?

Osmanlica sozluk - s

Osmanlıca sözlük - s

Sâ': 1040 dirhemlik hububat ölçeği.

saba: gün doğuşundan esen güzel ve lâtif rüzgar.sabi: 1. henüz süt emen çocuk. 2. büluğ çağına gelmemiş olan çocuk. 3. üç yaşını doldurmayan erkek çocuk.sabiîn (sâbie): yıldıza tapanlar.sadaka: allah rızası için fakirlere verilen şey veya para.sâdat: seyyidler, hz. peygamber'in soyundan gelenler.

saddetmek: bir şeyin gediğini kapamak, tıkamak, engel olmak.sâdık: doğru, dürüst, sadakatli.sâdır: sudur eden, çıkan, oluşan.sadr: her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. kalp, göğüs, ön. başkan... baş. oturulacak yerlerin en iyisi.safa ile merve: mekke-i mükerreme'de iki tepenin adları. sa'yin iki ucu.

safâ: mekke'de bir tepe adı. sa'yin başlangıç noktası.safha: aşama, değişen durum ve hallerden her biri.safîr: ıslık.safsata: yalan, uydurma, görünüşte doğru gerçekte yalan ve yanlış olan kıyas.sagîre: ufak günah.

sahih: 1. gerçek. 2. sağ, sağlam. 3. tam, eksiksiz.sâhir: büyücü, büyü eden, sihirbaz.sakaleyn: insanlar ve cinler.sakar: cehennemin adlarından biri.sakî: kırağı, şebnem, çiğ.

sâkî: sulayan, içecek su veren, kadeh sunan.salâh: iyilik, bir şeyin iyi ve istenen biçimde bulunması, dindarlık, barış.salât: namaz, belli vakitlerde yapılan ibadet, dua.salîb: haç.sâlih amel: iyi, haklı, dini emirlere ideal ibadet ve iş.

sâlik: bir yola bağlı olan, bir yolu takip eden, bir tarikata girip hidayet yolunu takip eden, mürid.samed: allah'ın adlarından biri, pek yüksek, daim.sanem: kâfirlerin önünde ibadet ettikleri heykel, put, put severlerin ilâhı, çok hoş kadın.sâni': sanatkârca yapan, yaratan, sanat eseri olarak meydana getiren. (allah)sar'a: insanın kendini kaybederek düşmesine sebep olan sinir hastalığı.

sarahat: açıklık. açık anlatım.sarf-ı nazar: bir şeyden vazgeçme, cayma.savm: oruç.savm'aa: tepesi sivri yüksek bina. (minarelere de verilen addır). islâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.sa'y: çalışma, gayret sarf etme. hac veya umrede safa ile merve arasında usulüne ideal olarak yedi defa gelip gitmek.

sebeb-i nüzul: indiriliş nedeni.sebîl: açık ve büyük yol, büyük cadde, allah rızası için su dağıtılan yer.sebilullah: allah yolu, din.secâvend: kur'ân-ı kerim'i doğru okumak için yapılan işaretler.secde: namazda yüzünü yere koyma, yere kapanma.

secdegâh: namaz kılınıp secde edilecek yer, ibadet yapılacak yer.sedd: 1. tıkamak, engel olmak. 2. baraj. 3. perde. engel. 4. rıhtım. 5. set, tümsek.sefer: yolculuk, seyahat, gezi. savaşa gitme. savaş, muharebe.sefîh: zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.sehm: ok, hisse, pay, nasib, kısım, hazine geliri, korku, dehşet.

sehv: yanılma, kusur, yanlış.sekîne: sükun ve imtinan, temkin. kalp rahatlığı, kalp huzuru veren bir duanın adı.sekinet: sükun ve imtinan. temkin. nefisteki telaşın kesilmesi ile hasıl olan kalp huzuru ve sükuneti.sekir (sekr): sarhoşluk.sekt: susma, bir anlık susma.

sekte: susmak, kesilme, ara verme, bozulma.selbetmek: 1. red, inkâr etmek. 2. kapmak, zorla almak.seleef-i salihin: önceki salihler. islâmın ilk devirlerinde yaşamış olan iyi müslümanlar.selef: 1. eskiden olan, önce bulunmuş olan. 2. yerine geçirilen. 3. önde olmak, ileri geçmek.selem: peşin para ödeyip, malı daha sonra almak üzere yapılan bir alış veriş akdi.

selîm: sağlam, hatasız, refah ve selamet üzere bulunmakta olan.sema: 1. işitme. 2. mevlevî âyin dönüşü.semâ: gökyüzü, asuman, gök.semavî kitaplar: gökle ilgili kitaplar, kur'ân-ı kerim, tevrat, incil, zebur.semen: para, kıymet, değer, bedel.

semî: işiten, duyan.ser: baş, tepe, uç, gaye, zirve, başkan, reis.serab: çölde, sıcak ve ışığın tesiriyle ilerde veya ufukta su ve yeşillik var gibi görünme olayı. şaşkın hale gelme.serhad (serhat): sınırbaşı, iki devlet arasındaki limit boyu.serî: çabuk, süratli.

serîr: taht. üstünde oturulacak yüksek yer. tahta karyola.seriyye: düşman üstüne gönderilen süvari müfrezesi.serkeş: baş kaldıran, inatçı, dikbaşlı, itaatsiz.sertaç: baş tacı olan, çok sevilen.server: önde giden, baş çeken, önder, başbuğ.

servet: zenginlik, maddî varlık.sevab: hayır, hayırlı iş, allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.sevap: iyi bir davranışa karşı allah tarafından verilen mükâfat.sevkitabiî: hayvanlarda düşünmeyerek, tabiatın sevki ve zorlamasıyla yapılan hareket, içgüdü.seyyare: güneş çevresinde dolaşan gezegen.

seyyidü'l-beşer: insanların efendisi, hz. muhammed.sıbyan: çocuklar, sabiler.sıddık: çok samimi. doğru, inançlı, sadakatli.sıddık-ı âzam: ebu bekir sıddık.sıdk: 1. doğruluk, gerçeklik, hakikat. 2. iyi niyet.

sıla: 1. ulaşma. 2. yurdu, hısım akrabayı gidip görme.sıla-i rahim: akrabaları ziyaret.sıla-i rahim: gurbette bulunanın memleketine gelip akrabasına kavuşması.sırat: yol, cadde.sırat-ı müstakim: en doğru yol, islâmiyet, hak yol.

sibak: 1. bir şeyin üst tarafı, geçmişi. 2. bağ, bağlantı, sözün gelişi.sidretü'l-münteha (sidre-i münteha): peygamber'in ulaştığı en yeni makam.siga: fiilin çekiminden oluşan çeşitli biçimlerden her biri.sihirbâz: büyücü, büyü yapan, gözbağcı, sahir.sika: inanç, güven, itimat, emniyet, güvenilir inanılır kimse.

sikke: basılmış madeni para.sille: el ayasıyla vurulan tokat.sima: beniz, çehre.siret: 1. bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı. 2. insanın tutmuş olduğu manevî yol.sirkat: hırsızlık.

sirr: sır.siyak: 1. sözün gelişi. 2. stil, üslup.sofestai: septisizme mensup, şüpheci, inkârcı.sual: soru, sorulan. şey, isteme, istek. dilencilik.sudûr: 1. olma, meydana gelme. 2. göğüsler, sadırlar.

suğrâ: daha ufak, pek ufak.sû-i edeb: kötü terbiye.sû-i kasd: kötü kasd, cinayet işlemek, adam öldürmeyi tasarlamak.sulb: katı, taş gibi olan, sülâle, zürriyet, bel.sulh: 1. barış. 2. rahatlık. 3. uyuşma. uzlaşma.

sûr: kale duvarı. kıyamet günü israfil (a. s. )'in çalacağı boru.sûre: kur'ân-ı kerim'in 114 bölümünden her biri.surî: surete ilişkin, görünüşe ilişkin. gerçek dışı, ciddi ve samimi olmayan.sübhan: allah (c. c. ).sücûd: secdeye varmak, secdeler.

süflî: aşağıda bulunmakta olan, alçak, âdi, bayağı, kılıksız, giysisiz.süfliyyat: kötü işler, bayağı işler.sühûlet: kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.sükûn: durgunluk, hareketsizlik. durmak, kesilmek.sülâle: soy, sop, bir kimsenin soyu.

sülâsî: üçlü, üçe mensup.sülûk: 1. bir yola girme, bir sıraya dizilme. 2. tasavvuf yoluna girme.sülüs: üçte bir, üç parçadan biri. bir yazı çeşidi.sülüsân: üçte iki, üçte iki kısım.süreyya: ülker yıldızı.

sürûr: 1. sevinç, neşeli olmak. 2. tahtlar, yatacak yerler.sütre: perde, örtü. namaz kılarken ön tarafa konulan engel.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder