?

Motivasyon teorileri

Motivasyon teorileri

Literatürde mevcut motivasyon teorileri, genel olarak iş/çalışma alanına ait, yani endüstri ve örgüt psikolojisi alanında geliştirilmiş teorilerdir. bunlar temel olarak iki grupta toplanmaktadır.birinci grup teoriler, bireyi belirli bir yönde davranmaya sevkeden çeşitli güçleri ya da güdüleri sayma, sıralama ve tanımlamayı amaçlamakta ve 'içerik teorileri' olarak adlandırılmaktadır; maslow'un gereksinimler teorisi, herzberg'in iki faktör teorisi, alderfer'in teorisi, mcclelland'ın teorisi bu grupta yer almaktadır.ikinci gruptaki teoriler, çeşitli güçlerin çevreyle etkileşerek bireyi belirli bir davranış göstermeye nasıl sevkettiğini açıkla-maya çalışmaktadır; bunlar 'süreç teorileri' olarak isimlendirilmektedir. vroom'un beklenti teorisi, adams'ın denklik teorisi, locke'ın hedef teorisi ve bazı behevyorist yaklaşımlar, bu grupta yer almaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder