?

Hukuk sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hukuk sözlüğü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Hukuk sozlugu - z

Hukuk sözlüğü - z

Zabıt defteri: eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

zabıtname: tutanak

zâhire : yiyecek; gerektiği vakit harcanmak üzere ambarda saklanan

hubûbatzâhirî : görünen; görünüştezail : zeval bulma; bitme

zamanaşımı: kanunda öngörülen ve belirli şartlar altında geçmekle,

bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten

kurtulmayı sağlayan müddet.zamin: bir şeyi tazmin eden; kefilzevâid (zevait): vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan

zeval : son; bitim; nihayet; yok olmazevciyyet: kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlikzımnında : dolayısıyla; için; olarak

zımnî : üstü kapalı; açık olmayanzihni kayıt: bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle

uyuşmayan bir beyanda bulunmasızikretmek: anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek

zilyet : bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta

bulunmakta olan kişi; elmenzilyetlik: bir şey üstünde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili

hakimiyet ve kudret alanı içerisinde bulundurma demektir.ziya : kaybetme; yitme

ziyade: fazla; çok; aşırızuhur etmek: ortaya çıkmak; doğmak

Hukuk sozlugu - y

Hukuk sözlüğü - y

Yabancı : bir devletin ülkesinde oturan ve o devletin uyruğunu iddia

etmek hakkı olmayan kimselerdir.yalamuk : çam ağacının reçineli kabuğu; soymuk

yapı : (imar hukukunda) karada ve suda, devamlı veya geçici, resmî

veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik

ve tamirlerini içerisine alan hareketsiz ve hareketli tesisleryapı alacaklısı ipoteği: bir yapıyı yapanların, o yapıdan doğan

alacaklarını teminat altına almak için koydurdukları gayrimenkul rehniyapı kullanma izni : iskân belgesi

yapı malikinin sorumluluğu: bir binanın veya diğer yapı eseri

malikinin, bunların çürük yapılmasından veya korunmasındaki

kusurundan dolayı sorumlu tutulmasıyapı ruhsatı : inşaat izni; inşaat ruhsatıyargı: hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli

bir olaya uygulanmasıdır.

yayla : çevresi dik bayırlarla çevrili, düz ve yüksek yer; genellikle

yüksek platolarda yer alan, insanların serinlemek ve hayvanlarını

otlatmak için yaz aylarında gidip kaldıkları yeryaylak: bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak

olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için

tahsis edilen veya öteden beri bu hedefle kullanılagelen arazi.

hayvanların yayılıp otlamasına ideal yer; otlakyed : el; elinde bulundurma

yed'i istirdat: mal üstündeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü

geri almak, tekrardan ele geçirmekyediemin : uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine

verilen kişi; güvenilir kişi; yediadlyekûn : toplam

yeni arazi teşekkülü: kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde

birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya

seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla meydana gelen toprak parçası.yeniden değerleme: vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik

kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer kaybı gözönüne

alınarak, bilançolardaki stoklar, hareketsiz varlıklar gibi kalemlerde

düzeltmeler yapılması.yerleşme alanı: imar plânı limiti içerisindeki yerleşik ve gelişme

alanlarının tümü

yeşil alan : şehir imar plânlarında toplumun yararlanması için

ayrılan ve üstünde inşaat yapılması olası olmayan ve ileride veya

şimdiden park, çocuk parkı vb. hizmet alanı olarak ayrılmış alanyönetim planı: kat mülkiyeti kanunu'na göre anagayrimenkulün

yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve tüm kat maliklerini

bağlayan sözleşme

Hukuk sozlugu - v

Hukuk sözlüğü - v

Vabeste : bağlıvakfiye : vakfedenin vakfa ait bildirimini ve hakimin tescilini

kapsayan belge

vakıf : tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın

belirli hedefe tahsisivaraka: belge; yazılı kağıtvarant : rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla

ait rehin hakkını belirten ve bu mallar üstünde gelişi hoş bir

alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

varîd : gelen; vasıl olan; gerçek olan; varolanvâridât: gelirler; devlet(kamu)gelirlerivâris : mirasçı

vasıl olmak : ulaşmak, erişmekvasi: kanunun öngördüğü durumlarda, ufak veya kısıtlı kişilerin

haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci.

vatandaşlık : bir hakiki şahsı bir devlete bağlayan hukuki bağdır.

vaz' : koyma; konulma (yürürlüğe koyma)vazıyed etme: bir şeye veya bir işe el koymavaziyet : durum; hal

vecîbe : borçveçhile : (bu) yönden; böylece; uyarıncavedia: saklama

vefa hakkı: hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan

bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade

beyanı ile isteme yetkisi veren hakvehle : öncesi; baş tarafı; dakika; anvehle-i ûlâ: ilk başlangıç; birdenbire

vekalet sözleşmesi: kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi

yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme.

vekil: vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına

işlem yapmakla yetkilendirilen kişi.velayet: ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üstündeki

(kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.

velev : olsa bile; hatta; ister; isterseveli: velayet hakkına sahip bulunmakta olan ana ve/veya baba.verese: mirasçılar

vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi

tutulmasıdırvesayet: ufak veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel

hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti meziyetini taşıyan

kurum.vesait : vasıtalar; araçlar

vezâif : vazifeler; görevlervicahî : yüze karşı; tarafın yüzüne karşıvikaye : koruma

vuku bulmak: olmak; oluşmak; meydana gelmekvücut bulmak: doğmak; yapılmış olma

Hukuk sozlugu - u

Hukuk sözlüğü - ü

Üçüncü şahıs: bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin

taraflarından olmayan kişi.üst hakkı: taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üzerinde ya

da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma)

yetkisi verdiği irtifak hakkı.

Hukuk sozlugu - u

Hukuk sözlüğü - u

Uhde : görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin

yapılacağına söz vermeuhdesinde: üzerinde; sorumluluğunda

ulak : haberci; haber götürücüumran: bayındırumranî: bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme

umur : işlerurup : arşının sekizde biriuyrukluk : şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi

bağdır.

uygulama imar plânı: onaylı halihazır haritalar üstünde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre

çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve

düzeni, yolları ve uygulama için lazım imar uygulama plânlarına

temel olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla

belirten plânuzatılmış mal ortaklığı: evlilik birliğinin, eşlerden birinin

ölümüyle son bulması durumunda, sağ kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla

birlikte devam ettirdiği mal ortaklığı diyeti.

Hukuk sozlugu - t

Hukuk sözlüğü - t

Taaddüd: birden çoktaahhütname: kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya

tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin

yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

taalluk: ilişiği olma; asılma; ilgitaayyün: tayin olunma; belli olma; belirmetabiyet: kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ;

vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

tacir : ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa

kendi adına işleten kimsedir.tadât : sayma; sayılma; sayımtadil : değiştirme; değişiklik

tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme;

gerçekleşmetahaddüs: ortaya çıkmaktahassul: hasıl olma; netice olarak ortaya çıkma

tahavvül : değişme; dönmetahdîdât : sınırlamalar; kısıntılartahfif : hafifletme; azaltma

tahkikat: soruşturmatahlif: yemintahliye taahhütnamesi: kiracının, kiralananı belli bir tarihte

boşaltacağına ait yaptığı yazılı irade beyanı.

tahliye: boşaltma; salıverme; serbest bırakma.tahrir: yazımtahsin: beğenme

tahsis: emrine verme; özgüleme.tahşiye: çıkıntı yapmaktakas: vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın

birbirine sayışılması.

taksim: ortak mülkiyette bulunmakta olan bir malın, ortaklar arasında

yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.takyit: kısıtlamata'lık : geciktirme; askıda bırakılma

tahmil: yüklemetahrip : harabetme; yıkma; kırma; bozmatahrir : yazma; yazım

tahriren: yazılı olaraktaht : alt; aşağıtahtani: binanın alt kısmı

tahtani fevkani: altlı üstlütahvil : değiştirme; değiştirilme; borç seneditahvilat: tahviller

takaddüm: önce gelme; önde gelmetakarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan

kararlartakrîr : önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya

ipotek ettiğini söylemetakrir etmek:
sağlamlaştırmaktaksir: iradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail

tarafından istenmemiş olmalarına karşın, kanunun cezalandırdığı

neticelerin meydana gelmesi hali

takyit : sınırlama; kayıtlama; koşula bağlama; kısıtlamatalâk: islâm hukukunda boşanmatalîmâtnâme: yönetmelik

tapuyu misil : tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer

bahatarik : yol; yöntemtârik : terkeden; bırakan

tariki âmm: herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun

yararlandığı yol;tasarruf: bir şeyden yararlanabilme ve o şey üstünde fiili veya

hukuki işlem yapabilme gücü.tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi

tasnif: düzentasrih etmek: açıklamak; belirtmektasvib : doğru bulma; ideal görme; onaylama

tatbika medar imza: uygulamaya elverişli imzatathir : temizlemetavassut: aracılık; ara bulma; aracı olma

tavazzuh: aydınlanmatavzîh : açıklamatavzif: görevlendirme

tazammun etmek: öngörmek; neticesi doğurmak; içerisine almak; kapsamaktazminat: maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi; hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların

ödetilmesi şeklinde müeyyidedir.teadül : beraberlik; denklik; birbirine denk gelme

teahhur(teehhür): gecikme; temerrütteâmül : örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

teati: karşılıklı gönderme

tebaa : uyruk; bir devletin hükmü altında bulunmakta olan kimselertebâdür: akla gelme; hatırlanmatebârüz ettirme: belirtme; ortaya koyma

tebdil : değişme; değiştirilmetebeddül: değişikliktebellüğ : bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim

alma

tebellür : netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanmatebeyyün etmek: saptanmak; ortaya çıkmak; aydınlanmaktebligat: bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin

bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule ideal olarak yazı veya

ilanla bildirilmesi.

tecdit : yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak biçimde önceki

borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme.tecezzî: bölünme; doğranmatecvîz : ceza verme; caiz görme

tedabir: tedbirler önlemler

tedarik :
sağlama; temin etmetedavül : sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma

tedip hakkı: ana babalara ünlü çocuğa öğüt vermek, ihtirada

bulunmaktebdil : değiştirmektebeddül : değişiklikler

tebeyyün : ortaya çıkmaktediye : ödeme; bir borcun ödenmesitedricen: azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak

tedvîn : hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı hakkında

yasa durumunda kurallar koymateehhür: gecikme; sonraya kalmateemmül: düşünüp taşınma; etraflıca düşünme

teessüs : kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanmatefehhüm: anlamak; akıl erdirmekteferruat : ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık

arzusuna göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan

yararlanılması için devamlı olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o

şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır

mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

teferruğ : satın alanın aldığı mülkün ferağ işlemini yaptırması, tapu

kaydını kendi üstüne çevirmeteffiz : bkz. tefvîztefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunmakta olan

taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi

tefrişat: döşeme araçları; bir yeri döşemek için kullanılan eşyatefvîz : ihale; sipariş etme; havale etme; dağıtım; ısmarlama; bir

taşınmazı belli bedel karşılığında üçüncü kişinin üstünde bırakmatehâlüf: yargıcın iki tarafa da yemin vermesi; birbirine zıt olma

tehir erteleme: ara vermetek taraflı irade beyanı: hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o

ilişki bakımından hüküm ve netice doğurmaya yetecek biçimde iradesini

açıklaması.tekabül etmek: karşılamak; karşılık olmak

tekaüd : emekliliktekâyüd: birbirine hile yapmatekeffül : birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme

tekemmül: tamamlanma; olgunlaşmatekevvün etme: yaratılma; meydana gelmetelâfi: zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme

telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışmasıtelhîs: hülasa etme; özetleme; özettelif: yazma; uzlaştırma

telif hakları : fikir ürünü eserler üstünde yaratıcısının sahip

bulunduğu haktır.telvis etmek: kirletmektemadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama

temellük: mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme;

devralmatemerrüd: direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine

getirilmesinde meydana gelen gecikme; direnmetemettü: kâr; kazanç payı; yarar

teminat: belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini)

sağlamak için verilen garanti.teminat akçesi: bir sözleşmenin kurulması için taraflardan birinin

diğerine vermek yükümlülüğünde bulunduğu paratemlik: devir

temlik: bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına

devredilmesi; mülkiyetin nakli.temyiz kudreti: iyiyi kötüden ayırma ve makul şekilde davranışta

bulunma kabiliyeti.tenâküz: çelişki

tenbih: uyarma; uyarıtenezzül: inme; alçalma; düşme; kendine aykırı gelen bir işi veya

durumu kabul etmetenkis: indirme; azaltma; eksiltme

tenmiye: nemalandırma; artırma; işletmetensip: uygun görmetenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma

tenzil: indirtme; azaltmaterâküm: birikme; biriktirmetercihe şayan: üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen

tereke (terike): miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt;

mirasçılara kalan malvarlığıterekküp etmek: oluşmakteressübât : tortulanmalar; dibe çökmeler; durulmalar

terettüp etmek: düşmek; doğmak; ilişkin olmak; sırası gelmek;

gerektirmekterhin : rehin olarak verme; emanet bırakmaterkin : silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunmakta olan bir

konunun (şerhin) çizilmesi

termim: onarım etme; onarma; düzeltme; iyileştirmetersîmât: resmetmeler; resmini yapmalar; çizmelertertip : sıra; düzen; düzenleme

tesâhub: sahip çıkma; korumatescil: resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması,

kayıt düşülmesi.tesellüm : teslim alma

tesmiye : ad koyma; isimlendirme; belirlemetesviye : sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltmeteşevvüş: karışıklık; kargaşalık

teşmil : kapsamına alma; yaymatevakkuf: bağlı olma; durmatevarüs : bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla

birinden diğerine geçme

tevdi etmek: vermek; bırakmak; sunmakteveccüh : yönelme; yakınlık duyma; sevgitevellüt: doğum; doğma

tevessül etmek: başvurmak; kalkışmak; girişmektevfik : uydurma; uygunlaştırmatevfikan: uyarınca; (ona) göre

tevhid : birleştirmetevkif: tutuklamatevkil: vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir

başkasına devretmesi.

tevlit etmek: doğurmaktevliyet : vakfın işlerini yönetmektevliyet davası: mütevellilik davası; vakfın işlerine bakma

göreviyle ilgili dava

tevsî' : genişlemetevsîk : belgelendirmetevzi : dağıtma

tezâyüd: artış; çoğalmatezkere-i sâmiyye: sadrazamlık makamından yazılan tezkeretezyinat : süslemeler

toplu iş sözleşmesi: işçi sendikaları ile işveren veya işveren

sendikaları arasında yapılan ve iş koşullarını, tarafların hak ve

borçlarını düzenleyen yazılı bir anlaşmadır.trampa: bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla

değiştirilmesini husus alan sözleşme.tüzel kişi: kendisini oluşturan gerçek kişilerin üstünde ve

onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir hedefi bulunmakta olan.

tüzük : bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği

işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve danıştayın incelemesinden geçirtilerek bakanlar kurulu tarafından

çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır.

Hukuk sozlugu - s

Hukuk sözlüğü - ş

Şagil : meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte

oturanşahâdet: tanıklık

şahbender: konsolosşahsi edim: borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da kabiliyeti

ile icra edeceği edim türüşahsi haklar: ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen

haklar; şahsi haklar.

şahsiyet hakları: şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü

üstündeki mutlak haktır.şahsı âhar (âher): başkası; üçüncü kişişamil : içine alan; kapsayan; çevreleyen

şâmil olmak: kapsamak; içerisine almakşârih : şerhçi; şerh eden; bir hususu ayrıntılarıyla açıklayanşayi : pay; hisse

şâyi hisse: ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ilişkin

payşayian : ortaklaşaşefi : şufa (önalım) hakkı bulunmakta olan kişi; önalımcı

şerait: şartlar; koşullarşerh : kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin,

tapu siciline yazılmasını belirten terimşerik : ortak; iştirakçi

şerh: şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici

tescilleri tapu kütüğünde gösteren yazıların (kayıtların) genel adı.

şibh (şibih): benzer; benzeme; benzeyişşifahî beyan: sözlü açıklama

şufa : önalım; öncelikli alımşufa hakkı: önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir

üçüncü kişiye satması halinde, hak sahibine tek taraflı bir irade

beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel

karşılığında ilk olarak kendisine devrini isteme yetkisini veren

haktır, yenilik doğuran haklardandır.şuhut: şahitler

şümul : kapsam; içerisine alma; kapsamaşüyu : paydaşlık; hissedarlık

Hukuk sozlugu - s

Hukuk sözlüğü - s

Sâdır olmak: çıkmaksahih : sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

sâkıt : susan; gelişi hoş bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü;

hükümsüzsalâhiyet: yetki; bir davaya bakabilmesalahiyetname: temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara

ispatlaması için verilen yazılı belgedir.

sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilensalih : elverişli; uygunsaniyen : ikinci olarak

sarahat : açıklık; netlik; sarihlik; aydınlıksarfiyat : harcamalar; giderlersari : bulaşan; bulaşıcı

satış vaadi : bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı

(ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.satış vaadi : bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı

(ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.savcılık: devlet adına kamu davasını açan makamdır.

sây : emek; çalışmasebketmek: vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmeksehim: pay; hisse

selb : zorla alma; kaldırma; gidermeselef: önce gelen kimsesemen: satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine

karşılık olarak ödenecek para

semere: bir maldan elde edilen ürünler; tabii semere: bir şeyin

kendisinden meydana gelen ürün; medeni semere: tabii olmayan semere, hukuki

işlemlerden doğan semeresenedât: senetlersened-i hâkanî: tapu senedi

senevî : senelik; yıllıkserdetmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmekseyrân-gâh: gezme yeri; dolaşma yeri

sigorta primi : sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü

olduğu ücrettir.sin: yaşanılan müddetsirayet : bulaşma; yayılma; geçme

sirkat : hırsızlık; çalma; çalınmasiyanet: korumasiyasi haklar: gelişi hoş bir şekilde devletin yönetimine ve siyasi

kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır

sosyal devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara

asgari bir hayat seviyesi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal

güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.sosyal ilişkiler: şahısların birbirleriyle veya toplumla olan

ilişkileridir.sosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve

hukuk kurallarıdır.

sosyal ve ekonomik haklar: kişinin sosyal ve ekonomik

faaliyetleriyle ilgili bulunmakta olan hak ve hürrriyetlerdir.sözleşme: iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ

yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla,

karşılıklı ve birbirine ideal iradelerini beyan ederek yaptığı

hukuki işlem; akit.sözleşme: iki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ

yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla,

karşılıklı ve birbirine ideal iradelerini beyan ederek yaptığı

hukuki işlem; akit.

sözleşmeden dönme: taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması;

sözleşmeden rücu.sudur: verilen; çıkansuiniyet: kötüniyet

sukut : düşme; düşüşsureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçlasureti mümtaze: öncelikli

suveri müsaddaka: onanmış örneksübût : sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlamasükna : oturma yeri; oturulacak yer; konut

sükna hakkı: bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren

kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir

bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.sülüsân : üçte ikisürekli edim: borçluyu belli bir müddet, belli davranış ya da davranış

şekilleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim

süreli icap: bir kimsenin, belli bir müddet bağlı olmak niyeti ile

beyan ettiği icap.süresiz icap: kabul haberinin kendisine ulaşması hakkında olarak

gelişi hoş bir müddet tayin etmediği icap

Hukuk sozlugu - r

Hukuk sözlüğü - r

Râbıta : bağlantı; bağ; düzen; tertiprâci : rücu eden; geri dönen; alakası olan

rahin: rehin veren; rehnedenrakabe: devri ve devir alınması olanaklı bulunmakta olan şeyin kendisi;

örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak

mülkiyetrapt : bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç

rayiç : sürüm değeri; geçerli olanrayiç değer: bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal

alım-satım değeri; piyasa değeri.ref etmek: kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması)

refik: arkadaşrehin: bir borcun yerine getirilmemesi durumunda, alacaklarının

teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı

lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi.reisievvel: birinci reis

resen : kendiliğinden; gelişi hoş bir isteğe gerek olmadan; otomatikmanresim: devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan

giderlerin karşılığı olarak, yalnızca o işle alakası bulunmakta olan kişilerden

alınan bir gelir.resmi gazete: başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun

hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin

yürürlüğe girmesi için yayımladığı gazetedir.

resmi senet: resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği

veya onayladığı belge.resülmâl : anamal; sermayereşit : ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya

onsekiz yaşını doldurmamasına karşın evlenen veya yasal olarak

erginliğine mahkemece karar verilen kişi

rücu : dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma;

bir ödemede bulunmakta olan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken

kişiden istemesi;rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyazrüsum : resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında

görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler

rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvimrü'yet : davanın bakılmakta olması.

Hukuk sozlugu - p

Hukuk sözlüğü - p

Pafta: kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli

ölçülerle çizilmiş haritaları.parsel: imar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak

sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.

paydaş: bir tümün belli bir kısmından (paydan) yararlanan;

hissedar.pedavra: köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak

kullanılan ince tahta; hartama.

Hukuk sozlugu - o

Hukuk sözlüğü - ö

Ölüme bağlı tasarruf: gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki

ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.ölünceye kadar bakma akdi: taraflardan birinin, ölünceye dek bakma

ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım

malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği

sözleşme.

özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen

hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır.özel hukuk: kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

Hukuk sozlugu - o

Hukuk sözlüğü - o

Olveche: o biçimdeorta malları: yollar, köprüler, camiler gibi herkesin

kullanabileceği kamu malları.

ortak yerler: kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat

maliklerince ortaklaşa kullanılıp faydalanılan yerleri.otlakbkz. yaylak, kışlak.

Hukuk sozlugu - n

Hukuk sözlüğü - n

Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan

yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.nâfıa: bayındırlık işleri

nağahani: ansızınnahiye: bucak; bölge; kenar; kısım; çevrenail olmak: erişmek; kavuşmak

naiplik: vekâletnâkız : bozma; kaldırma;nâm-ı müstear: takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme;

saplama

nâsıb : nasbeden; diken; tayin eden; atayannâşî : neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiylenâtık : bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak

eden; düşünen nazara almak göz önüne almak

navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücretnavlun mukavelesi: deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan

sözleşmedir.nazarı dikkat:
göz önüne almaknebât: bitkinef'î : çıkar ile ilgili; faydacı

nema: büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faizneseben: soyla ilgili; soy bakımındannesep: ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ.

neşet etmek: doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmaknevi : çeşit; türnez' : sökme; kaldırma; yoketme

nezaret: denetim; gözetim; bakanlıknezetmek: kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmaknısf : yarım; yarı; yarısı

nidâ : çağırma; bağırma; ünlemnisap: derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun

toplanabilmesi veya karar alabilmesi için lazım sayıda üyenin bir

araya gelmiş olmasınispi muvazaa: yapılan asıl muamelenin koşullarını ya da konusunu

değişik biçimde göstermeleri

niyâbet: vekillik;niza : ihtilaf; çekişme; uyuşmazlıknizâm-nâme: tüzük

nizasız ve fasılasız: uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden;

ihtilâfsız ve arasıznokta-i nazar : görüş; bakış açısınukud : nakitler; paralar

nükûl : vazgeçme; cayma; kaçınmanümune: örnek

Hukuk sozlugu - m

Hukuk sözlüğü - m

Maada: başkamaddi edim: borçlunun malvarlığı ile ifa edeceği edim türü

maddi mal: taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan,

gözle görülüp elle tutulabilen mal.ma'dûd: sayılı;madde-i sabıka : yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan

maddeler

madrûb : dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuşmafevk: üstmağsûb : gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

mahalli idareler: köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim

alanlarındaki mahalli gereksinimleri gidermek üzere çeşitli kamu

hizmetlerini yürütmekte olan kuruluşlardırmahcuz : haczedilen; hacizli; üstüne haciz konulmuşmahcur: vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı

mahdut : sınırlanmış; tahdit edilmişmahfuz : saklı; gizlimahiyet : nitelik; bir şeyin aslı, temeli, içyüzü

mahkumunbih: hüküm konusumahlûl : hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete

kalanmahrum: yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen

mahsulât: mahsuller; ürünlermahsup : hesap edilmiş; hesaba dahil edilmişmahsus : özgü; özel; müstakil; özel olarak

makable şâmil: geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki

olayları da etkileyen

makable teşmil:
bir hükmün tesirinin geriye yürütülmesimakrûn : yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

maksûr : kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlımaktu : götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksızmakule: çeşit; tür; soy

mal birliği: eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil

olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme

vaktinde her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince

mülk edindiği tüm malların dahil olduğu birlik üstünde kocanın

(karının kişisel malları hariç olmak üzere) mülkiyet hakkına sahip

olduğu mal diyeti.mal ortaklığı: eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri

sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üstündeki mülkiyet hakkını

ortaklaşa kullanarak hiçbir payında bağımsızca tasarruf edemediği

mal diyeti.malik: mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi.

mamelek: malvarlığımansub : atanmış; nasbolunmuşmarifetiyle: yoluyla; aracılığıyla

maruz : arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunanmasarif: masraflar; giderlermaslahat: emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş

masrûf : sarfedilmiş; harcanmışmasarifi muhakeme: muhakeme masraflarımatbu: basılı; basılmış

matlab : talep olunan; istenen şeymatlubat: alacaklar; istenen şeymatrah: bir verginin miktarını belirtmek için temel alınan değer.matuf : yöneltilmiş; yönelikmazarrat: zarar; zararlar; zarar verici; zarar vermemazbata : tutanak

mazbut vakıf: yönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıfmazhar : erişen; bir şeyden yararlanma; ulaşmamazireti sahiha: gerçek engel

mazmûn: ödenmesi gereken şey

maznun :
zanlı; sanıkmeail: sorunlar

me'cur : kiraya verilen şey; kiralananmebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralarmebânî : binalar; yapılar

mebde : evvel; başlangıç; prensip; ilk unsurmebi : satılan şeymeblâğ: para tutarı; akçe

mebnî : buna dayanan;. ... den dolayı;. ... den ötürü; bu sebeple; bu

yüzden; üstünde kurulumecâri : su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar

meccanî:
parasız; bedava

mecmuu: tümü; tamamı; hepsimecra : bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolumeçhul: bilinmeyen; tanınmayan

meçzum: anlaşılanmedar : dayanak; yardım; elverişlimedarı tatbik:
uygulanabilir

medlûl : delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya

sinyalden anlaşılan

mefhumu muhalif:
karşıt kavrammefruğunbih : devir konusu şey

mefruğunleh : kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimsemefruşat: döşeme; ev eşyası.mefsuh: feshedilmiş

mehil : süre; önelmelhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenirmemalik: ülke

memnu : menedilmiş; yasaklanmış; yasakmemur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve devamlı görevleri

yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.men : yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

men etmek: engellemek; yasaklamakmenafil: yararlarmen'i muaraza davası:
bir mal üzerinde; başka bir kimse tarafından

ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın engellemesi isteğiyle

açılan dava

menâfi : menfaatler; yararlar; çıkarlarmenba' : kaynaklar; çıkış yerimenfaati amme: kamu yararı

menfi edim: borçlunun bir şeyi yapmamak biçiminde icra edeceği edim

türü.menkul : taşınır; taşınır malmenkuz:
bozulan

menşe: kaynak; kök; başlangıçmera : bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak

olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis

edilen veya öteden beri bu hedefle kullanılagelen arazimerbut: bağlı

merhun: rehnedilen malmer'i : yürürlükte; geçerlimeriyet: yürürlük

mersule: gönderilenmesağ : izin; ruhsat; cevazmesaha: ölçme; ölçümleme

mesail: meselelermesâkin: meskenler; oturulacak yerlermeskûn : içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş

mesmu : dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirmesned: i snad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbemesul : sorumlu

meşfu : şuf'a (önalım) hakkının ait olduğu malmeşhudat: şahitlik

meşrut :
şart koşulmuş; şartlı; koşula bağlı

meşruta tevliyet davası: vakfeden kişinin mütevelliği kime koşul

kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili davamevdaddı mahsusa:
özel hükümlermevaşi : koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren

hayvanlar; hayvan

mevhûm: varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayananmevkuf : vakfedilen şeymevrid : varacak yer

mevsukiyet: sağlamlıkmezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılanmezrûât: ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

mezun : izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişimezuniyet: izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma almamikâp : bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)

milk : kudret; tasarruf; mülkminval: şekilmiras şirketi: mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa

dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk.

misillû : benzer; örnek gibimuaccel: ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale

gelmiş.muacceliyet:
borcun vadesinin gelmiş olması

muaddel:
değişikmuaddün-li-l-istiglâl: kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık

eşyamuadil : denk; eşit

muafiyet: affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş

muâhede:
antlaşma; karşılıklı ant içmemuahhar :
sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonrakimuallak : havada boşta duran; sürüncemede kalmışmuamelat: muameleler; işlemler

muaraza : çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi;

kavga

muavin :
yardımcımuayyen:
belirli; belli; saptanmışmuayyen mâ-adâ: başka; dışında

mubayaa :
satın almamucibince:
gereğince; uyarınca

mucip :
gerektiren; gerektirici; icapcı; tavsiye sahibi

mucip sebepler: gerektirici sebepler; gerekçemugayir : aykırı; zıt; tersmuhakeme: yargılama

muhammen: tahmin edilenmuharrer : yazılı; yazılmış

muhassas:
tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü

muhatara : riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyanmuhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını

geçirmek yetkisi; seçimlik hakmuhdesat : sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni

şeyler

muhik : haklı; geçerli; uygun; gereklimuhkem kaziye: kesin hükümmuhtar: özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı

muhtelif: çeşitli; değişik; farklımukabil: karşılık; karşımukabeleihilmisil: karşılıklılık esası

mukaddem: önce; önce gelen; daha öncede bulunanmukadderat: kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeylermukarrer : kararlaştırılmış

mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeylermukataa: arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi;

bağ,bahçe,arsa haline getirilen ekim toprağı için verilen vergimukavele: sözleşme; akit; bağıt

mukayyet : kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmişmukriz : ikraz eden; borç veren; ödünç verenmuktazi: gerekli

munkati : kesilmiş; ara verilmişmunkazi: bitmekmunsifane: insaflı ölçüde

muntafî: sönme; ortadan kalkmamuntazır: bekleyen; gözetleyenmurabaha: kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik

murakabe: denetleme; kontrol; gözetmemuris: kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, ile ilgili miras

hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi; miras bırakan.murtabit: bağlantılı

musaddak: tasdikli; onaylımusakkaf : üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan;musakkafat: gelir getiren kapalı (damlı) binalar

mutad : alışılmış; âdet olunmuş; normalmutalebe: talepte bulunma; istemde bulunmamutasarrıf: tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri

mutavassıt: aracı; aracılık eden; vasıta olanmutazammın: içine alan, üzerine alan; kefil olan; ödemeyi üstlenenmutazarrır : zarar gören kimse

muteber : geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlammuteberiyet: geçerlik; geçerlilikmutlak muvazaa: tarafların gerçekte gelişi hoş bir muamele yapmayı

düşünmedikleri halde, yalnızca üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla,

aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

muttali : öğrenme; haberdar olma; bilgilenmemuvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelmemuvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma

muvafık : uygun; yerindemuvakkat: geçici; süreksizmuvâzaa : danışıklı işlem

muvâzene: dengemuzâf : izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelikmübâdele: bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme;

değiş-tokuş; değişim

mübayaa : satın almamübâyenet: birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler

arasındaki görünüşmübâyin : zıt; aykırı; ters

mübeyyin: gösterirmücâvir : komşu olan; yanısıra bulunanmücbir : zorlayıcı; zorlayan

mücerred : soyut; genelmücmel : kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama

geldiği anlaşılamayan ibaremüctemian: topluca; toplu olarak

müdafi : savunucu; savunanmüdahalenin men'i: taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan

maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak engellemesi.müddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu

müddeaaleyh: davalı; ile ilgili dava açılan kişimüddeabih : dava konusumüddei : davacı; iddia eden kişi

müddei aleyh: davalı; ile ilgili dava açılan kişimüddei umumi: savcımüebbet : sonsuz; süresiz

müeccel : vadeli; vadeye bağlanmış; vakti henüz gelmemişmüeddî : tediye eden; eda eden; doğuranmüesses: kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş

müessir: t esir eden; etkili; tesirlimüeyyid : teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendirenmüeyyide: yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak

ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve

yasaklarına uyulmadığı vakit karşılaşılacak olan tepkidir.

müflis: i flas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen

kimsedirmühür: bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına

aldıkları eşyayı belgelendirmek için kullandıkları kazılı damga vb.

araç.mükellef: yükümlü; ödevli; görevli

mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm;

görevmüktesip : iktisap eden; kazanan; edinenmülâhaza : düşünce; görüş

mülâhazât : düşüncelermülhak evkaf(vakıf): vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından

yönetilen ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflarmülki : ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin

mülkiyet hakkı: kişiye, kanunların öngördüğü limitler içerisinde, sahibi

olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve o

mal üstünde tasarruf etme yetkisi veren egemenlik hakkı.mültezem: lazım görülen; kayırılanmülzem : bağlı

mümâselet: benzeme; benzeyiş; andırmamümasil : örnek; misâl; benzeyen; andıranmümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimsemümellik: t
emlik eden; mülk olarak veren kişimümessil : temsil eden; temsilcimümeyyiz : sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine

(temyiz gücüne) sahip kimse.

mümtâz : üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlımümteni : çekinen; imtina eden; olamaz;mün'akit olmak: bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üstünde

anlaşma yapılmak

münâzaa : uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlıkmünaziünfih: niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusumünbais: doğan; ileri gelen

müncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varanmündemic: içinde bulunan; (içinde)yatan

münderecat:
içerik; kapsam; içindekiler

münferiden: tek tek; ayrı ayrı; tek başınamünfesih: infisah etmiş; bozulmuş; dağılmışmünhasır:. . ye özgü;. . ye ayrılmış;. . ye mahsus; sınırlanmış;

ayrılmış

münkasem: bölünmüşmünkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklımünkir: inkar eden

münselip: k aybetme, keybedenmüntakil: intikal eden; geçenmüntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

mürâdif: eş anlam; aynı anlammürafaa: murafaa)sözlü duruşma; genellikle yargıtay'da veya idare mahkeme lerinde

yapılan duruşmaya verilen ad

müraselât: gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar

mürettep:
tertip edilmiş; düzenlenmişmürtebit: bağlantılı; ilişkili; ilgili

mürtefi: kaldırma kaldırılmışmürtehin: rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahipmürur hakkı: geçit hakkı

müruru zaman: zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine

getirilmesi için kanunen belirli vaktin geçmesimüsaade: izin; yardım; ideal olma; serbestlikmüsadere: zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının,

kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

müsamaha: hoş görme; göz yumma; tolerans tanımamüsâvât : eşitlikmüsavi : eşit; eş düzeyde; aynı seviyede

müseccel: t escilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmışmüspet edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek biçiminde

pozitif bir davranış şekli ile yerine getireceği edim türümüstacel: i vedi; tez; derhal yapılması gerekli

müstacelen: ivedi olarak; acele olarakmüstaceliyet: ivedilik; acil olma halimüstagallât-ı mevkufe: hayır kurumlarına lazım geliri sağlamak

üzere vakfedilmiş mallar

müstehak : hak edenmüstehik: i stihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layıkmüstelzim: gerektirici; doğurucu; netice doğurucu

müsteniden: d ayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererekmüstesna : ayrık; istisna olan; kural dışımüşâ' : ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara

ayrılmamış şey; ortak mal

müşâbehet: benzeyiş; benzememüşâbih : benzeyiş; benzememüşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan

kimse

müşkilât : zorluk; güçlükmüştemilât: eklentimüşterâ : iştira edilmiş; satın alınmış

müşterek mülkiyet: birden fazla kişinin, kanun veya hukuki işlem

nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında

malik olmaları.mütâlaa : görüş; irdeleme; düşüncemüteaddit: birden fazla; çeşitli

müteahhidünbih: taahüt edilen,yapılması istenilen şeymüteahhit : taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri)

yapmayı üstlenenmüteallik: i lişkin; bir şeye dair; ilgili

müteamel : alışılagelmişmütebaki : geriye kalan; artanmütedâir : dair olan; ilişkin; değin

mütedavil: elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül edenmüteferri : eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı köktenmüteferriât: teferruat; ayrıntı

müteferrik : dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlümütegayyib: kaybolmuş; yitmişmütehammil: tahammüllü; dayanıklı

mütehassıl : doğan; hasıl olan; meydana gelenmütehavvil : değişken; kararsızmütekabiliyet: karşılıklılık

mütekabiliyet esası: bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına

uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış şekline karşılık, diğer

devletin de aynı biçimde davranması.mütemâyil : eğilimli; taraflı görünenmütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi

yapmamakta direnen

mütemmim cüz: tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir

nesnenin esaslı öğesi olan, o nesne yok edilmedikçe veya

parçalanmadıkça yahut meziyeti bozulmadıkça ondan ayrılması olası

olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.mütenakıs: çelişikmütenasip : uygun; denk

müterâfik : beraber bulunan; karışık; birliktemüterettib : sıralanmış; ilişkin olan;. ... üzerine düşen; gereken;

meydana gelen; dolayı; meydana gelenmütesarlülfesat: çabuk bozulan

müteselsil : zincirleme; dayanışmalı; ardı ardınamüteselsil sorumluluk: birden fazla kimsenin, bir borcun veya zararın

(tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve yalnız olarak sorumlu

olması.mütevakkıf : bağlı

müteveffâ : vefat etmiş; miras bırakanmütevelli : bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf

yönetim kurulumütevellit : doğan; ileri gelen

müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmışmüttehaz : verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunanmüttehit: birleşik

müvekkil: kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden.müvezzi: dağıtıcımüzaheret: yardım; koruma

müzayede : artırma; açık artırma

Hukuk sozlugu - l

Hukuk sözlüğü - l

Lâ-akall: en azından; daha aşağı olmazlâfz (lafız): söz

lâhik : yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisilâübâlî: ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benlilâ-yete gayyer: sabit; değişmez; bozulmaz

layiha : dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarılede-l-hâce: hacet,gereksinim görüldüğü zamanledelicap : icap ettiğinde

levâzım : gerekli şeyler; malzeme; malzemelerlivâ' : bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece;

sancaklokavt: işveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren

kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten

uzaklaştırılmasıdır

lükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.

Hukuk sozlugu - k

Hukuk sözlüğü - k

Kaanî : kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış;

kanmışkaasır : zorla işleten; kısa

kabil : kabul eden; kabul edici; olan; olabilirkabl-el-işgal: i şgalden öncekabz : alma; elde tutma; edinme

kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmekkadastro : arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve

sahiplerini belirtip plana bağlama işi;kadastro: arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve

sahiplerini belirtip plana bağlama işi.

kadîm : çok eski zaman; eskikâffe : hep; bütün; cümlekâfi : yeter; yeterli

kagir: taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel; yol; taban; ayaklıkkaim : başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

kaime: kağıt parakal' : koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip almakalbetme: değiştirme; çevirme

kambiyo taahhüdü: ticari bir senet üstüne imza koymak suretiyle

doğan soyut borç.kambiyo senetleri:
poliçe, çek ve bonodan ibarettir.kamu düzeni: bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini,

kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde

huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla meydana gelen

düzen.

kamu haczi: devletin, vergi usul kanunu kapsamına giren vergi,

resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu

hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle,

borçlu halindeki kişilerin mal ve haklarına el koyması.kamu hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen

hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.kamu hizmeti: devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya

bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun

genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen

faaliyetler.

kamu hukuku: devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri

ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

kamu malları: özel mülkiyete husus olamayan ve direkt doğruya

kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.kamu tüzel kişileri: tamamen kamu faydasının gerçekleşmesi için

çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık

yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları.

kamu yararı: kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle

ilgili ve bunlara ideal olan durum.kamulaştırma: devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu faydasının

gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek

koşuluyla, özel mülkiyette bulunmakta olan taşınmaz malların tümünü veya

bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.kanaatbahş: inandırıcı

kanun: anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir biçimde ve bu

ad altında tespit edilmiş bulunangenel, devamlı ve soyut hukuk

kurallarıdır.kanun hükmünde kararnameler: tbmm' nin bir kanunla yetki vermesi

üstüne bakanlar kurulu tarafından belli hususları düzen vermek

amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.kanun tasarısı : nakanlar kurulunun hazırlayarak tbmm ' ne sunduğu

kanun projeleridir.

kanuni intifa hakkı: kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı

doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine,

başkasına ilişkin bir mal (hak) üstünde kullanma ve ürünlerinden

yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.kanuni ipotek hakkı: kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı

kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.kanuni müşavir: vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil

ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit

kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan

danışman.

kanuni şuf'a hakkı: kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve

hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak

konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması durumunda hak sahibine o şeyi

ilk olarak satın alma yetkisi veren hak.karabet: yakınlıkkarâr-gîr : kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış

kârine : ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun

(sonucun) çıkarılmasıkarineyi hal: duruma görekarye : köy

karz: ödünçkast: kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek

hareketin neticelerini bilerek ve isteyerek işlemek iradesikat' : kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme

katibi adil: noterkat irtifakı: yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın

yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması

yükümünü doğuran bir irtifak hakkı.kat maliki: bağımsız bölümler üstünde kurulan kat mülkiyeti hakkına

sahip olan kişi.

kat malikleri kurulu: kat mülkiyetine husus taşınmazdaki tüm kat

maliklerinin oluşturduğu kurul.kat mülkiyeti: bir yapının bağımsız bölümleri üstünde kurulan, arsa

payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir

mülkiyet hakkı.kâtib-i adil: noter

katiyet kesbetmek: hale gelmekkavâid : kaideler; usuller; kurallar; yasalarkavi: kuvvetli

kaynak hakkı: hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın

sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren

bir irtifak hakkı.kazaî içtihatler: mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir

sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdirkazaî karar: yargısal karar

kaza-î merci: yargı organı; mahkemekazai rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve

babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınmasıkazaî tefsir : yargısal yorum

kaziyye-i muhkeme: kesin hükümke-en-lem-yekün : sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibikefalet : kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o

kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına

girmek.

keff-i yed : elçekme; vazgeçme; karışmamakemâl : olgunluk; tamlık; eksiksizlikkerhen: iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki

kesb : çalışıp kazanma; edinmekesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamakketmetmek : gizlemek; saklamak; sır tutmak

keyfiyet : iş; durum; meselekezailik: aynı şekildekıstâs : ölçü; ölçüt

kışlak : kışın hayvanların yayılıp otlamasına ideal yer. bir veya

birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış

mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları

için tahsis edilen veya öteden beri bu hedefle kullanıla gelen arazi.

kıyâs : karşılaştırma; oranlama; örneksemekifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik

şahsi haklar: kişinin maddi ve manevi bütün varlığı hakkında

bulunmakta olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan

hak ve hürriyetlerdirkitab'ül-icare : icar kitabı; mecelle'de kira bölümü (faslı)kollektif şirket : ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında

işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan

hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

konkordato: dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının

kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir

anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve

borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini,

tümünü ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek

borcundan kurtulması.kontrat : mukavele; sözleşmekuru mülkiyet: bir mal üstünde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve

yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı halinde malikin sahip

olduğu mülkiyet hakkı.

kuyûd : kayıtlar; bağlar; deftere geçirmelerkuvvei müsellaha: güvenlik kuvvetlerikülfet : sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet

küsur : artıkküşad : açma; işletmeye açmak

kütüb :
kitaplar