?

Atasözleri sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atasözleri sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atasozleri sozlugu - z

Atasözleri sözlüğü - z

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.

hangi iş olursa olsun, pozitif netice açısından kesinlikle yeterli bir emeği, itinalı bir çalışmayı lazım kılar. sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için toprağını en iyi biçimde sürmesi, işlemesi ve çok çalışması gerekmektedir.zahmetsiz rahmet olmaz.

sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğsü germeden, yorulup emek vermeden, uğraşıp didişmeden, kimi masraflara da girmeden pozitif, hoş, güzel bir netice elde etmek olası değildir. unutmayalım ki, yüce allah, çalışanları sever; onlara rahmet eder.zararın neresinden dönülse kârdır.

zarar, bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. şayet zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa, yapılan işi derhal kesmekle daha fazla zarardan kurtulmuş, zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz.zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

zengin, varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. yoksul ise, parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz; en küçük engel karşısında bile şaşırıp kalır.zenginin malı, züğürdün çenesi yorar.

yoksul, züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden, malından ve parasından, kazancından, hatta yiyip içmesinden, gezip tozmasından söz ederler. halbuki böylesi bir konuşma son derece luzumsuz ve yersizdir; bundan başka ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış olurlar.zırva tevil götürmez.

saçma sapan, boş, anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya, yorumlamaya, savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır.zora dağlar dayanmaz.

gücü, kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye boyun eğdirirler; öyle ki büyük güçleri bile yener, dilediklerini yaptırırlar.zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

zorbaların, zalimlerin bulundukları yerde basınç, zulüm ve haksızlık hüküm sürer. bu nedenle böyle bir yerde yüce allah`ın buyrukları çiğnenmiş, ortadan kaldırılmış demektir.zorla hoşluk olmaz.

insanların yapıları bir değildir. bu bakımdan beğenme, hoşlanma duyguları da değişik farklıdır. bu nedenle bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye çalışmak yanlış bir yola girmek demektir.zor oyunu bozar.

1. zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da istenen yöne çevrilebilir. 2. bir oyun veya hile, güç kullanılarak kestirme yoldan boşa çıkarılabilir, işlemez kılınabilir.zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına).

rast gele yapılan plânsız, programsız işlerde yöntem, kural aranmaz; işin neticesi da kestirilemez.züğürtlük zâdeliği bozar.

zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca vakit geçtikçe soyluluklarını da yitirirler.

Atasozleri sozlugu - y

Atasözleri sözlüğü - y

Yabancı koyun kenara yatar.

bir yere, çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse, insanlarla derhal ilişki kurup kaynaşamaz; onların arasına giremez, uzakta durur. çünkü yabancılık çeker. oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı derhal aralarına almazlar zaten.yağına kıymayan, çöreğini yavan (yoz, kuru) yer.

bir işten iyi netice alınmak isteniyorsa, o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı, lazım fedakârlık gösterilmelidir. yoksa kişi istediği verimi alamayacak, negatif ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır.yağmur yağsa kış değil mi ? kişi hâlini bilse güzel değil mi ?

her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. yaz sıcağından, kış yağmur ve soğuğundan bellidir. bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki, toplumda bu yanları ile tanınırlar. o hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. ne demişler: "ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. " kişiye ancak bu yakışır.yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir).

sıkıntıya düşen kişi, ilk olarak akrabalarından ilgi bekler, yardım ve iyilik umar. ancak bu beklentileri boşa çıkmış, akrabaları yüzüne bakmamışlardır. diğer yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış, ilgi ve yardımlarını esirgememişlerdir. işte bunun için hayırlı dost, hayırsız akrabadan daha iyidir.yalancı kim ? işittiğini söyleyen.

yalan, aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. şayet kişi, öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına aktarırsa birilerini yanıltır; kendisi de yalancı konumuna düşer.yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki, yalancının sözleri gerçeği yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz.yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

hayatını yalancılık üstüne oturtmuş olan insanlar, kendi yalanlarına destek olacak önlemleri alırlar; bunun için de lazım titizliği gösterip masrafa girerler.yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz.

her işin ideal bir yapılma şekli vardır. bu nedenle iki kişinin ancak yapacağı bir işi, tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir.yalnız taş duvar olmaz.

insanlar bir arada yaşamak mecburiyetindedirler. bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı lazım kılar. nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına bütün işlerinin üstesinden gelemezler. bu nedenle diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek durumundadır.yanlış hesap bağdat`tan döner.

ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa, ne olursa olsun düzeltilmesi gerekmektedir.yapı taşı, yapıdan kalmaz.

değerli, elinden iş gelen kimse boşta kalmaz. kesinlikle kendisine bir iş bulunur.yarası olan gocunur.

bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse, açığı ortaya çıkacak diye telâşa düşer.yarım elma, gönül (hatır) alma.

sunulan armağan ufak de olsa, gönül almaya yeter. çünkü önemli olan dostlarımızı unutmadığımızı, hatırladığımızı ortaya koymaktır.yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder.

her işin bir ehli, ustası ya da uzmanı vardır. bir iş, ehline değil de, yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse, o işten iyi netice alınamaz. hatta işin tamamen bozulduğu, kötü bir netice verdiği bile olur. tecrübesi olmayan, acemi, kusurlu, eksik bir hekimin uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da, insanları yanlış bilgilerle donatıp, onları, dine ters düşen yollara itebilir.yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir.

bk. "bugünkü tavuk... "yaş kesen, baş keser.

ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. yeşil tabiat, berrak su, temiz hava, yağmur, cıvıl cıvıl kuşlar, ağaçla birlikte vardır. ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner, hayat orada son bulur. diğer yandan, ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. hem ekolojik denge, hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen, insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş olur.yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.

çok kuvvetli olup da çalışmayan, soylu olup da bir şeyler üretmeyen, tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden; güçsüz olup da çalışan, boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha iyidir.yatanın, yürüyene borcu var.

ihtiyaçlarını gidermek, yaşamak isteyen kişi paraya gereksinim duyar. para da ancak çalışmakla elde edilir. tembel tembel oturan, çalışmayan, vaktini boşa geçiren kimse para kazanamaz. para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. doğal olarak borçlandığı kimseler de çalışan, boş durmayan, vaktini değerlendiren kimselerdir.yatan kurttan, yeler tilki yeğdir.

bk. "yatan aslandan... "yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur.

mizaç itibariyle ılımlı, uysal, kaba ve hırçın olmayan, kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. bunlar öyle olur olmaz şeye derhal öfkelenmezler, kızmazlar. ancak kimi vakit öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek nedeni, sabırlarının artık taşmış olmasıdır. bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak huylarına aldanıp da luzumsuz yere üzerlerine gidilmemelidir.yavuz at, yemini (yavuz it ününü) kendi artırır.

gayretli, girişken, çalışkan, görevini ihmal etmeyen, üstüne aldığı işi tam yapan kimseler bunun mükâfatını görürler.yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.

edepsiz, arsız, ahlâksız, şarlatan, öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar, işledikleri suçu reddettikleri gibi, bir de bu suçu, zarar verdikleri kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar.yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.

anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. ne var ki, büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne-babalarını çoğu kez beğenmezler.yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

1. yazın o sıcağında durmayan, güneşe aldırmadan çalışıp kazanan, yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder; hiç sıkıntı çekmez. 2. gençlikte çalışıp kazanan, har vurup harman savurmayan, varlık edinen kişi ihtiyarladığında rahat eder; sıkıntı çekmeden hayat sürer.yazın gölge güzel, kışın çuval boş.

1. yazın çalışma, kazanma günleridir. bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine bakanlar, gününü gün ederler, kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar; sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar. 2. gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan, eğlenceye dalan, mal-mülk edinmeyen, kazanç sağlamayan kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer; perişan olur.yazın gölge kovan, kışın karın ovar.

bk. "yazın gölge güzel... ".yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır.

kişiliksiz, ağırbaşlı olmayan, züppe-hoppa, gayri ciddî, bir sözü diğerini tutmayan, hafif meşrep, zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler; bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar. ama ağır başlı, tavırlarında ciddî, sözünde duran, kişilikli, ahlâklı kimselere kimse ilişemez; onlar bulundukları yerde basitçe barınırlar, işlerinde başarı gösteren oldukları gibi sevilip sayılırlar da.yel, kayadan ne koparır (aparır).

güçsüz, güçlüye etki edemez. sağlam karakterli, kişilik sahibi, onurlu, ciddî kimselere öyle önemsiz tesirler hiçbir şey yapamaz. sağlam bir esasa oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz.yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler).

kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya, yemeye bir türlü kıyamazlar. ne var ki, onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya malı sağlıklarında o ya da bu, öldükten sonra ise mirasçıları bir hoş yerler.yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz).

ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü, ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz; onları hırpalamaz, ezmeye çalışmaz. bunun yanısıra felâkete uğramış, yenik düşmüş, muhtaç kimselere de merhametli davranılır.yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.

kişi neyle uğraşacağını, ne iş yapacağını, hangisinin kendisine ideal geleceğini öğrenmiş olmalı ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. aksi takdirde bir işte tutunamayarak, sıkça yer değiştirecek, bundan ötürü de çok zarar görecektir.yerin kulağı var.

ne kadar saklı tutulursa tutulsun, gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca kesinlikle duyulur. bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı, olur olmaz yerde konuşmamalıdır.yılana yumuşak diye el sunma.

hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. kolay görünen iş çok zor, yumuşak huylu bir kimse çok sert, zararsız gibi görünen bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan.yılanın başı küçükken ezilmeli.

daha küçükken tehlikeli olacağı, zarar vereceği anlaşılan bir şeyin, düşmanın veya bir durumun önüne derhal geçilmeli; büyümesine izin verilmeden ortadan kaldırılmalıdır.yıl uğursuzundur.

kimi dönemlerde arsız, yüzsüz, ahlâksız, adaletsiz kimseler el üzerinde tutulur. böyle bir zamanda dürüst, namuslu, erdemli kimseler zalimlerin basıncı altında kalırlar.yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur.

ona buna saldıran, zarar veren, onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. az zamanda, bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar, hak ettikleri cezayı görürler.yiğidin malı meydandadır.

yiğit, mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. mallarını herkesin yararlanması için ortaya koyarlar.yiğidin sözü, demirin kertiği.

yiğit, mert kimseler sözlerinin eridirler. onlar verdikleri sözden geri dönmezler, sözlerini inkâr da etmezler. bu aynı bir demir üstüne açılmış çentik gibi meydandadır, kolay kolay yok olmaz.yiğit arkasından vurulmaz.

1. mert olan alçakça yollara baş vurmaz. düşmanıyla yüz yüze dövüşür, onu arkasından vurmaya çalışmaz. 2. yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak arkasından konuşulmaz, dedikodusu yapılamaz, kötülenmez ve iftira atılmaz.yiğit meydanda belli olur.

atıp tutma, "ben şu şekilde yaparım, böyle ederim" demek, kişinin yiğit olduğunu göstermez. asıl yiğit iş başında, kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli olur.yiğit yarasına yiğit katlanır.

mert olanların sıkıntısından ancak mert olanlar anlar. diğer yandan, bir yiğitten gelen saldırıya da herkes katlanamaz, buna ancak yiğit olanlar dayanabilir.yiğit yiğide at bağışlar.

yiğit, mert olmasının yanısıra gözü tok ve cömerttir de. kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. en kıymetli varlığını bile basitçe bağışlar.yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz.

bk. "kimse ayranım... "yoksul âlâ ata binse, selâm almaz.

edinip görmemiş, sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse, etrafa hava atmaya, herkese yukarıdan bakmaya başlar; kimseyi beğenmez olur. hatta selâmı bile insanlardan esirger.yol bilen kervana katılmaz.

bir işte bilgisi olan, onun nasıl yapılacağını bilen, işinin ehli kimse, çoğunlukla başkalarının yardımına gereksinim duymaz; işini kendisi görmeye çalışır.yolcu yolunda gerek.

1. bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse, kimi sebeplerden ötürü oyalanmamalı, vakit geçirmeden yoluna koyulmalıdır. 2. bir hedefi gerçekleştirmek için çalışan, gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp kalmamalı; zaman kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır.yoldan (yol ile) giden yorulmaz.

bir işin yapılmasında tutulacak yol, yöntem ortaya çıkacak netice açısından olabildiğince mühimdir. yapacağı iş için en ideal usulü seçen kimse, işini basitçe yapar, başarı gösteren olur, başına gelecek türlü hâllerden de korunur.yoldan kal, yoldaştan kalma.

yolculukta insanın başına türlü işler, dertler, belâlar gelebilir. bunların halledilmesi içerisinde bir insana gerek duyulur. bu gereklik, yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. bu nedenle insan, candan bir yol arkadaşı bulabilmek için

hareketini erteleyebilir.yol sormakla bulunur.

bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi, takip etmesi gereken yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur.yol yürümekle, borç ödemekle tükenir.

yola çıkan orada burada oyalanırsa, gideceği yere bir türlü ulaşamaz; borçlu olan da ödemesini aksatır, geciktirir, günü gününe ödemezse hiçbir vakit borçtan yakasını kurtaramaz. bunlar gibi yaptığı işin üstüne yeterince eğilmeyen, uyuşuk davranan, lazım çalışma ve çabayı göstermeyen, işini vaktinde yapmayan kişi, yaptığı işten pozitif bir netice alamaz.yularsız ata binilmez.

nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse; bir kurala, bir disipline bağlı olmayan iş, kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. bu nedenle kargaşanın, başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek doğru değildir.yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder.

1. kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse, o işten pozitif bir netice alamaz. 2. elinin altındakilerine önem vermeyen, onları iyi eğitmeyen onlardan ne pozitif davranışlar, ne de iyi işler bekleyemez.yurdun otlusundan kutlusu yeğdir.

kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı, rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa olsun, kişi için bir anlam ifade etmez.yuvarlanan taş yosun tutmaz.

sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da edinemez.yuvayı yapan dişi kuştur.

evin dışındaki işler erkekten, içerisindeki işler de genellikle kadından sorulur. bu bakımdan düzenli, geçinmesini bilen, çekip çeviren, en mühimi tutumlu olan kadın ailesini huzurlu kılar; evin içerisine mutluluk getirir.yürük ata kamçı değmez.

üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan, gerektiği gibi vaktinde, en iyi biçimde yapan kişiye kimse bir şey diyemez.yürük at yemini kendi artırır.

bir işte üstün çaba belirtenler, o ölçüde bir karşılık görürler.yüzü hoş olanın huyu da hoştur.

çoğunlukla kabul edilir ki, yüzü hoş olanın içi de hoştur. bu bakımdan insanın yüzü, içinin aynası olarak görülür. şayet bir insanın yüzü hiç gülmez, asık suratlı olmaya devam ederse, o insanın katı yürekli, hoşgörüsüz, içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. şayet kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü, samimî, iyi yürekli, içten, duygulu, yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. o hâlde denebilir ki, yüzü hoş görünen kişinin huyu da hoştur.yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur.

bk. "çok söyleme arsız olur... "yüz, yüzden utanır.

bir aracı vasıtasıyla değil de, insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar. çünkü böyle bir taktirde herkes niyetini açıkça ortaya koyacak, isteyeceğini direkt isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir.

Atasozleri sozlugu - v

Atasözleri sözlüğü - v

Vakit nakittir.

bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, vakit da o kadar değerlidir. çünkü her iş, bir vakit dilimi içerisinde gerçekleşir. bir işte kullanılmadan geçirilen vakit bir kayıptır ve bu vakti bir daha elde etmek olası değildir. bu nedenle vaktin kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. bu bakımdan vaktin en ufak parçasını bile boşa geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir.vakitsiz öten horozun başını keserler.

her işin olduğu gibi, her sözün de ideal bir yeri ve vakti vardır. ideal olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa sebep olur, büyük zarara yol açar.vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve vaktinde konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt etmezler.var evi, kerem evi; yok evi, verem evi.

bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması lazımdır. bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar hatasızca ağırlanır, gereksinim sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan başka bir şeye rastlanmaz.varını veren utanmamış.

kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. o hâlde ufak ve önemsiz de olsa, kişi verebileceği kadarını vermelidir.var ne bilsin yok hâlinden.

bk. "tok, acın hâlinden... "varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (paran varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun).

varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun çevresinde pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. yoksul kişide ise ne para pul, ne de mal-mülk vardır. bu yüzden onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içerisinde geçirirler. hatta kimi vakit çektikleri bu dertler yüzünden bunalıp deli bile olabilirler.var varlatır, yok söyletir.

para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. bu varlıkları, onlara bundan başka yüksekten atma ve övünme gücü de verir. yoksul kişinin elinden ise yalnızca sızlanmak, yakınmak ve dert yanmak gelir.veren eli herkes öper.

cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar.verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir.

sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size vaktinde ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız olabildiğince sıkılır. verdiğinize pişman olursunuz. vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. görüldüğü gibi her iki taktirde da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. o hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. çünkü bu taktirde hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır.verirsen doyur, vurursan duyur.

bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu kesinlikle bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın gereksinimini giderici nitelikte olmalıdır. çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. ansızın, habersiz saldırmak er kişiye

yakışmaz.verirsen veresiye, batarsın karasuya.

parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya da batma tehlikesi atlatmışlardır.vermeyince mabud, neylesin mahmud.

her şey yüce allah`ın takdiri iledir. kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. şayet yüce allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir kabiliyet ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. ne kadar çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez.

Atasozleri sozlugu - u

Atasözleri sözlüğü - ü

Üçlenmemiş eken, olmamış biçer.

her işin belirli bir yapılma şekli ve ortamı vardır. lazım koşulları yerine getirilmeden yapılan işlerden verimli netice alınamaz.ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir.

1. beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de başkalarını zarara sokarlar. 2. neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar.ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz).

bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya yer vermez.üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış.

çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içerisinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek mecburiyetindedir.üzüm üzüme baka baka kararır.

her zaman bir arada bulunmakta olan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirinden etkilenirler; birbirinin özelliklerini, huylarını ve alışkanlıklarını kaparlar. bk. "körle yatan... "

Atasozleri sozlugu - u

Atasözleri sözlüğü - u

Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz).

ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. ister istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, tekrar masrafa girilir. bu nedenle pahalıya alınmış gibi olur.ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur).

ucuza alınan, maledilen şeylerde meziyet bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da hilelidir. bu yüzden, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz.ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

bir malın ücreti niteliğine göredir. bu yüzden ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve sağlamdır.ulular köprü olsa basıp geçme.

erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette hata etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. çünkü onlar gerek yaşları, gerek tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar.ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır.

büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur.ummadığın taş baş yarar.

küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük tesirler yaparlar; umulmadık işler görürler.umut, fakirin ekmeğidir.

sıkıntı içerisinde bulunmakta olan, yokluk çeken yoksul kişi, içerisinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır.ustanın alımlı bin altın.

usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler neticesi gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. işinin derhal bütün inceliklerini kavramıştır. bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi basitçe yapıverir o. bu nedenle onun çok ufak gibi görülen emeği bile olabildiğince kıymetlidir.uşağı işe koş, sen de ardına düş.

bk. "çocuğa iş buyur,... " utanma pazar, dostluğu bozar.

yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar.uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz).

şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek doğru değildir.

Atasozleri sozlugu - t

Atasözleri sözlüğü - t

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.

doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan koşullar ortadan kalkınca şaşırır; ne yapacağını bilemez olur, iş yapamaz hâle gelir.tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.

ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. şayet tarla suya yakınsa hem kolay, hem de çok sulanma imkânı doğar. bu durum da tarlayı değerli kılar. bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım, bir yandan tarlanın bakımı, bir yandan da tarlanın korunması kolaylaşmış olur.tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.

emeksiz, çabasız verim düşünülemez. tarlasını gerektiği gibi sürmeyen, işleyip çapalamayan, gübresini vaktinde vermeyen, sulayıp yabancı otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur.tarlaya saban, sürüye çoban.

bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. sabanın girmediği tarla kısa bir müddet sonra yozlaşıp çoraklaşır, ekilemez olur. bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa, onu iyi bir çobana teslim etmelidir. çünkü iyi bir çoban, sürünün nerede besleneceğini, bakımının nasıl yapılacağını bilir.taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur.

bk. "ağaca çıkan keçinin, dala bakan... "

taş düştüğü yerde ağırdır (taş yerinde ağırdır).

herkes, her şey kendi etrafında önem taşır. çünkü kişi bulunduğu yerde ünlü, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez.taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez.

bir işin yapılmasında güç, emek ve sermaye çok mühimdir. işi yapacak olan bunlardan yoksunsa, başkalarının ufak katkılarıyla, derme çatma yardımlarıyla devamlı ve büyük bir işi yürütemez.tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.tatlı ye, tatlı söyle (konuş).

kırıcı, üzücü, incitici konuşmalardan sakın; hoş, hoşa giden bir dil kullan; yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun; sen de sevil ve sayıl.tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

istediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser, darılır; ne var ki; karşısındaki kişi, onun bu durumunu bilip anlamaz.tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

kendini bilen, sorumluluk sahibi, akıllı kişi altından kalkamayacağı, beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. o bilir ki, bunun aksine bir hareket hem kendini, hem de başkalarını zarara uğratır.tebdil-i mekânda ferahlık vardır.

bulunduğu yeri veya çevreyi kimi vakit değiştirmek, daha farklı yerleri görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir; ona rahatlık, ferahlık verir.tek kanatla kuş uçmaz.

kimi işler vardır ki, yardımcısız, araç-gereçsiz yapılmaz. işin iyi ve pozitif netice vermesi için bunlar kesinlikle lazımdır.tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme, azim ve gayret gösterme, uzun müddet çalışıp emek verme son derece mühimdir. tüm bunları yerine getiren kişi, eninde sonunda bu davranışının faydasını görür; bir mükâfata kesinlikle kavuşur.tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

iş görmeyi, çalışmayı sevmeyen; çaba göstermekten, dertten kaçan kimse, kendisinden bir konuda yardım istendiğinde, yardım edeceği yerde çözüm yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır.terazi var, tartı var; her şeyin bir zamanı var.

hemen her şeyin, her işin bir ölçüsü ve vakti vardır. şayet bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez, karışıklık baş gösterir, hayat alt-üst olur, düzen gerektiği gibi kurulamaz.tereciye tere satılmaz.

birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez, bir konuda bilgi verilemez. böyle bir şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar.terzi kendi söküğünü dikemez.

insanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez savsaklarlar, ya da yapmaya vakit ve fırsat bulamazlar.testiyi kıran da bir, suyu getiren de.

iyilik ödülsüz, kötülük de cezasız kalır; yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. bu durum da düzeni bozar, yönetimin iflâsına sebep olur.teşbihte (temsilde) kusur olmaz.

kimi vakit yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. bu nedenle bunların söz arasında kullanılmasından kimse alınmamalıdır.tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez).

tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran, her şeyi artık yüce allah`a bırakıp boyun eğen kimsenin malına, işine zarar gelmez.tırnağın varsa başını kaşı.

kendi bilgi, beceri ve imkânın varsa, bunlara da güveniyorsan bir işe giriş; yoksa vaz geç. bil ki, kimseden kimseye hayır yoktur; başkalarından kolay kolay yardım da gelmez, gelse de pek bir işe yaramaz.tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır.

meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. daha önce kopup ayrılmış olsa da, kişi bağlı olduğu çevreye, işe veya bir alışkanlığa eninde sonunda, şu ya da bu sebepten ötürü döner.tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

1. işlemediği hâlde suçlu görülen kimse, suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya kadar yeterince ceza çeker. 2. kurnaz ve düzenbaz kimse, sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar, kendisinden daha hilekâr birinin tuzağına düşer.tilkiye, "tavuk kebabı yer misin ?" diye sormuşlar; "adamı güldürmeyin" diye cevap vermiş.

bir kimseye düşkün olduğu, çok sevip özlediği, elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi, "ister misin ? arzu eder misin ?" diye sormak son derece yersiz, hatta abes ve gülünçtür.tok, acın hâlinden bilmez (var ne bilsin yok hâlinden).

para, mal gibi şeyleri elde etmiş; açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar, yoksulların çektikleri sıkıntıyı, içerisine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. toprağı işleyen, ekmeği dişler.

emeksiz yemek olmaz. çalışmayan, bir uğraş vermeyen, alın teri dökmeyen kişi verim elde edemez.tuz, ekmek hakkını bilmeyen kör olur.

birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse, tüm bunlara karşılık üstünde hakkı bulunmakta olan insana karşı nankörlük edip hıyanet içerisinde olursa başına türlü felâketler gelir.türk karır, kılıcı karımaz.

türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden, direnme azminden bir şey kaybetmez.türkün aklı sonradan gelir.

yaratılışı gereği saf, samimî, dürüst ve merttir türk insanı. art düşüncelerden uzak kaldığı gibi, içten pazarlıklı da değildir. bunun için olsa gerek, giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz; çıkarını derhal öyle aklına getirmez. diğer yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de derhal düşünemez. bu nedenle kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz. bir müddet sonra aklı başına gelir, işin iç yüzünü anlar, doğru yolu bulur ama iş işten de geçmiş olur.

Atasozleri sozlugu - s

Atasözleri sözlüğü - ş

Şahin, sinek avlamaz.

yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler ufak, önemsiz, değersiz şeylerin ardına düşüp de zaman geçirmezler.şakanın sonu kakadır.

el veya dil ile yapılan şakadan, eninde sonunda güzel olmayan bir durum veya kavga çıkar.şap ile şeker bir değil.

dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirinin aynı görünürler. halbuki özde ve nitelikte birbirinden çok farklıdırlar.şeriatın kestiği parmak acımaz.

şeriat, kur`an`daki ayetlerden, hz. peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan müslümanlık kanunları, yani islâm hukukudur. bu kanunların karşısında herkes eşittir, ayrımcılık yapılamaz. buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: kanunların ideal gördüğü cezaya katlanılır; bu durumu, zarar gören kişi de saygıyla karşılar.şeytanın dostluğu darağacına kadardır.

kimi insanlar vardır ki, aynı şeytan gibidirler. kurnaz, düzenbaz, alçak ve kötü niyetlidirler. bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler, kandırıp yoldan çıkarırlar, tehlikeli işlere bulaştırırlar. tüm bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında, ölümle burun buruna geldiklerinde onu derhal terk ederler.şeytanla kabak ekenin, kabak başına patlar.

kötü, alçak, düzenbaz, kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü felâketler gelir; oynadıkları oyundan en fazla zarar eden o olur.şimşek çakmadan gök gürlemez.

kimi önemli olaylar meydana gelmeden, bir gürültü kopmadan önce bazı belirtileri görülür.şöhret afettir.

herkesçe bilinme, tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da esasında daha çok aleyhinedir. şu şekilde ki: kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. çok ünlenmek insanı kibirli yapar, insana ne olduğunu unutturur, yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. herkesin dikkati üstünde olduğu için doğal ve özgür bir biçimde yaşayamaz, aşırı ilgiler onu devamlı rahatsız eder, dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır, tüm bunlar onu sıkıntıya ve bunalıma sürükler, huzuru kalmaz, sunî bir hayatın esiri olur.

Atasozleri sozlugu - s

Atasözleri sözlüğü - s

Sabah ola, hayır ola (gele).

sabah olsun, o vakte kadar işi belki düzelir. çünkü gündüz geceden daha hayırlıdır. bk. "akşamın hayrından sabahın şerri... "sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır.

acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi belirten ve direnen kişi, sonunda kârlı çıkar. çünkü yüce allah, sabredenlerle beraberdir; onları sabırları karşılığında kesinlikle mükâfatlandıracaktır.sabreden derviş, muradına ermiş.

hiç kimse amacına öyle birdenbire ve basitçe ulaşamaz. insanın karşısına pek çok engel çıkabilir, uzun vakit beklemesi gerekebilir, başına türlü hâller gelebilir; işte tüm bunlara sabreden, direnişini yılmadan sürdüren kişi istediğine kovuşup ulaşabilir.sabreyle işine, hayır gelsin başına.

bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan güçlükler sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz, acele edip gevşemez, azmini yitirmezsen başarı da, hayırlı netice da senin olur.sabrın sonu selâmettir.

olan veya olacak bütün zorluklara göğüs geren, telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen, ses çıkarmadan bunları aşma erdemi belirten kimse, sonunda esenliğe erecektir.saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün.

acele etme, gelişi hoş bir yargıya varma; neticenin ne olduğunu bir miktar sonra, iş bitince, kendi gözlerinle görüp anlarsın.sadık dost akrabadan yeğdir.

dostluğu, bağlılığı gerçek ve içten olan dost, akrabadan daha iyi ve hayırlıdır.sefa ile yenen cefa ile kazanılır.

kaygısız, sakin, zevk ve gönül rahatlığı içerisinde yenen para, sıkıntı çekilerek ve alın teri dökülerek kazanılmıştır.sağ baş yastık istemez.

sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. şayet yatmak istiyorsa, bilin ki o hastadır.sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.

birine yaptığın iyiliği gizli tut. herkesin gözü önünde yaparsan, yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. onun da bir onuru vardır, bil. dinimiz olan islâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil, kendini göstermeden yardım yapıp yoksulu sevindirmesidir.sağır işitmez, uydurur (yakıştırır).

1. işitme duyusundan yoksun, işitmeyen kimse, yakınında konuşulanları duymaz. ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar, anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. 2. bir olayın içyüzünü bilmeyen kimse, görünüşe göre bir sonuca varır; vardığı neticesi da doğru sanır.sağlık, varlıktan yeğdir.

vücudun hasta olmaması, vücut esenliği her şeyden mühimdir. çünkü bir şeyin tadını alabilmek, bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. her şeyiniz var, ama ondan istifade edecek durumunuz yok. neye yarar ?sahipsiz eve it buyruk.

bk. "ıssız eve it buyruk. "sakınılan göze çöp batar.

üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı tedbir almak lazımdır, ancak orta bir yol izlemeli, aşırılığa düşülmemelidir.sakla samanı, gelir vakti.

gereksiz görülen, işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde, ileride lâzım olabilir. bu yüzden önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden çıkarmamalı, onları saklamalıyız.sanat altın bileziktir.

bir kenarda saklanan altın, günü gelince bozdurulup kullanılır. sanat da altın bilezik gibidir. günü gelir lazım olur. bir sanata sahip kimse, sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç temin eder, faydalanır. bu nedenle sanat, altın gibi değerini hiçbir vakit kaybetmez.sana taşla vurana, sen aşla vur (dokun).

sana sert, kaba, acımasız davranana, sen yumuşak davran; o incitiyorsa, sen incitme; kötülük ediyorsa, sen iyilik et.sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez.

her işin, her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. çok çalışmak, kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. bu incelikler, pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. çünkü usta denen kişi, kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan, sanatını gereği gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir.sana vereyim bir öğüt: kendin ununu kendin öğüt.

kişi, kendi işini kendisi yapmalıdır. işini başkasına bırakmazsa içi rahat eder, sıkıntıya düşmez. hem işi kolay yürür, hem de istediği gibi olur.sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.

insanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. bunun için haklarında yargıda bulunmakta acele etmemek gerekmektedir.sayılı gün tez geçer.

sayısı belli olan, bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli vakit müddeti çok çabuk geçer. kişi işine öyle dalar ki, bugünlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmaz.sayılı koyunu kurt kapmaz.

birine teslim edeceğiniz bir şeyi şayet sayarak, ölçerek ya da tartarak verirseniz, emanet alan kişi onu daha iyi korur; içerisinde bir kötülük varsa bile, sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer; dikkatli olur.sebepsiz kuş bile uçmaz.

1. dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir sebep vardır. bu sebepleri de yaratan yüce allah`tır. sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız o bilir. 2. bir yardımcı, bir yol gösterici olmadan işler başarıya ulaşmaz.sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur).

geçici olanlara değil, kalıcı olanlara önem vermek lazımdır. hayatın akışı içerisinde yaşadığımız olayların, bulunduğumuz yerlerin, ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları, bir de gelip geçici olanları vardır. işte bizim için bu aslî olanlar, kalıcı olanlardan daha mühimdir.sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa ?

kişi, üstüne düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır, bir netice alınamadığı gibi iş düzeni de bozulur, karışıklık çıkar, tatsızlık başlar.sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.

mal-mülk edinmenin, para kazanmanın yolu çalışmaktır. insan ne kadar çok çalışırsa, o kadar da çok kazanır; gittikçe de zenginleşir, rahat bir yaşama kavuşur.sen işten korkma, iş senden korksun.

bir işi başarmada azim ve cesaret çok mühimdir. şayet girişeceğin işi gözünde büyütür, bunun altından kalkamam diye korkar, azmini yitirirsen başarı gösteren olamazsın. korkma, cesaretle işin üzerine üstüne git, bak nasıl iyi bir netice alacaksın.serçeden korkan darı ekmez.

tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse, amacına ulaşamaz. unutulmamalıdır ki, her işin kendine göre zor bir yanı vardır. amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır.sermayen bir yumurta ise taşa çal.

sermaye, bir işin kurulup yürütülmesi için lazım olan, önemi büyük bir güven kaynağıdır. şayet bu kaynak işe yaramayacak, seni yarı yolda bırakacak kadar ufak ve önemsizse, o işten hemen yer vazgeçmelisin; ona bel bağlayıp yola çıkarsan sonunda zarar görür, pişman olursun.sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.

tutku hâlini almış aşırı sevgi, başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan kuvvetli bir bağdır. karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar; tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa vakit sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır, taraflara büyük zarar verici odak hâline gelir.seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üzerine.

dostumuz da olsa, sıkça yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. onu bezdirmemek, kendimizden soğutmamak, gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak, ziyaretlerimizi uzun vakit aralıklarıyla ve arada sırada yapalım.sıçan çıktığı deliği bilir.

yasalara aykırı, yolsuz, gizli bir iş yapan kimse, kalkıştığı bu eylemin doğuracağı neticeleri önceden enine boyuna hesaplar; yakayı ele vermemek, yakalanmamak için lazım tedbirleri alır; nereye, ne zaman ve nasıl kaçacağını bilir.sıçan geçer yol olur.

küçük ve basit de olsa, negatif ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. şayet bir kez izin verilirse, devamlı yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu takip eder.sinek küçüktür ama mide bulandırır.

önemsiz, ufak gibi görünse de, kötü ve negatif bir şey insan üstünde iyi bir etki bırakmaz.sinek pekmezciyi tanır.

çıkarını kollayan, kendini düşünen, işinin ehli olan kimse, kimden yararlanacağını iyi bilir.soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir.

bir işteki güçlüğü, çekilen sıkıntıyı, o işin içerisinde olanlar, o işi başarmaya çalışanlar bilir; işin yalnızca sonucundan yararlananlar ise bundan habersizdirler.sona kalan dona kalır.

bir işin yapılmasında geç kalan, vaktini kullanamayan kimse istediği şeyi elde edemez.son pişmanlık fayda vermez.

iş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir faydası yoktur. önemli olan bir zarara uğramadan önce, yapılacak işe iyi düşünerek, önlem alarak girmek ve kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır.sonradan gelen devlet, devlet değildir.

kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. çünkü zengin, varlıklı olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır.soran yanılmamış.

insanoğlu her şeyi bilemez. pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. bu yüzden bir işe girişmeden önce, yanılgıya düşmemek ve hataya sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak, onlardan bilgi almak son derece lazımdır.sora sora bağdat bulunur.

insan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir.sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.

bir kişinin kim olduğunu, soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. onu tanımak, karakteri ile ilgili bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına, fikirlerine, inançlarına, hâl ve hareketlerine bak; bu sana yeterli ipuçlarını verir.söyleyenden dinleyen arif gerek.

1. çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. çünkü öğrenmenin en önemli yollarından biri de dinlemektir. bundan başka çok konuşanın çok kusur yaptığı da ortadadır. 2. kimi konuşmacılar üstü kapalı, sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. bu taktirde söylenenlerin anlaşılması, dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. dinleyen, ne denmek istendiğini çaba göstererek anlamalıdır.söz ağızdan çıkar.

faziletli, dürüst, ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir; ona bağlı kalır, verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir.söz gümüşse, sükût altındır.

konuşmak her ne kadar iyiyse de, susmak zaman zaman konuşmaktan daha iyi netice verir. öyle ki, hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler başına iş açabilir; onu zor duruma sokabilir.sözünü bil, pişir; ağzında der, devşir.

söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını, ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli; derleyip toparlamalı, ondan sonra söylemelidir insan. şayet söz ağza geldiği gibi, bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına umulmadık sıkıntılar açabilir.söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.

sözün insan üstündeki tesiri tartışılmaz. iyi, hoş, akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üstünde pozitif tesirler bırakır; inandırıcı, kabullendirici, yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. bunun yanısıra, kimi kırıcı, kaba, sert, düşünülmeden söylenmiş, ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar; anlaşmazlıklara, kavgalara sebep olur; işler çıkmaza girer, giderek büyür ve kimilerinin ölümüne bile neden olur.su akarken testiyi doldurmalı.

insan eline geçen fırsatları değerlendirmeli, karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını öğrenmiş olmalı, olası olduğunca mal-mülk edinmeli, geleceğini güvence altına almalıdır. çünkü her zaman ideal bir fırsat yakalaması olası olmayacaktır.su bulanmayınca durulmaz.

kimi iş, husus, olay ya da durumlar pek çok tartışma, çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. hemen hemen herkes niyetini açığa vurur, fikrini söyler, söylenmedik bir şey kalmaz, sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer.su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur.

bir zorunluk bu nedenle yapılmakta olan bir işin, bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekmektedir. bir başka söylemle, işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince, daha önce onun yerine koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz.su küçüğün, söz (sofra) büyüğün.

öncelikle büyükler sayılmalı, küçükler de korunmalıdır. geleneklerimiz ve dinimiz, korunmada önceliği çocuğa vermiştir; çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır. saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir, çünkü çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılayan odur.su testisi su yolunda kırılır.

bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde, tuttuğu yolda çeşitli engellerle karşılaşır; kazaya uğrar, zarar görür, hatta ölür de.su uyur, düşman uyumaz.

kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş, durgunmuş gibi görünür. buna hiçbir zaman kanmamak gerekmektedir. çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır, asıl akış ve hareket diptedir. düşman ise bundan daha tehlikelidir. ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekmektedir. çünkü ne zaman harekete geçeceği, ne yapacağı belli olmaz. unutulmamalıdır ki, düşman fırsat düşkünüdür, fırsatı kollar.suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork.

bk. "adamın yere bakanından... "sükût ikrardan gelir.

susmak kabul etmek demektir. bir kişi, kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor, kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa, bu "evet, kabul ettim" demek anlamına gelir.sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu, koyunu) kurt kapar (yer).

herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar, herkesin yaptığını yapmayanlar, ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar büyük zarara uğrarlar.sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

bir olaydan lazım dersi alan, zarar gören kimse, ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır; tedbirli olur.

Atasozleri sozlugu - r

Atasözleri sözlüğü - r

Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur.

gerçeği yalanla kapatmak olası değildir. bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun müddet yürütemez. söylediğinin yalan olduğu, asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. gerçek ortaya çıkar; işte o vakit, yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır; kimsenin yüzüne bakamaz olur.rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar.

rüşvet, yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. dinimiz olan islâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış, haksız bir kazanç olarak görmüştür. şayet inananlardan biri, yüce allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse, büyük haksızlık etmiş olur; bu nedenle imanını da kaybeder.rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür.

insan kimle, ne ile mücadele edeceğini bilmelidir. karşı koyacağı şeyin gücü ne ? onunla ne kadar baş edebilir ? netice ne olabilir ? tüm bunları iyice tartmalıdır. şayet kişi gücünün üzerinde bir güce saldırmaya, onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa, netice alamaz; netice alamadığı gibi zararlı da çıkar, yıpranır.rüzgâr eken, fırtına biçer.

kişi bir kötülük yaparsa, yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır; büyük felâketlere uğrar, zarar görür.rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz).

meydana gelen her olayın, her durumun belli bir nedeni veya faktörü vardır.rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.

toplumun genel gidişatına, ilkelerine, değer yargılarına karşı çıkan, uymayıp ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır; yorulup yıpranır.

Atasozleri sozlugu - p

Atasözleri sözlüğü - p

Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar.

kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler, ile ilgili atıp tutarlar. çünkü hasmı karşısında değildir, arkasından konuşmak da kolaydır.papaz her gün pilâv yemez.

insanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. çünkü koşul, vakit ve imkânlar devamlı değil, değişkendirler.para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez).

iman ilk önce içsel, yani kalbî bir olaydır. insanların imanlarını sözle dile getirmeleri olasıysa de, bunu çıkar için yapıyor olabilirler. bu nedenle gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır. para için de aynı şey söz konusudur. kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez, kamufle yoluna gider. kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin, kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. bu bakımdan para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez.paranın yüzü sıcaktır.

para alımlıdır ve öyle basitçe geri çevrilemez. çünkü paranın gücü, pek çok maddî problemi halleder. bu yüzden insanlar parayı görünce gevşer, ona kavuşma isteği duyar, kendisinden istenen işi de basitçe yapma eğilimi gösterir.para parayı çeker.

elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. bilinen o ki, pek çok işte sermaye şarttır. sermayen ne kadar çoksa, o kadar büyük iş yapar ve o kadar da çok kazanırsın.parayı veren düdüğü çalar.

para harcayan kimse istediğini elde edebilir. iş yapabilir, yaptırabilir; satın alabilir, aldırabilir; hemen hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür..perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

bir iş, durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki gidişinden anlaşılıp belli olur.pilâv yiyen, kaşığını yanısıra (belinde) taşır.

bir şeyden yararlanmak isteyen kişi, bunun için gereken aracı eli altında bulundurmalıdır.pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın.

yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli, direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır.püf demeye dudak ister.

bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi, beceri ve araç olabildiğince mühimdir. ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği, gücü ve cesaretidir. bunlar olmadan işin başarıya ulaşması zorlaşır.

Atasozleri sozlugu - o

Atasözleri sözlüğü - ö

Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.

ileride geri alınmak şartıyla verilen para, eşya ya da gelişi hoş bir mal her iki tarafı da mutlu eder. veren yardımcı olduğu, alan da gereksinimini gördüğü için sevinir. ancak geri verme vakti gelince bu sevinç kaybolur. çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır, ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. bu durum ödünç verenle, ödünç alanın arasını açar; dostlukları bozup zedeler.öfkeyle kalkan, zararla (ziyanla) oturur.

öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. çünkü öfkeli, kızgın, sinirli insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, neticesi iyi hesaplayamaz. bu sebeple de yanlış iş yapar.öküze boynuzu yük değil.

insan, kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da, esasında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. bk. "koça boynuzu yük değil. "ölenle ölünmez.

her canlının hayatı sona erer. bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır. çünkü ölüme çare bulunmaz. bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse, kendini tüketircesine üzülmemeli, sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. ne yaparsa yapsın, ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri getiremeyecektir.ölmüş eşek, kurttan korkmaz.

bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken, felâket üzerine felâket görüp zarara uğrayan, kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse, artık hiçbir şeyden korkmaz; ne tehlikeye aldırır, ne de tehdide.ölüm kalım (dirim) bizim için.

insan yaşadığı gibi her an ölebilir de. bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı, ona göre davranmalı, dinin buyruklarını yerine getirmeli, bu dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan.ölüm ile öç alınmaz.

düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak insana yakışmaz.önce can, sonra canan.

insanlar bencil yaratıklardır. can da kıymetlidir. kaybedilmesi göze alınamaz. bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek hususlarda önce kendilerini, sonra sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar.önce düşün, sonra söyle.

ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok kolay değildir. sarf edilen bir söz insanı güç taktirde bırakabilir, zarara sokup pişman edebilir. bu yüzden bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli, ne getirip götüreceği iyice tartılıp hesaplanmalıdır.öpülecek el ısırılmaz.

saygı, sevgi, bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli; sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır.

Atasozleri sozlugu - o

Atasözleri sözlüğü - o

Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede.

kişiler iş, meslek ve durumlarına göre kendilerine lazım olan şeylerin peşine düşerler; onları elde etmeye çalışırlar.olacakla öleceğe çare bulunmaz.

insanın kaderinde ne varsa o olur, bunu değiştirmek olası değildir. dünyada olup biten her şey yüce allah`ın kaza ve kaderine göre olur. bu nedenle ölüm de insanın iradesinin dışındadır. eceli gelen, günü dolan ölür; bu kesinlikle olacaktır, bunun önüne geçilemez.olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.

zengin, varlıklı kişi dilediği gibi yaşar; istediği gibi yer, içer; giyinir, kuşanır; rahatına rahat katar. ama yoksul kişi değil rahatına bakmak, geçimini temin edemediği için içten içe üzülür; acı çeker.olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş).

insan başarı gösteren sonuca boş söz ve hayalle değil, çalışarak ulaşır ancak. bu yüzden "bu iş böyle, şu iş şu şekilde olsa, şu koşullar yerine gelse" gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. insan bir şey kazanmak istiyorsa hareket etmeli, çalışıp çabalamalıdır.ortak (kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.

bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler, ama kardeşlerin hanımları birbirleriyle geçinemezler.osmanlı`nın ayağı üzengide gerek.

bir devleti ayakta tutmak, yüzyıllar boyu yaşatmak, sınırları genişletmek, dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir. ancak atalarımız bunu becermişlerdir. becerirken de devamlı hareket hâlinde olmuşlar, didinip çalışmışlar, dur durak bilmemişler, bir yere bağlanıp kalmamışlardır. onlar bilirlerdi ki, sabit kalan, tembelleşen, bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) kişi, ne başarı gösteren olabilir, ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi.otu çek, köküne bak.

bir kişinin kimliğini, nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu öğrenmiş olmak ve tanımak gerekmektedir.otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.

ağızdan çıkan söz, çok çabuk duyulur; başkalarının diline düşer ve bir anda her tarafa yayılır.oturduğu ahır sekisi, çağırdığı istanbul türküsü.

kimi kişiler bulundukları yer ve koşula uymayan, ters düşen davranışlarda bulunur; kendilerini alay konusu ederler.oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş.

kimi beceriksiz, başarı gösteremeyen, kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar.

Atasozleri sozlugu - n

Atasözleri sözlüğü - n

Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.

müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak yüce allah`a edilen bir ibadettir namaz. buna salât da denir. namaza çağrı sinyali de ezandır. namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar, onun zamanını dört gözle beklerler ve onun çağrı sinyali olan ezana da kulak verirler. namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle, atasözü şu anlamı vermek için söylenir: kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa, o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir; istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da uğraşmaz.ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.

kişi, çalışma miktarına ve şekline göre karşılık görür. çok ve iyi çalışan iyi, az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. elde edilen verimin iyi veya kötü olmasında niyetin rolü de büyüktür.ne ekersen onu biçersin.

nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. birine kötülük yapan ondan kötülük, iyilik yapan da iyilik görür.ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.

ileride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan, karşına çıkabilecek tehlikelere karşı şimdiden önlem al. bk. "korkulu rüya görmekten... "ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir, varlıklı ve başarı gösteren olabilir. bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı, sağında solunda bulunmakta olan kimseleri ufak görmemeli, bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir. yarın elinde olanı, bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba katmalıdır.nerde birlik, orda dirlik.

hangi yerde, toplumda duygu, düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. orada insanlar mutlu, huzurlu, başarı gösteren ve uyumlu bir hayat sürerler.nerde hareket, orda bereket.

hareket olan yerde bolluk olur. çünkü orada sürekli iş, çalışma ve üretim vardır. üretimin olduğu yerde de yokluktan değil, bolluktan söz edilir ancak.ne verirsen elinle, o gider seninle.

yaşadığı sürece yoksula, yetime, yolda kalmışa yardım eden, onları doyurup giydiren ve gözeten kimse, bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. hatta yüce allah, ona kat kat fazlasıyla verecektir.ne yavuz (azgın) ol asıl, ne yavaş (şaşkın, miskin) ol basıl.

sertlikten kaçın, ona buna saldırıp kimseyi ezme, yoksa seni kötü şekilde cezalandırırlar. çok sessiz, uyuşuk, pısırık, korkak ve yumuşak da olma; yoksa seni hırpalayıp ezerler. ikisinin ortası bir yol izle.nikâhta keramet vardır.

nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar. daha önce tanışmadan evlenenler, evlendikten sonra anlaşır ve birbirini severler. bekâr durmaktansa evlenmek yeğdir.nisan yağmuru altın araba, gümüş tekerlek.

bk. "mart`ta yağmaz, nisan`da dinmezse... "niyet hayır, akıbet hayır (selâmet).

bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse, o şeyin sonu hayırlı olur. kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez.

Atasozleri sozlugu - m

Atasözleri sözlüğü - m

Mahkeme kadıya mülk değil.

hiçbir kimse, hizmet için bulunduğu kamuya ilişkin bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. bundan başka o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. gün gelir, onu o yere getirenler onu oradan alır, yerine bir başkasını getirebilirler. bu yüzden geçici de olsa devlete ilişkin olan yerleri işgal edenler, o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar.mal bulunur, can bulunmaz.

mal ve mülk kazanmakla elde edilir. bugün kaybeden, yarın gayretli çalışması neticesi yine bulabilir. ama can öyle mi ya ? canını kaybeden onu bir daha elde edemez. bu bakımdan insan canının kıymetini öğrenmiş olmalı, onu tehlikeye atmamalı. unutmamalıdır ki, ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir.mal canın yongasıdır.

insan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar. çünkü onu kazanırken çok uğraşmış, canını dişine takmış, didinip durmuş ve mal sanki onun bir organı gibi olmuştur.mart kapıdan baktırır, kazma-kürek yaktırır.

mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. bazen güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. çoklukla bugünlerde yakacak tükenir, insanlar zor taktirde kalırlar, evde bulunmakta olan kazma-kürek saplarını bile yakmak zorunda kalırlar.mart`ta yağmaz, nisan`da dinmezse sabanlar altın olur.

mart ayı olabildiğince soğuk bir aydır. bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır. bu ayda yağacak yağmur, hem de çok yağacak yağmur ürün için olabildiğince yararlıdır, verimi artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder.maşa varken elini ateşe sokma.

1. bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır, o yolu tut. kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin. 2. yaptırabileceğin biri varken tehlikeli bir işe kendin girme.mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz).

bir işin başarıyla yürütülebilmesi, bir işten verim alınabilmesi için ideal bir ortama, lazım araç-gerece, az da olsa bir sermayeye gereksinim vardır.mazlumun âhı, indirir şahı (yerde kalmaz).

bk. "kimsenin âhı kimsede kalmaz. "merhametten maraz doğar.

bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur, iyilik ederiz. ne var ki, kimileri kendisine gösterilen bu yakın ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar.mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.

bk. "iyilik iki baştan olur. "mescide gerek olan meyhaneye haramdır.

her özellikli şeyin lazım olduğu bir yer vardır. onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. kullanılırsa son derece zararlı olur. içki müslüman`a haramdır, bu nedenle içemez ve bulunduramaz. domuz eti hıristiyanların sofrasına konabilir ama müslümanların sofrasına sokulamaz. aksi takdirde müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur.meyveli ağacı taşlarlar.

öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. ama toplumda bir konum edinmiş, bilgili, becerikli ve başarı gösteren kimse basitçe hedef olur; hücumlara maruz kalır. çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık duygularının kabarmasına yol açar.mızrak çuvala sığmaz (girmez).

herkesin gözü önünde duran, apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması, örtbas edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır.minareyi çalan kılıfını hazırlar.

kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse, sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını önleyecek önlemleri önceden alır.mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz.

devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz, günün birinde er veya geç bunun hesabı kendisinden sorulur.misafir kısmeti ile gelir.

geleneklerimiz ve dinimiz olan islâm, yoldan gelene, yolcuya, konuğa lazım ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. bu bakımdan evimizi konuğa açmalı, onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. şayet dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta zorluk çekmeyiz, evimize bereket dolar. çünkü ikram edene, sakınmadan verene, yüce allah misliyle verir. bu nedenle misafir kısmetini de getirmiş olur.misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.

bk. "misafir kısmeti ile gelir. "misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.

bir yere konuk olan, ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok hoş şeyler ikram edeceğini düşünebilir. ancak umduğuna kavuşamaz; çünkü ev sahibi, evde ne varsa onu ikram eder. bu bakımdan özel yiyeceklerle ağırlanacağını düşünmemelidir.misafir üç gün misafirdir.

geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini güzel görmez. konuğun bir evde kalmasını üç günle limitler. üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi, misafiri de zor taktirde bırakır. bu bakımdan, konuk, ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. unutulmamalı ki suratlarının asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz.muhabbet iki baştan.

bk. "iyilik iki baştan olur. "mum dibine ışık vermez.

konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum, kendi dibini aydınlatamaz. kuvvetli kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar. çünkü onlar ilk önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar.mühür kimde ise süleyman odur.

hz. süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu gösteren bir mührü vardı. bu yetki gücünün sinyali olarak görülmüş, burdan hareketle söze şu anlam verilmiştir: bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır, onun buyrukları geçer.mürüvvete endaze olmaz.

yiğit, mert, iyiliksever, cömert olmanın ne ölçüsü, ne de limiti vardır. kişi bu hasletlerini oldukça geniş ve limitsiz tutabilir; tuttuğu miktarda da kendini değerli, eşsiz bir insan yapar.

Atasozleri sozlugu - l

Atasözleri sözlüğü - l

Lâfla peynir gemisi yürümez.

yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lâzımdır.lâf torbaya girmez.

ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek olası değildir. çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. bu yüzden söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf edilmelidir.lâtife lâtif gerek.

şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir.leyleğin ömrü laklakla geçer.

aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi vaktini boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle bir arada bulunarak vakit harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur.lodosun gözü yaşlı olur.

güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr, peşinden çoğunlukla yağış getirir.lokma çiğnenmeden yutulmaz.

her iş bir emekle yapılır. emek, çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez. nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa, emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir; çünkü helâl değil, haramdır. o hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak, alın teri dökmek ve emek vermek zorundayız.

Atasozleri sozlugu - k

Atasözleri sözlüğü - k

Kaçan balık büyük olur.

çok önemsiz, çok ufak de olsa, her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah edilerek gözde büyütülür.kaçanın anası ağlamamış.

karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. bundan başka yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur.kalaylı bakır küflenmez.

saf, temiz, dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz; onun şahsiyetine kimse leke süremez.kalıp kıyafetle adam, adam olmaz.

ne kadar kuvvetli, gösterişli, sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun; bu vücudu ne kadar iyi, hoş ve alımlı giyim, kuşamla donatırsa donatsın, tüm bunlar kişiyi değerli kılmaz. kişiyi değerli kılan hoş ahlâkı, becerisi, üretkenliği, bilgisi ve çalışkanlığıdır.kalp kalbe karşıdır.

sevgi karşılıklıdır. birinin hissettiğini diğeri de hisseder, birinin düşündüğünü diğeri de düşünür. zevk, alışkanlık, arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur.kanaat gibi devlet olmaz.

elindekinden hoşnut olan, onu yeter bulan, fazlasını istemeyen, ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur. bundan ötürü de kolay kolay yokluk çekmez, sıkıntıya düşmez.kanatsız kuş uçmaz (olmaz).

gerekli koşulları sağlanmayan, araç ve gereci temin edilmeyen, kimi dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez.kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar.

bir kötülük, kötülük yapılarak düzeltilemez; hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar, içerisinden çıkılmaz yapar. kötülük ancak iyilik yapılarak ortadan kaldırılabilir.kara haber tez duyulur.

ölüm veya felâket haberi, kötü haber çabuk duyulur; ağızdan ağıza geçerek hızla yayılır.

karaya sabun, deliye öğüt neylesin.

esası, özü bozuk olan şeyi düzeltmek neredeyse imkânsızdır. insanlar için de durum aynıdır. kimi akılsız, anlayışsız, yoldan çıkmış kimseleri de doğru yola getirmek olası değildir.kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.

kardeşler ne kadar geçimsiz, anlaşmaz, kavgalı, dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir taktirde birbirlerine yardım ederler. çünkü onları birbirine bağlayan bir kan bağı vardır ortada.kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.

bk. "kardeş, kardeşi atmış, yar başında tutmuş. "karga, kekliği taklit edeyim demiş; kendi yürüyüşünü şaşırmış.

insanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. bu bakımdan görgüleri, beceri ve bilgileri, davranışları, yol ve yöntemleri birbirlerinden farklıdır. buna karşın kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar. ancak bunu beceremezler, bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da yitirir, gülünç duruma düşerler.karga yavrusuna bakmış, "benim ak-pak evlâdım" demiş.

yaptığı iş ne kadar kusurlu, çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun, kişiye bunlar iyi ve hoş görünür. başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli değildir.kartala bir ok değmiş, o da kendi yeleğinden.

kişi, yaşamda karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür.kâr, zararın kardeşidir (ortağıdır).

ticarette yalnızca kâr etmek düşünülemez, zarar da edilebilir. ticarete atılan kimse bunu göze almalı, alış verişe öyle girmelidir.katıra "baban kim ?" demişler, "dayım attır" demiş.

kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez, bunu gizlemeye çalışır. yalnızca iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder.kaynayan kazan kapak tutmaz.

için için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir, önüne geçilemez, kolay kolay yatıştırılamaz.kaza geliyorum demez.

can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek olası değildir. bu bakımdan önceden kimi önlem alınmalı, ansızın ortaya çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır.kazanmayanın kazanı kaynamaz.

yiyip içmek, geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak mecburiyetindedir. kazancı olmayan insanın geçinmesi olası değildir.kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

büyük çıkarlar beklenen yer için ufak fedakârlıklar yapılmalı, kimi sıkıntılara girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır.kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

sen başkasına kötülük yaparsan, o da sana kötülük yapacaktır. her şeyin bir karşılığı vardır. unutma ki, her ne edersen onun karşılığını alırsın.keçi can derdinde, kasap yağ derdinde.

kötü bir duruma düşmüş, büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içerisinde kıvranırken, kimileri de ufak yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu durumdan istifade etmeye çalışırlar.keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar.

küçükler daima büyüklerini taklit ederler, örnek alırlar. anne_baba ne yaparsa çocuk da onu yapar; hangi yola giderse çocuk da o yola gider.keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur.

açgözlü, gözü doymaz, hırslı insanlar ufak bir çıkar için tüm varlığını tehlikeye atar.kedinin boynuna ciğer asılmaz.

kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak, emanet etmek doğru değildir. yoksa o şey ya zarar görür, ya da yok olur.kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der.

kimileri, çok diledikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar; beğenmiyor görünürler. böyle davranmakla asıl yapmak diledikleri şey, kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır.kele, köseden yardım gelmez.

yardıma muhtaç olan kişi, gereksinim duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. kendi derdine çare bulamamış, kendi işini halledememiş ki, başkasına nasıl yardım etsin ?kelin ilâcı olsa başına sürer.

bk. "kele, köseden yardım gelmez. "kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.

önce değersiz bulunmakta olan, beğenilmeyen bir kimse, ufak bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır; çok önemli ve iyi gibi görülür.kem göz, kalp akçe sahibinindir.

kötü sözü kimse kabul etmediği gibi, sahte parayı da kimse kabul etmez. kötü söz söyleyenin, geçmeyen para da onu kullananındır.kendi düşen ağlamaz.

girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. çünkü bildiğini okumuş, istediği gibi davranmış, kimseyi dinlememiştir. o hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır.kesilen baş yerine konmaz.

bir iş yapıldıktan sonra önceki haline getirilemez. bu bakımdan bir işe girişmeden, bir davranışta bulunmadan önce, işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla; pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver.keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir.

öfkeli, sert, sinirli kimsenin zararı kendisinedir. kendini yıprattığı, sağlığına zarar verdiği, toplum içerisinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst eder.kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.

kişi ilk olarak kime danışacağını, kimin ardından gideceğini iyi bilmelidir. çünkü seçtiği kişi kötü, işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya sokabilir.kılıç kınını kesmez.

ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere, yakınlarına zarar vermez.kır atın yanısıra duran ya huyundan ya suyundan.

kişi, kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir; onun alışkanlıklarına, düşüncelerine eğilim duyar; huyunu, gidişini kapar.kırkından sonra azanı teneşir paklar.

yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunmakta olan, ahlâksız bir yola sapan, kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok kolay değildir. bu gibi kimselerin sonu da iyi değildir.kırk yıllık kâni, olur mu yani.

iyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi, kolay kolay bu yapısından vazgeçip de kötülük edemez.kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar.

kişi ne kadar çalışırsa çalışsın, çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. yüce allah, ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur; bu az da olur, çok da.kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya.

evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa ideal olmayan birisiyle evlenir. çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz, hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli, uyarılmalıdır.kızını dövmeyen, klasörü döver.

kızını, çocuğunu daha ufak yaşta eğitme yoluna gitmeyen, terbiye kurallarını öğretmeyen, gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur; ancak iş işten geçmiştir.kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

hayat sıkıntılarla, çelişkilerle doludur. buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. kimileri bolca bulurken, kimileri hiç bulamaz. bu da toplumu kargaşaya sürükler. lazım olan şey dengeyi sağlamaktır.kiminin parası, kiminin duası.

öyle işler vardır ki, kiminden para, kiminden de dua alınarak yürütülür. bu dünyada para kadar dua da mühimdir. canı gönülden yapılan duanın önemi büyüktür.kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez.

herkes sattığı malı; kendi işini, tutumunu ve davranışını över. kendine yönelik eleştiriler yapılsa da aldırmaz, hata kabul etmez, o methe devam eder.kimseden kimseye hayır yok (gelmez).

insan, yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse, hayal kırıklığına uğrar. bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı, kendi gücüne güvenmelidir.kimsenin âhı kimsede kalmaz.

güçlü bir kimsenin dine, yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, acımasızlık, haksızlık ve cefa hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. zalimler, er veya geç zulme uğrayanların âhını, bedduasını alırlar ve perişan olurlar.koça boynuzu yük değil.

1. kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. 2. kişi, kendini savunacak araç-gerecini, güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan geri durmaz, bunlar ona yük değildir.komşu komşunun külüne muhtaçtır.

hayat koşulları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. bir arada hayata sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. bu nedenle insan her meselesini yalnız olarak halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. bu bakımdan komşular birbirlerine en ufak şey için bile muhtaçtırlar. çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir.komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

başka bir kimsenin malı, kişiye olduğundan daha değerli görünür. çünkü insan nefsi doymak bilmez, başkasının elindekine imrenir. hele insanlar birbirini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal, diğerini devamlı rahatsız eder.kork allah`tan korkmayandan.

allah korkusu, öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz. ama insan yüreğinden allah korkusunu söküp attı mı, şeytanla baş başa kaldı demektir. artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur, her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. bu bakımdan böylelerinden çekinmek, uzak durmak, kendini korumak lazımdır.korku dağları bekletir.

1. korku varlığını her yerde duyurur. yapacağı işe karşı verilecek cezadan korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. 2. cezadan veya zulümden kaçan dağlara kaçar, gizlenir, zor da olsa orada yaşamaya çalışır.korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır).

tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir. çünkü sonu pek iyi görülmeyen, her gün ha battım ha batacağım korkusu veren işten insana pek hayır gelmez.korkunun ecele yararı yoktur.

kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez. bu yüzden korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı tedbir alma yoluna gitmek lazımdır. çünkü gelecek olan gelecek, olacak olan olacaktır. üzüntü, korku ise bunu

önleyemeyecektir.koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler.

istenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur. çünkü bir ihtiyaca, kalitesi düşük de olsa cevap verecektir.köpeğe gem vurma kendisini at sanır.

hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen, lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi, kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya başlar.köpek ekmek veren kapıyı tanır.

şurası unutulmamalıdır ki, köpek bile kendisini besleyen yeri bilir; o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. o hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır. kendisine iyilik eden, yardımcı olan kimselere karşı lazım saygıyı göstermeli, nankörlük etmemeli ve kendisine uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır.köpek sahibini ısırmaz.

köpek bile kendisini besleyen, kendisini koruyan sahibine saygılı davranır. peki, kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü, geçimini sağladığı yere nasıl kötülük edecektir ? o da nankörce davranıp zarar veremez.köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner).

koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer, saldırır, ne var ne yok hepsini talan eder. şayet elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz, düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız.köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler.

kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker, onu över, ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır. ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir. karşısındaki kimse, sanki o övdüğü kimse değildir. kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan uzaktırlar.körler memleketinde şaşılar padişah olur.

bilgisiz, anlayışsız, beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde, çok az bilgi, anlayış ve becerisi bulunmakta olan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar.körle yatan şaşı kalkar (itle yatan bitle kalkar).

değersiz, kötü, ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. çünkü insanı en fazla etkileyen yakınında bulunduğu insanlardır.kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder.

insanlar en fazla birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar. insanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. şayet komşu kötü huylu biri ise, kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. emanet isteyen de geri çevrildiği için gereksinim duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır. böylelikle o kötü komşu, insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur.kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.

bk. "iyiliğe iyilik her kişinin kârı... "kötü söyleme eşine, ağu katar-aşına.

yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri, komşu, arkadaş, mesai arkadaşları vs.) iyi davran, onları incitip kırma. şayet böyle yaparsan onlar da senin ile ilgili hiç iyi düşünmezler, sana daha büyük kötülük yapma yoluna giderler.kul azmayınca hak yazmaz.

kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı, sapkınlığı yüzündendir. çünkü yüce allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. doğru yolda giden toplumlar selâmete ermişler, sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır.kul kusursuz (kusursuz) olmaz.

bk. "hatasız kul olmaz. "kul sıkışmayınca hızır yetişmez.

sıkıntıda olan, dara düşen ve kendisine inanan insanları yüce allah darda koymaz. onlara en sıkışık anlarında yardım eder, yeter ki o kullar kötü yola sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler.kurda, "neden boynun (ensen) kalın ?" demişler; "işimi kendim görürüm de ondan" demiş.

kendi işini kendisi gören, başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır; çünkü işin tüm yükü ve sorumluluğu ona ilişkindir. bu nedenle hiç kaygılanıp üzülmez de, keyfine bakar.kurt dumanlı havayı sever.

kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. çünkü o anda dikkatler dağılmıştır, kimin ne yaptığı belli değildir. bu nedenle kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu ortamın oluşmasını istekle beklerler.kurt kocayınca köpeklere maskara olur.

güçlü, güçlü bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar, ondan çekinip korkarlar. bunun gibi her bakımdan kuvvetli, güçlü iken herkesi korkutan, tedirgin eden, yıldıran kişi, bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra onun bunun, aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir.kurt tüyünü (köyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez.

kötü, zalim kimseler kılık-kıyafetlerini, oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler de huylarını değiştirmezler; onların bu kötü yapıları devam edip gider.kuru lâf karın doyurmaz.

anlamsız, yersiz, boş sözlerle bir iş yapılmaz. bir işten pozitif netice alınmak isteniyorsa, o konuda eylemde bulunmak, faydası dokunan davranışlar göstermek lazımdır.kurunun yanısıra yaş da yanar.

bir düzeni kurmak, huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra, suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı görülür.kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse harika değildir. bu yüzden hatasız dost aramak boşunadır. arayan da dostsuz kalır. dost bulmak istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz.kuzguna yavrusu hoş (anka) görünür.

bak. "karga yavrusuna bakmış... "küçük suda büyük balık olmaz.

1. yetenekli, büyük kişiler ufak çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. bu kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. ufak kazançlar, ufak ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. sınırlı, ufak bir ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz.kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.

başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar

Atasozleri sozlugu - i

Atasözleri sözlüğü - i

İbadet de gizli, kabahat de.

yüce allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. şayet böyle yaparlarsa ibadetleri, ibadet olmaktan çıkar. benzer biçimde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil, tam tersi utanılacak bir şeydir. bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz, gizlenmeli ve örtülmelidir.iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü, başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli; ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına uygulamanın ne denli ideal olup olmayacağına karar vermeliyiz.iki at bir kazığa bağlanmaz.

kendi başına buyruk, kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi, aynı iş üstünde görevlendirilip çalıştırılamaz. her an aralarında anlaşmazlığın çıkması, bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır.iki baş bir kazanda kaynamaz.

fikirleri, eğilimleri ve davranışları birbirlerinden değişik olan iki kişi belli bir konuda, bir iş üstünde uyuşamazlar; görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey çıkaramazlar.iki cambaz bir ipte oynamaz.

kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üstünde birlikte çalışamazlar; birbirini aldatmak, saf dışı bırakmak için uğraşırlar. bunda ısrarlı olmaları, her ikisini de daha tehlikeli bir duruma iter.iki dinle (bin işit) bir söyle.

haddinden fazla konuşmak, luzumsuz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. bundan başka konuşan kişiyi de itici yapar. bu bakımdan az konuşmalı, çok dinlemelidir. hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. çünkü söylenenler ancak bu şekilde kavranır, çenesi düşüklükten de bu şekilde kurtulur insan.iki el bir baş içindir.

1. yüce allah, insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. bu gücü kullanan insan, başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. 2. insan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. başkalarına yardımcı olacak bir taktirde değildir.iki karpuz bir koltuğa sığmaz.

kimisi, önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. bu ise çok zor ve sakıncalıdır. çünkü gücü ve dikkati dağıtır. buna aldırmayanlar çoklukla yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar.iki ölç, bir biç.

hangi iş olursa olsun, bir işe kalkışmadan önce işin detayları iyice düşünülmeli; boyutları gözden geçirilmeli; nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı, ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha sonra işe başlanmalıdır.insan beşer, kuldur şaşar.

hiçbir insan kusursuz değildir. çünkü insan zayıf yaratılmıştır. bu nedenle şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. bu bakımdan dalgınlıkla, şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır.insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.

insan doğduğu andan başlayarak sosyal bir hayatın içerisine girer. bu nedenle herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar. ne var ki, yaşadığı hayat koşullarının zorluğu, insanı doğduğu yerin dışına iter. insan da istemeden geçimini temin ettiği yerde kalır, orayı yurt edinir.insan göre göre, hayvan müddet süre (alışır).

bir işi öğrenmenin en iyi yolu, o işi görmekten, denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. bunu devamlı yapan insanlar hem tecrübe, hem de alışkanlık kazanırlar; bu nedenle o işi basitçe yaparlar. hayvanların bir işe alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise, o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır.insan insanın (adam adamın) şeytanıdır.

çoklukla görülür ki, kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler, bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola sürüklerler.insanoğlu çiğ süt emmiş.

şurası muhakkak ki, insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. çoklukla güven de vermez. hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir.insan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.

kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. bunun yanı sıra, yedi yaşına kadar da etrafından etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez.ip inceldiği yerden kopar.

bir durum, bir olay ve bir iş en zayıf yerinden, en çürük noktasından bozulur veya kopar.

islam`ın koşulu beş, altıncısı insaf demişler.

"kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek" islâm dininin beş esas buyruğudur. şayet bu beş koşula bir koşul daha eklenecek olsaydı, bu kesinlikle "insaflı olmak" olurdu. çünkü insaf sahibi olmak, müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır.isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.

birinden bir şey isteyen bir miktar utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekmektedir. darda kalanın, gereksinimi olanın, bir şeyi başkasından istemesinde utanılacak bir yan yoktur.işine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar.

kişi, nasıl olursa olsun işini ya da sanatını ufak görmemelidir. şayet böyle görürse işinin, sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz. para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. sonunda ona buna avuç açar, dilencilik yapmaya başlar.iş insanın aynasıdır.

bir kişi ile ilgili yargıya varmak, nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz ? o hâlde onun yaptığı işe bakınız. çünkü yaptığı o iş, onun ne kadar sorumlu, bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır.işleyen demir ışıldar (pas tutmaz).

durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak, insandaki hantallığı, isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar; onu canlı, yetenekli ve verimli kılar. ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi, maddî yönden de kazançlı yapar.iş olacağına varır.

her işin kendine has bir akışı ve neticesi vardır. ne yapılırsa yapılsın, ne önlem alınırsa alınsın, o iş, ulaşacağı sonuca ulaşır. bunu değiştirmek olası değildir. bu bakımdan işin istediğin şekilde sonuçlanmadı diye kaygılanıp üzülme.işten artmaz, dişten çoğalır.

kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. tasarruf, savurganlık yapmamak, tüketimi kısmakla mümkündür. ancak.it derisinden post olmaz.

ahlâksız, bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi büyük, yüce bir amaç için hizmet yapamazlar.itin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı.

eğer art niyetli, aşağılık kişilerin diledikleri yerine gelseydi, onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar; iyilere de barınacak yer bulunamazdı. şükür ki bunların dilekleri yerine gelmemektedir.it itin ayağına (kuyruğuna) basmaz.

hilebaz, ahlâksız, başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirini gayet iyi tanırlar. bu sebeple birbirini anlayışla karşılar, birbirlerine rahatsızlık verip kötülük etmekten olası olduğunca kaçınırlar.itle çuvala girilmez.

bilgisiz, düzenbaz, bayağı, taşkın kimselerden uzak dur. onlarla iş yapmak, yakın ilişki kurmak, tartışmaya girmek, hatta kavga bile etmek sakıncalıdır.itle yatan bitle kalkar.

bk. "körle yatan şaşı kalkar. "it ürür, kervan yürür.

gerçekleşmesi doğal olan işlere, durumlara karşı çıkılsa da engellenemez. bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden, doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir.iyi dost kara günde belli olur.

bk. "dost kara günde belli olur. "iyi evlât babayı vezir, kötüsü rezil eder.

istenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan, yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı; kötülük yapan, sağlıksız, yararsız ve şerefsiz insanlar da utanç kaynağı olurlar.iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

iyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. doğal olan bu tavrı hemen hemen herkes gösterebilir. önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki, bunu herkes yapamaz. bunu ancak mert, faziletli ve olgun kimseler başarabilir.iyilik eden iyilik bulur.

bir karşılık beklemeden yardım yapan, kayıran, yardımcı olan, yararlı işlerde bulunmakta olan kimse, hemen hemen herkes tarafından sevilir. günü geldiğinde iyilik görenler, bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler.iyilik et, denize at, balık bilmezse hâlik bilir.

yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme; yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. bunu yüce allah görür. bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada kesinlikle ödüllendirir. hem

de kat kat fazlasıyla.iyilik (muhabbet) iki baştan.

gerek iş, gerek evlilik, gerekse gelişi hoş bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. tek taraflı iyilik bir yere kadardır.iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.

eğer yüce allah, kötü taktirde olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse, türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir. onun rahata kavuşmasını temin eder.