tutâbilir.madde 11 - 2499 sayılı kanuna aşağıdaki 40/d maddesi ilave edilmiştir.türkiye gayrimenkul değerleme uzmanları meslek birliğimadde 40/d - gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan türkiye gayrimenkul değerleme uzmanları meslek birliğine üye olmak için başvurmak mecburiyetindedirler. bunun için ilgili lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığının kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içerisinde lazım başvuruyu yapmakla yükümlüdür. anılan yükümlülüğe uymayan kimselerin lisansı kurulca geri alınır.türkiye gayrimenkul değerleme uzmanları meslek birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği itina ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla lazım önlemleri almak, kendisine mevzuatla bırakılan veya kurulca belirlenen hususlarda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili konularda üye kuruluşları temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.birlik, alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde, bu kanuna, kurul yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve ilgili diğer mevzuata uymakla yükümlüdür. birlik, kanunun 40/c maddesindeki esaslara tâbidir. "madde 12 - 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması ile ilgili kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (r) bendi ilave edilmiştir.konut finansmanı kuruluşu: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlandığı üzere konut finansmanı sağlayan kuruluşları,"madde 13 - 4077 sayılı kanunun 10/a maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/b maddesi ilave edilmiştir."konut finansmanına yönelik işlemler"madde 10/b - konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme müddeti içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.konut finansmanı kuruluşu, geri ödemelerin birinin veya birkaçının yapılmaması durumunda kalan borcun bütününün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun tüm edimlerini ifa etmiş olması halinde ve tüketicinin birbirlerini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi durumunda kullanılabilir. ancak konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta müddet vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekmektedir.konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde sözleşmenin konut finansmanı kuruluşu tarafından feshi durumunda tüketici konutu iade yükümlülüğü altındadır. bu taktirde konut finansmanı kuruluşu konutu satışa çıkarmakla yükümlüdür. konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 2499 sayılı 5 sermaye piyasası kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kuruluşlara kıymet takdiri yaptırtır ve takdir edilen kıymeti dikkate alarak konutun satışını gerçekleştirir. tüketici konut finansmanı sağlayan kuruluşun konutun satışından elde edilen bedeli aşan zararından sorumludur. malın satışından elde edilen bedelin kalan borcu aşması durumunda aşan kısım tüketiciye iade edilir. konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanununun 25 inci maddesi uygulanmaz.kullanılan finansmanın teminatı olarak kişisel teminat verildiği hallerde, konut finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.konut finansmanı kuruluşunun bu finansmanı belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış veya hizmet sözleşmesi koşulu ile vermesi halinde satılan malın veya hizmetin hiç yada vaktinde teslim veya ifa edilmemesi durumunda konut finansmanı kuruluşu tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.konut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. bu yasağa karşın tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluşundan geri istemek hakkına sahiptir. bundan başka, konut finansmanı kuruluşu kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde faiz oranı, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmının hesaplanma oranı hareketsiz veya değişken olarak belirlenebilir. miktarların hareketsiz olarak belirlenmesi durumunda sözleşmede başlangıçta belirlenen oranlar her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemez. miktarların değişken olarak belirlenmesi durumunda ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oranlar, yine başlangıçta sözleşmede belirlenecek azami miktarları aşmamak üzere ve yine sözleşmede belirlenecek yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiştirilebilir. miktarların değişken olarak belirlenmesi durumunda bu yöntemin muhtemel tesirleri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır. bu amaçlarla kullanılabilecek endekslere ve tüketicilerin bilgilendirilme yöntemlerine ait usul ve temeller bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir yada birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapabilir. her iki taktirde da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için lazım faiz, komisyon ve kâr payı indirimini yapmakla yükümlüdür.bakanlık ödenen miktara göre lazım faiz, komisyon ve kâr payı indiriminin ne biçimde yapılacağının usul ve esaslarını belirler. faiz oranı veya kâr payı bedellerinin hareketsiz olarak belirlenmesi durumunda, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir yada birden çok ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme fiyatı talep edilebilir. erken ödeme fiyatı lazım komisyon ya da faiz veya kâr payı indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. miktarların değişken olarak belirlenmesi durumunda tüketiciden erken ödeme fiyatı talep edilemez.sabit faizli konut kredisi sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunludur.a) tüketici kredisi tutarı,b) faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,c) faizin hesaplandığı yıllık oran,d) ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,e) istenecek teminatlar,f) akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,g) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki neticeleri,h) kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ait koşullar ve erken ödeme fiyatı öngörülmekte ise hesaplanmasına ait temeller,i) kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması halinde, geri ödemeye ait taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ait koşullar.değişken faizli konut kredisi sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunludur. a) tüketici kredisi tutarı,b) yıllık bazda başlangıç faiz oranı ve azami faiz oranı,c) baz alınan endeks ve faiz oranındaki değişmenin hesaplanma yöntemi,d) başlangıç faiz oranı ve azami faiz oranı için ayrı ayrı hesaplanacak toplam borç tutarı,e) başlangıç faiz oranı ve azami faiz oranı için ayrı ayrı gösterilmek üzere ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,f) istenecek teminatlar,g) başlangıç faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,h) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki neticeleri,i) kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ait koşullar,j) kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması halinde, geri ödemeye ait taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ait koşullar.faiz veya kâr payı hareketsiz olan finansal kiralama sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunludur.a) finansal kiralamaya husus olan konuta ait bilgiler,b) kira bedelleri ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,c) kira ödeme tarihleri ile anapara, kar payı, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,d) istenecek teminatlar,e) kira ödemelerinde temerrüde düşülmesi durumunda uygulanacak komisyonlar,f) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki neticeleri,g) kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ait koşullar ve erken ödeme fiyatı öngörülmekte ise hesaplanmasına ait temeller,h) kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi halinde, kira bedellerinin ve toplam borç tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ait koşullar.faiz veya kâr payı değişken olan finansal kiralama sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunludur.a) finansal kiralamaya husus olan konuta ait bilgiler,b) başlangıçta belirlenen kira bedelleri ve kira bedellerinin ulaşabileceği azami tutarlar,c) baz alınan endeks ve kira bedellerindeki değişmenin hesaplanma yöntemi,d) başlangıç kira bedelleri ve azami kira bedelleri için ayrı ayrı hesaplanacak toplam borç tutarı,e) başlangıçta belirlenen kira bedelleri ve azami kira bedelleri için ayrı ayrı gösterilmek üzere kira ödeme tarihleri ile anapara, karpayı, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,f) istenecek teminatlar,g) kira ödemelerinde temerrüde düşülmesi durumunda uygulanacak komisyonlar,h) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki neticeleri,i) kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ait koşullar,j) kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi halinde, kira bedellerinin ve toplam borç tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ait koşullar.madde 14 - 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı kurumlar vergisi kanununun farklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine aşağıdaki alt bent ilave edilmiştir.konut finansmanı fonlarının kazançları (bu kazançlar gelir vergisi kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tâbi tutulmaz). "madde 15 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiştir.kendisine ilişkin tapuya kayıtlı ve bağımsız bir konutu bulunmayan kişiler ile kendisine ilişkin tapuya kayıtlı ve bağımsız, yalnızca bir konutu olan kişilerin, 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan borçlarının yüzbin ytl ye kadar olan kısmının faiz veya kâr payı ödemeleri,"madde 16 - 193 sayılı kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile sermaye piyasası kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonları katılma belgelerine ödenen faizler dahil. )"madde 17 - 193 sayılı kanuna aşağıdaki geçici 66 ncı madde ilave edilmiştir.geçici madde 66 - 1/1/2005 - 31/12/2010 tarihleri arasında konut finansmanı fonlarına ödenen faizler için yıllık beyanname verilmez. diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi durumunda de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.ticari işletmeye dahil olan bu gelirler, bu maddenin kapsamı dışındadır.madde 18 - 193 sayılı kanunun farklı mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.ivazsız olarak iktisap edilenler, türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri, tam mükellef kurumlara ilişkin olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanunî süreye kadar indirmeye bakanlar kurulu yetkilidir. ). "madde 19 - 193 sayılı kanunun farklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiştir.kendisine ilişkin tapuya kayıtlı ve bağımsız bir konutu bulunmayan kişiler ile kendisine ilişkin tapuya kayıtlı ve bağımsız, yalnızca bir konutu olan kişilerin, ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında bundan başka indirilmemiş bulunması şartıyla, 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan borçlarının yüzbin ytl ye kadar olan kısmının faiz veya kâr payı ödemeleri,"madde 20 - 193 sayılı kanunun farklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent ilave edilmiştir."16. ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerden"madde 21 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı gider vergileri kanununun 29 uncu maddesinin (u) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (v) bendi ilave edilmiştir."u) bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üstünde elden çıkarılması neticesi kendi lehlerine kalan paralar. ""v) ipotek finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar ile ipotek finansmanı kuruluşlarına devredilen alacaklar bu nedenle lehe alınan paralar. "madde 22 - 2/7/1969 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki (k) bendi ilave edilmiştir."k) ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu şirketler tarafından yapılan ipotek devirleri," madde 23 - 492 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı tarifenin (a) bölümünün ııı-1-a no. lu bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir."a) konusu belli bir değerle ilgili bulunmakta olan davalarda ve 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde, ihalenin feshi talepleri hakkında olarak temel ile ilgili karar verilmesi durumunda hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üstünden binde ellidört.bakanlar kurulu, dava türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde ona kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. "madde 24 - 1/7/1964 tarih ve 488 sayılı damga vergisi kanununa bağlı (2) sayılı tablonun "v-kurumlarla ilgili kâğıtlar" bölümüne aşağıdaki (23) numaralı bent ilave edilmiştir.ipotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisinin bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. "madde 25 - 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı bankalar kanununun 12 nci maddesinin ikinci bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım ve satımında bulunamayacakları gibi basılı ve külçe durumunda altın ile kurulca ideal görülecek diğer kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç ticaret amacıyla emtia alım ve satımı ile de uğraşamazlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve ipotek finansmanı kuruluşları hariç olmak üzere münhasıran gayrimenkul ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş yapan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar. bankaların edinecekleri gayrimenkullerin amortismanlar düşüldükten sonraki kayıtlı değerleri toplamı öz kaynaklarının yarısını aşamaz. bu hesaplamada tekrardan değerleme yapılarak gayrimenkul hesabına eklenen tutarlar yüzde elli oranında dikkate alınır. bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları emtia ile gayri menkullerin elden çıkarılmasına ait temel ve usuller kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. "madde 26 - 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi ile ilgili kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.madde 2 - bu kanun; genel, katma ve özerk bütçeli kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ilişkin olan kuruluşları, fonları, kamu bankalarını, yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını, yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler kapsamında ödeme yükümlülükleri hazine müsteşarlığınca garanti edilen kuruluşları, ipotek finansmanı kuruluşlarını ve hibelerle sınırlı olmak kaydıyla sivil toplum örgütlerini kapsar. "madde 27 - 4749 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanım aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. "hazine geri ödeme garantisi: kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ilişkin olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödenmesi hususunda verilen garantiler ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan borçların geri ödenmesi hususunda verilen garantileri,"madde 28 - 4749 sayılı kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir."2499 sayılı sermaye piyasası kanunu'nun 39/a maddesinde tanımlanan ipotek finansmanı kuruluşlarından bakanlar kurulu tarafından ideal görülenlerin sermaye piyasası araçlarının geri ödemelerinin dörtyüzmilyon ytl ye kadar olan kısmı, bu kanun hükümleri çerçevesinde hazinenin geri ödeme garantisi altındadır. bu fıkrada yer alan garanti tutarı her yıl maliye bakanlığınca ilân edilen tekrardan değerleme oranında çoğalır. bu kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bu fıkra kapsamında verilecek garantiler için uygulanmaz. ilâve bir garanti verilmek istenmesi durumunda verilecek ilâve garantili imkanın sınırı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenir. "madde 29 - 4749 sayılı kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir."bu kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklı olmak üzere, hazine, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının yurt içi piyasalardan yapacağı borçlanmalarda garanti veya kefalet veremez. "geçici madde 1 - 2004 sayılı icra iflas kanununun 128 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 128/a maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun 39/a maddesi ikinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde, taşınmaz için kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi, sermaye piyasası kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kuruluşların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir.madde 30 - bu kanun yayımı tarihte yürürlüğe girer.madde 31 - bu kanunun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder