?

Mortgage sistemi, 15 puf noktasi

Mortgage sistemi, 15 püf noktası

1) değerlendirmeyi lisanslı eksperler yapacakkonut satın alırken veya konutun icradan satışa çıkarıldığı durumlarda değerlemeyi spk lisanslı eksperler yapacak. ilk üç yılda konutların değerleme çalışmalarını spk lisanslı eksperlere ilave olarak mahkemelerde bilirkişilik yapması yetkili olanlar da yapabilecek. spk, gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ait koşulları belirlemek ve bu şartlara uyan değerleme kurumlarını listeler durumunda ilan etmek görevini üstlenecek.2) itiraz için yüklü teminatkonut satın alanın, konutu icradan satışa çıkarıldığında itiraz edebilmek için, konutun değerinin yüzde 40'ı oranında teminat yatırılacak. şayet haksız bulunursa konutun değerinin yüzde 20'si oranında ceza ödeyecek. yani ekspertiz değeri 100 bin ytl olan konutun satışına itiraz edebilmek için 40 bin ytl teminat yatırmanız lazım. şayet itirazınız haksız bulunursa 20 bin ytl ceza ödeyeceksiniz.3) yeni şirketler kurulacakkonut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı amacıyla direkt tüketiciye kredi kullandıran ya da fınansal kiralama yapan bankalar ile bddk tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması ideal görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri kurulacak. konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların fınansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip olduktan konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasını kapsayacak. bu kapsamdaki kredilerin tekrardan finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamında olacak.4) itirazlar tüketici mahkemesi'netüketiciler konut ve krediyle ilgili her türlü itirazı tüketici mahkemeleri'ne yapabilecek. konutu satan şirket veya kredi kullanılan kuruluştan memnun olmamaları durumunda tüketici mahkemeleri'nde dava açabilecek.5) ayıplı maldan herkes sorumluimalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve kredi veren ayıplı maldan dolayı müteselsilen sorumlu olacak. kredi veren konut finansmanı kuruluşu imalatçı üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ile birlikte, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı, tüketiciye karşı teslim tarihinden başlayarak 1 yıl müddet ile, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olacak. konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin devralması durumunda dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam edecek. krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak. ayıplı malın sebep olduğu zarardan dolayı birden çok kimse sorumlu olduğu takdirde bunların müteselsilen sorumluluğu devam edecek. satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacak.6) teslimatın gecikmesi veya hiç teslim edilmemesinden sorumluilan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması halinde, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı kredi veren mütesefsilen sorumlu olacak. ilan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç, gereği gibi ya da vaktinde yapılmaması halinde, kredi veren konut finansmanı kuruluşu, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı üretici, ithalatçı ile birlikte, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olacak. konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin devrolması durumunda dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak.7) formda her şey anlatılacakkonut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya fınansal kiralama işlemleri hakkında genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya fmansal kiralama sözleşmesinin koşullarım içeren sözleşme öncesi bilgi formu vermek zorunda olacak. tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbest olacak. konut finansmanı kuruluştan tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve sözleşme öncesi bilgi formu'nun standartları sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından belirlenecek. sözleşme öncesi bilgi formu'nun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersiz sayılacak. konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme müddeti içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.8)temerrüdde bilgi verilecekborçlunun temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu borçluya temerrüt tarihinden başlayarak beş iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü olacak. konut finansmanı kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması durumunda kalan borcun bütününün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak tüketicinin birbirlerini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi durumunda kullanılabilecek. konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için en az bir ay müddet vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.9) finansal kiralamada derhal satışa çıkarılacakfinansal kiralama işlemlerinde,tüketicinin muacceliyet uyansında verilen sürenin sona ermesini takiben, konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tümünü ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu hemen satışa çıkarmakla yükümlü olacak.10) satıştan sonra hesaplaşılacakkonut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için yetki verilmiş kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptıracak. takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilecek. konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirecek. tüketici, konut finansmanı kuruluşunun zarannm konutun satışından elde edilen bedeli aşan kısmından sorumlu olacak. konutun satışından elde edilen bedelin kalan borcu aşması durumunda aşan kısım tüketiciye ödenecek.11) konut derhal tahliye edilecekkonutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici konutu tahliye etme yükümlülüğü altında kalacak. konutun tahliye edilmemesi durumunda konut sahibi icra yoluna başvurabilecek. kullanılan finansmanın teminatı olarak kişisel teminat verildiği hallerde, konut finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemeyecek. konut finansmanından kaynaklanan işlemlerde kredi veren konut finansmanı kuruluşu, krediyi belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi koşulu ile vermesi halinde, konutun hiç ya da vaktinde teslim edilmemesi durumunda kredi veren tüketiciye karşı satıcı ile birlikte kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olacak. konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin devralması durumunda dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam edecek. krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak.12) kıymetli evrak alınmayacakkonut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaklanacak. bu yasağa karşın tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluşundan geri isteme hakkına sahip olacak. aynca, konut finansmanı kuruluşu kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü. konut finansmanı amacıyla ipotek alınmadığı hallerde kıymetli evrak teminat olarak kabul edilebilecek. kredilerde geri ödeme tutarlarının, fmansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.13) faizde seçenek sunulacaksözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve fmansal kiralama işlemlerinde faiz oranı hareketsiz, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem temel alınmak suretiyle belirlenebilecek. oranın hareketsiz olarak belirlenmesi durumunda sözleşmede başlangıçta belirlenen oran her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyecek. oranın değişken olarak belirlenmesi durumunda ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutan yine başlangıçta sözleşmede belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine sözleşmede belirlenecek yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks bazalınarak değiştirilebilecek. miktarların değişken olarak belirlenmesi durumunda bu yöntemin muhtemel tesirleri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi zorunlu olacak. bu amaçlarla kullanılabilecek endeksler türkiye cumhuriyet merkez bankası, tüketicilerin bilgilendirilme yöntemlerine ait usul ve temeller ise bakanlık tarafından belirlenecek.14) erken ödeme imkanı vartüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktan önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapabilecek. her iki taktirde da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için lazım faiz indirimini yapmakla yükümlü olacak. ödenen miktara göre lazım faiz indiriminin ve kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranının hesaplanmasına yönelik yönetmelik çıkartılacak. faiz oranının hareketsiz olarak belirlenmesi durumunda, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden çok ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme fiyatı talep edilebilecek. erken ödeme fiyatı lazım faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemeyecek. miktarların değişken olarak belirlenmesi durumunda tüketiciden erken ödeme fiyatı talep edilemeyecek.15) sözleşmede bütün detaylar olacakkonut finansmanı sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi zorunlu:a) konut kredisi sözleşmeleri için kredi tutarı,b) kredi sözleşmeleri için üstüne ipotek tesis edilen konuta, fmansal kiralama sözleşmeleri için fmansal kiralamaya husus olan konuta ait bilgiler,c) yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı (değişken faizli sözleşmelerde yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı başlangıç ve azami faiz oranı için ayrı ayrı hesaplanır),d) toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı (değişken faizli sözleşmelerde başlangıç faiz oranı veya kira bedeli ve azami faiz oranı veya kira bedeli temel alınarak hesaplanacak toplam borç tutarları),e) değişken faizli sözleşmelerde bazalman endeks ve faiz oranındaki veya kira bedellerindeki değişmenin hesaplanma yöntemi,f) ilk yıl için dönemsel olarak, kalan yıllar için yıllık olarak hazırlanan, ödenen anapara, ödenen faiz, diğer giderler, kalan anapara, ilgili dönemler için geri ödeme veya kira bedellerinin yer aldığı ödeme planı (değişken faizli sözleşmelerde, başlangıç ve azami faiz miktarları kullanılarak iki ayrı ödeme planı oluşturulur. ),g) geri ödeme veya kira ödeme sayısı, ödeme tarihleri, belirlenen ödeme tarihinin resmi tatile gelmesi halinde ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri,h) istenecek teminatlar,i) ödemelerde temerrüde düşülmesi durumunda, kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının (değişken faizli sözleşmelerde cari faiz oranının) yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, fmansal kiralama sözleşmeleri için uygulanacak gecikme faiz oranı,j) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlan,k) kredi geri ödemelerinin veya kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ait koşullar ve hareketsiz faizi: sözleşmelerde erken ödeme fiyatı öngörülmekte ise hesaplanmasına ait temeller,l) kredinin veya kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi halinde, kira ve geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ait koşullar,m) sözleşmeye husus olan konutta kıymet takdiri yapılmasını gerektirebilecek haller ve kıymet takdirinin kimler tarafından yapılabileceği,n) varsa sözleşmeye husus olan konuta ait sigorta bilgileri,o) tüketiciye gönderilecek dönemsel ödeme dekontlarında ödemelerin dağılımına ve kalan borç miktarına yer verilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder