?

Skript teorisi

Skript teorisi

Kutupsallık teorisi (polarity theory) olarak da isimlendirilen ve ideoloji-kişilik ilişkilerini irdeleyen bu teori, batı düşüncesinde ideolojinin yeni bir kavramlaştırmasını sunan tomkins (1963, 1982) tarafından öne sürülmüştür.tomkins'e göre, hümanist ve normatif yönelimler arasında bir kutuplaşma vardır: sağ ve sol dünya görüşlerini de ayırdeden bu kutuplaşma, teoloji, metafizik, matematik anlayışları, estetik teorileri, siyaset kuramları, epistemoloji, çocuk yetiştirme tutumları, psikoterapi yaklaşımları gibi hayatın her alanında değişik yaklaşımlara sebep olmaktadır. birey, grup ve kültüre ait ideolojiler, hümanizm ve normativizm boyutlarına göre anlaşılıp sınıflandırılabilir.tomkins'in tanımladığı şekliyle, insanı, aktif, yaratıcı, düşünen ve arzulayan bir varlık olarak gören hümanist yönelim, onu kendinden hareketle anlayan bir yaklaşımın ifadesidir. buna karşılık normatif yönelim, gerçekliği, insandan bağımsız olarak tanımlama eğilimindedir; bu anlayışta insan, kendi dışında belirlenmiş kurallar, normlar sistemine ve gerçekliğin dünyasına uyma potansiyeliyle anlaşılabilir.farklı kişilik ve ideolojiler, normatif-hümanist ya da sağ-sol kutupları arasında uzanan bir devamlılık çizgisi (continuum) boyunca yerleştirilebilir. bu çerçevede sağ-sol kişilik değişiklikleri, ideo-affektif yapılar ya da kısaca " kalıplar" olarak tanımlanır.bu kalıplar, pek çok alanda tesirini göstermektedir. örneğin değişik çocuk yetiştirme yaklaşımları, bir ucunda çocuğun çevreye uyumuna ve itaatine ağırlık veren bir eğitim anlayışı, öbür ucunda ise çocuğun kendi gerçekliğinin ortaya çıkarılmasına, kendini ifade etmesine ağırlık veren eğitim anlayışlarının bulunduğu bir çizgi üstünde konumlandırılabilir.normatif-hümanist tutumlar, bilinen diğer bazı psiko-sosyal değişkenlerle de ilişkili görünmektedir. nitekim ülkemizde yapılan bir araştırmada göregenli (2000), normatif-hümanist eğilimler ile otoriterlik arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder