?

Kalp etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kalp etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Insan kalbi

İnsan kalbi

Başladığından durduğu ana kadar hiç yorulmaksızın çalışmaya devam eder kalbiniz. ortalama bir insan hayatı boyunca bir insan kalbi 2. 5 milyar kezden fazla atar. o kadar kuvvetlidir ki, 6 litre kanı dünyanın çevresinin 4. 5 katı kadar dolaştırır her vurusunda, bütün vücut boyunca. çocuklukta 100,000 kilometre olan damar boyu erişkinde 186,000 kilometreye çıkar. müthiş ve harika bir organ sistemidir kapdamar sistemi. yaşayan canlı bir organizma gibidir. kendi emirlerini kendi kendine verir çoğu zaman. normal kalp vurusu ortalama dakikada 70 dir, damarlarımız içindeki baskı ise ufak 60-80 mmhg, büyük 110-150 mmhg dır.

Efor testi

Efor testi

Treadmill testi (eforlu ekg)

tanın konması, hastalığın ağırlık derecesinin belirlenmesi, prognozun tayini, tedavi aktivitesinin değerlendirilmesi ve hastalığın progresyonunun takibi için kullanılıyor. bu testte, kalp hızı, kan baskısı ve ekg monitörizasyonu yapılarak hastaya efor yaptırılır. amaç miyokartta oluşabilecek geçici iskemi bulgularının saptanmasıdır. ancak relatif olarak riskli bir test olduğu için, test yapılacağı vakit oluşabilecek her türlü depresyon, belirgin qrs aksı değişikliği gibi st veya qrs değişiklikleri

-göğüsteki rahatsızlık hissinde artış

-yorulma. nefes darlığı, wheezing, bacak krampları veya intermitant cladication

-genel görünümünde bozulma

-supraventriküler taşikardilerde dahil olmak üzere daha az ciddi aritmiler

- ventrikül taşikardisinden ayırd edilemeyen dal bloğu gelişmesisemptomatik hastalarda eforlu stress testi olumysa yaklaşık 9 misli yüksek risk ve 5 yıl içerisinde %25' e varan akut kardiyak olay riski olduğu bildirilmiştir. mortalite ise bruce protokolünde 1. evrede test pozitifleşmişse yıllık %5, 3. evrede pozitifleşmişse yıllık %1 civarında olarak bildirilmiştir.

anginanın oluşum biçimine, st değişikliğinin oluştuğu derivas-yonlara ve egzersiz müddetine göre hesaplanan treadmill skorunun da prognoz tayininde yararlı olabileceği bildirilmiştir. treadmill skoru 5' ten büyük olanlarda 5 yıllık yaşam oranı %97 iken treadmill skoru -11' den ufak olanlarda 5 yıllık yaşam %72' den az olarak bildirilmiştir.angina indeksi

0: angina yok

1: egzersize bağlı dinlenmekle düzelen anginavarlığı

2: efor sonrası dinlenme anında meydana gelen angina

treadmill skoru= egzersiz müddeti - (5 x max. st değişimi )-( 4 x angina indeksi)

Dogumsal kalp hastaliklari

Doğumsal kalp hastalıkları

Annenin gebeliği sırasında geçirdiği hastalıklar (kızamıkcık, cerrahi girişim uygulanır. cerrahi girişimin başarı gösteren olabilmesi için hastalığın ihmal edilmemesi ve en ideal zamanda müdahalenin yapılması gerekmektedir.

Yapay dolasim sistemi (extracorporeal perfusion)

Yapay dolaşım sistemi (extracorporeal perfusion)

Ekstrakorporeal perfüzyon açık kalp cerrahisini, geçici dolaşım ve solunum desteğini ve uzun süreli yaşam desteğini olası kılan bir teknolojidir. bu sistemler kanın yapay dolaşımını ve uygulamaya göre yapay solunum, yapay olarak kan ısısının değiştirilmesini olası kılar... - vücut dışı perfüzyon sistemleri geçici uygulamalar için tasarlanmıştır. fiziksel yapısından dolayı sistemdeki kan hattı oluşturan materyallerle doğrudan olarak temas eder. bu temas kan proteinlerini ve revaskülarizasyon için sürekli, ılık, potasyumdan zengin kan kardiyoplejisi uygulanmaktadır.

kardiyopleji uygulanırken sıcaklık, baskı ve akım hızı monitorize edilir.

Angina pektoris

Angina pektoris

Kalp kasının gereksinimi olan oksijenin sağlanamamasına bağlı olarak ortaya çıkan, tekrarlayıcı iskemi ve (miyokart nekrozu gelişmeden oluşan) miyokart disfonksiyonu nedeniyle olan, dinlenmekle veya nitratlar gibi anti iskemik ajanlarla geçen rahatsızlık duygusu veya ağrılara angina pectoris denir.tipik angina psikolojik veya bedensel streslerde meydana gelen kısa süreli (30 saniye ile 15 dakika arasında süren) göğüs kafesi altında bir rahatsızlık hissi, basınç veya ağırlık varmış gibi bir duygu ya da göğsün içerisinde sıkışma biçiminde bir ağrı gibi yakınmalarla görülen ve göğüse, sol kola (ulnar kenara), omuzlara, çeneye ve boyuna, bundan başka epigastrik bölgeye yayılımı olabilen yakınmalardır. sıklıkla beraberinde nefes darlığı, göz kararması veya bulantı gibi yakınmalar da olur. angina visseral bir ağrı olduğu için hastaların anginayı net bir biçimde tanımlamaları ve tam olarak lokalize etmeleri beklenemez. (örneğin parmaklarıyla işte tam şu nokta diyemezler). angina pectoris çeşitli biçimlerde görülür:ağrı tipleri:

stabil angina:

efor anında belli bir müddet sonra oluşur ve en az 2 aydan beri gelişi güzel bir ilerleme veya kötüleşme göstermemiş olan anginadır. gelişi güzel bir efora başlarken meydana gelen anginanın, efora dinlenmekle hafifler veya kaybolur. bu stil anginada, anginanın azalmasında iskemik bölgeden vasodilatör metabolitlerin salınımının rol oynadığı bildirilmiştir. stabil angina pectoriste, koroner yetmezliğe yol açan hareketsiz bir arter stenozu olanlarda sensitivitesi %80-85' dir. submaksimal efor testi yapılanlarda yalancı olumsuzluk oranı ise %15 civarında daha fazladır. dolayısıyla efor testinin olumsuz olmasının koroner arter hastalığını ekarte ettiremeyeceği unutulmamalıdır.

Kalp hastaliklarindan korunma

Kalp hastalıklarından korunma

Etkilenebilen veya değiştirilebilen risk etkenleri

- dislipidemiler (ldl, hdl, lipoprotein(a) - paroksismal atriyal fibrilasyon atakları görülen hastalara da antikoagülan tedavi başlanmasının yararlı olabileceği öneri edilmiştir.

- meydana gelen aterosklerotik hastalık veya komplikasyona yönelik medikal veya invazif stratejilerin uygulanması.

Kalbin yapisi

Kalbin yapısı

Kalbin yapısı nasıldır ?

kanı pompalayan 4 ayrı odacıktan oluşur. üstteki odacıklara aorta atardamarı (kanı vücuda gönderen ana damar) arasındadır. her kapakçık özelleşmiş bazı yaprakçıklardan oluşmuştur.mitral kapak 2 yaprakçıktan oluşmuştur diğer kapaklar ise 3 er yaprakçıktan oluşmuşlardır. bu kapakların hepsi normalde kanın tek toned ilerlemesine müsaade ederler yani "check-valve" biçiminde çalışırlar. kapak boyunca kan kalp tarafından pompalandıktan sonar biraz kan baskı farkından dolayı geri kaçmak isterken kapağa çarpar ve kapağın kapanmasına yol açar. işte normal bir kapak böyle çalışırken yetmezliği bulunmakta olan kapak kanın kapaktan geri kaçmasına ve bir takım rahatsızlıklara sebep olur bu ileride anlatılacaktır.kalp kanı nasıl pompalar ?


kalp kanı akciğerlere ve vücudun tamamına hayli organize bir dizi 4 odacık kasılması sonucunda pompalayabilir. kalbin ideal biçimde çalışabilmesi için, 4 odacığın da organize bir biçimde atması gereklidir. bu elektriksel bir uyarı ile yönetilir. elektrik bir sinyal odacık boyunca geçince odacık kasılır. kulakçıkların üstünde en tepede bulunmakta olan sa düğüm denilen ve yalnızca elektrik üretmek için özelleşmiş bir gurup hücre tarafından başlatılır. ve yalnızca elektrik iletmek için özelleşmiş bir kablo gibi davranan lifler tarafından bu sinyal bütün kalbe yayılır. bu elektrik kablosu liflerinin her yerinde ileti hızı değişik düzenlenmiştir (bazı yerlerde elektrik işareti daha yavaş ilerler)

Kalp krizi

Kalp krizi

Bilindiği gibi kalp insan hayatı boyunca hiç durmaksızın çalışan ve yaşamı idame ettirmek için lazım oksijeni ve diğer yağı elemanlarını vücuda dağıtan bir pompadır. kalp durması bilindiği üzere bütün organlarda yaşamsal işlevlerin geri dönüşsüz olarak durmasına yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. kalbin de bütün organlar gibi kana gereksinimi vardır. işte bu kanı kendi kendisine koroner damar ağı adı verilen bir damar sistemi ile pompalar. ani olarak koroner damarlarda tıkanma ile gelişen kalp kasındaki oksijensiz kalma neticesi doku ölümüdür. bu durum geri dönşsüz olarak gerçekleşir. ancak bu duruma erken müdahale edilmesi olaytın neticelerinin daha az negatif olmasına ve yaşamın kurtarılmasına yol açtığı için tüm dünyada sağlık harcamalarının %50sinden fazları bu durum için yapılmaktadır.kalp krizi çeşitli evrelerle oluşur

evre 1: en tehlikeli evredir. ilk 48 saati içerir. bilhassa trombolitik tedavi uygulananlarda ilk 24 saatlik erken hasar evresini kapsar.

evre 2: nebdeleşme (skatrizasyon) evresi. yaklaşık 4-8 hafta sürer.

evre 3: eko + sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konur.

teşhis

göğüs ağrısı+ekg +serum markerları ile tanı konur

-anamnez

ağrının biçimi ve başlama biçimi ve vakti, beslenme ile ilişkisinin olup olmaması, ilaç almakla geçip geçmemesi

-klinik

ağrının seyri, yeri yayılımı

-ekg

-troponin t/ı, enzim

-eko

tedavi

tedavideki amaç kalpteki hasarın yani iskemik nekrozun engellemesi, durdurulması veya geç gelen hastalarda hayatın uzatılması ve komplikasyonların vaktinde tedavi edilmesidir.

Atardamarlardaki tikanmalar ve dolasim bozukluklari

Atardamarlardaki tıkanmalar ve dolaşım bozuklukları

Atardamarlardaki tıkanıklıkların en sık görüldükleri bölge gövdenin alt yarısıdır. yukarıda, vücuttaki tüm organ ve sistemlerin kalpten çıkan ana damar olan cerrahi müdahale şansları azdır. sigaranın bırakılması hastalığın ilerlemesini önemli miktarda azaltır. dolayısıyla vaktinde tespit edilen olgular sigarayı bırakıp ideal biçimde tedavi edilirlerse uzun müddet problemsiz idare edebilirler.

atardamar hastalıkları kollarda ve diğer bölgelerde de ortaya çıkabilir. her zaman organik bir nedene bağlı olmayabilir. fonksiyonel olarak ortaya çıkan ve damarda spazm dediğimiz geçici daralmalar oluşabilir. bu durumların başında reynaud sendromu dediğimiz patolojiler gelir. ellerde soğuma ve parmak uçlerında morarma ile seyreden bu durum zaman zaman altta yatan nedenler bulunup yok edilerek, zaman zaman de bir neden bulunmaksızın tıbbi veya bazı tür cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi edilirler.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Atardamarlarda asiri genislemeler (anevrizmalar)

Atardamarlarda aşırı genişlemeler (anevrizmalar)

Atardamar duvarında ortaya çıkan farklılıklar neticesi kan basıncının da tesiri ile damar çapının genişlemesi durumudur. vücutta herhangibir yerdeki atardamarda operasyon gerektirir. bu grup hastalarda ameliyat riski çok yükselir. bu nedenle genellikle anevrizmanın çapı normal damar çapının iki katına ulaştığında ameliyat edilirler. ameliyatlarda anevrizma gelişmiş damar bölümü açılıp pıhtılar temizlendikten sonra üstteki ve alttaki sağlam damar bölümleri arasına suni bir damar (greft) yerleştirilir.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Beyin dolasimini etkileyen kafatasi disindaki damar hastaliklari

Beyin dolaşımını etkileyen kafatası dışındaki damar hastalıkları

Beyni besleyen atardamarlarda da vücuttaki diğer atardamarlarda olduğu gibi, halk arasında "cerrahi yöntemlerin başında gelir.

karotid endarterektomi :

karotid endarterektomi, boyun bölgesinde beyine kan götüren iki ana damarda meydana gelen ciddi daralmaların varlığında uygulanan bir cerrahi yöntemdir. cerrah damardaki darlık oluşturan plağı çıkarır. karotid endarterektomi hastayı inme (stroke) tan korumak üzere uygulanır.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Koroner bypass ameliyatlari

Koroner bypass ameliyatları

Anjiyo sonucuna göre önemli damar hastalıklarının varlığı halinde, bilhassa kalp işlevlerinin koroner düşük olur. ancak kalp çalışıyorken 2mm. ' lik damarlara bypass' ın sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. bundan başka kalbin ön ve yan yüz damarlarına uygulamak daha olanaklı arka duvar damarlarda bypass kalitesi yeterince olmayabileceği gibi biraz da hasta için riskli olur. bu operasyonlar her yerde yapılabilir ancak bu ameliyatın başarıyla uygulanabildiğini söylemek için bypassların uzun müddet tıkanmadan çalıştığını göstermek gerekmektedir. kalp işlevleri çok bozuk, akciğerleri ya da böbrekleri açısından pompaya girmesi son derece riskli olan hastalarda bu operasyonlarla çok başarı belirten neticeler almak olanaklıdır.midcab : bu ameliyatlarda göğsün ön-yan tarafından ufak bir kesi yapılarak yalnızca operasyon yapılacak damarın belirli bir kısmı görüntülenir. doğrudan görüntü sahasında kalmayan uygulamalar için torakoskopik uygulamalar ile indirekt olarak görüntü sağlanır. tek damar hastalarına uygulanabilecek bir yöntemdir. ancak üstünde önemli tartışmalar vardır. birkaç yıl sonra sanırım ya uygulama alanına daha çok girecek ya da kullanımı iyice sınırlanacak bir uygulamadır.bypass ameliyatları ne biçimde yapılırsa yapılsın aşağıdaki hedeflere ulaşmak önemlidir:

özellikle ileri yaşta olmayan hastalar için bypass yapılması gereken tüm damarlara bu işlemin yapılması (full revaskülarizasyon)hastanın ameliyattan sonra yıllar boyunca ameliyat öncesi şikayetlerinin kaybolması veya önemli miktarda azalması,ölüm oranının ameliyat olması gerektiği halde olmayan hastalara göre çok daha az olması

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Koroner anjiyografi

Koroner anjiyografi

Kalp krizi geçirilip erken dönem atlatıldıktan sonra çoğunlukla koroner damarların durumunu görmek için koroner anjiyografi işleminin yapılması gerekmektedir. bu işlem kasıktan veya koldan atardamar yoluyla özel bir kateterin kalbe kadar ilerletilip koroner damarların çıkış deliklerine yerleştirilerek buradan radyoopak madde denilen bir maddenin koroner damarlar içerisine verildikten sonra damarların görüntülerinin filme kaydedilmesi ile yapılır. aynı işlem sırasında kalbin sol karıncığına (sol ventrikül) da anjiyo işlemi ile koroner damarlardaki daralmalar veya tıkanıklıklar görülür. anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi, balon anjiyoplasti veya ameliyat kararı verilir.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Kalp krizi geciriyorsaniz ne yapmalisiniz ?

Kalp krizi geçiriyorsanız ne yapmalısınız ?

Paniğe kapılmayın,eğer yalnız değilseniz derhal uzanın,en yakın ambulans sistemini arayın ve durumu bildirin,eğer yakınınızda size acil doktoru ile hızla ulaşabilecek bir ambulans sistemi yoksa yakınlarınızdan sizi yürütmeden en yakın hastaneye ulaştırmalarını isteyinhastane aşaması:

acil servise ulaştığınız vakit acil doktoru sizin durumunuzu değerlendirdikten sonra hızla bir ekg (elektrokardiyogram: kalpteki elektriksel iletimi ve aktivasyonu kaydetme işlemi) çektirecektir. bir aort damarı içerisinde şişerek hem koroner damarların beslenmesini arttırma ve hem de kalbin önündeki yükü azaltarak kalbin rahatlamasını sağlama esasıyla çalışan bir cihaz) uygulaması yapılır. intraaortik balonun da faydasının sınırlı kaldığı durumlarda acil bir anjiografi yapılarak ya tıkalı damar balonla açılmağa çalışılır veya hızla koroner bypass ameliyatı uygulanır. ancak kalp krizlerinin büyük bir kısmı bu aşamalara gelmeden koroner bakım ünitelerinde kontrol altına alınır.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Koroner hastaliginin varligini kriz gecirmeden anlayabilirmisiniz ?

Koroner hastalığının varlığını kriz geçirmeden anlayabilirmisiniz ?

Risk etkenleri belirlenen insanlarda şayet angina denilen göğüs ağrıları yoksa ve rutin tetkikler normalse ek olarak yalnızca bir efor testi yaptırmak yeterlidir. efor testi normal olan insanlardan 45 yaşın altındakilerin yılda bir, üzerindekilerin ise 6 aylık aralarla bu kontrolleri yaptırmaları yeterlidir. risk grubundaki hastalarda tüm tetkikler tamamen normal olsa bile şayet çok ciddi bir sakınca yoksa günde 300 mg. lık bir aspirin kullanmaları tavsiye edilir. aspirin kanın biçimli elemanlarının damar duvarında çökmesine engel olarak koruyucu bir etki gösterir. ancak koroner anjiografi işlemi yapılmaksızın bir insanın koroner kalp hastalıkları konusunda anjio öncesi bir takım değerlendirmeler yapmak olanaklıdır. ancak kalp hastalığından şüphelenilen bir kişide koroner anjio kesinlikle yapılmalıdır.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Risk altindaysaniz ne yapmalisiniz ?

Risk altındaysanız ne yapmalısınız ?

Sigarayı bırakınbir rejim uzmanı kontrolünde uygun kilonuza ulaşabilmek için ideal rejime başlayın. hızlı kilo verme metabolizmanın dengesini bozar ve uzun süren açlıklar kan yağlarında ani yükselmelere sebep olabilir. dolayısıyla ayda 3-4 kg. vermeyi hedefleyerek sabırla rejim yapın. yemek yeme alışkanlığınızı rejim uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda değiştirin bu sizin için artık bir alışkanlık olsun.mümkün olduğu kadar bitkisel besinlerle beslenin, yemeklerin ızgara, haşlama ve buğulama formlarını tercih edin. kızartmalardan uzak durun. kuru yemişler (ceviz için omega 3 ve omega 6 esansiyel yağ asitlerini içerdiğinden ve bu maddelerin hücre duvarının yapısında ve prostoglandin bireşimi üstündeki pozitif tesirleri bilindiğinden sınırlı oranda tüketimi önerilebilir), salam, sosis, pastırma, çikolata gibi tansiyon varlığında hekime başvurarak lazım tedaviyi görün.alkol tüketiminize dikkat edin. alkol hem vücutta çok çabuk yakılır hem de çok yüksek enerji temin eder dolayısıyla hem zayıflamaya engel olur hem de yağ metabolizmasını tesirler.

günde bir adet 300 mg. aspirin alın. aspirin alımıyla ilgili bir sıkıntınız varsa bu dozu 100 mg. ' a yükleyebilirsiniz.c vitamini, e ve a vitaminleri antioksidan olarak bilinirler. bunun dışında selenium, magnezyum gibi mineraller de diyette bulunması gereken maddelerdir.kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Kalp krizi acisindan kimler risk altindadir ?

Kalp krizi açısından kimler risk altındadır ?

Şişmanlarhipertansiflererkeklersigara içenlerakciğer hastalığı olanlarkan yağları (bilhassa kolesterolü) yüksek olanlar.stresli yaşantısı olanlarhareketsiz yaşantısı olanlarbilinen koroner arter hastalığı olanlar.şeker hastalığı olanlaryüksek kan değerlerine sahip olanlarhormon kullananlarailede kalp hastalığı hik & acirc; yesi bulunmakta olanlar

Kalp krizi belirtileri nelerdir ?

Kalp krizi belirtileri nelerdir ?

Kalp krizi geçiren hastaların bir kısmı daha önceden angina denilen ve kalbin kansız kalma uyarısı olan özel göğüs ağrılarıyla daha önceden tanışmışken, bir kısmı ise kalp hastalığını bilmeksizin aniden halsizlik, ağız kuruması, öksürük olabilir. kadınlarda ağrı bir miktar daha yaygın olabilir. yaşlı ve şeker hastalığı olanlarda zaman zaman ağrı hissi olmaksızın yalnızca nefes darlığı, çarpıntı ve hazımsızlık kalp krizinin tüm belirtileri olabilir. bununla beraber genç hastalarda da zaman zaman ağrısız kalp krizleri olabilir. ani kalp krizleri tıptaki tüm ilerlemelere karşın hala ani ölüm lerin en önemli nedenlerinden biridir.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Kalp krizi nedir ?

Kalp krizi nedir ?

Kalbin fonksiyonunu rahatça yapabilmesi için yeterli oranda oksijene ihtiyacı vardır. kalbin içerisindeki kanın kalbe oksijen taşıma açısından bir faydası yoktur. kalbin dış yüzeyinde koroner denilen özel damarlarla kalbin oksijen ihtiyacı karşılanır.

damar sertliği diye bilinen bu damarlar ateroskleroz ' a hassastır. ince damarlar olmaları münasebetiyle damar duvarında olan yapı bozuklukları damarda yer yer darlıklara sebep olur. normalde atardamarların iç yüzeyinden kanın biçimli elemanlarının damar yüzeyine çökmesini ve pıhtılaşmayı engelleyen bazı maddeler salınır. ancak damar duvarındaki bu yapı bozuklukları bazı kan hücrelerinin ve minerallerin damar duvarındaki bu hasta bölgelere oturmalarına neden olur

bu biçimde yer yer daralmalar olan bölgelerde ani bir tıkanma olduğunda o damarın beslediği kalp dokusu kan alamaz. yirmi dakikadan uzun müddet kan ve oksijen alamayan kalp adelesi ölmeye başlar. bu olaya kalp krizi (miyokard infarktüsü) denir. infarktüs geçiren kalp bölümü kasılma fonksiyonunu kaybeder. altı saat içerisinde infarktüs yerleşir.

kaynak: prof. dr. neyyir tuncay eren

Kalbin islevi ve dolasim

Kalbin işlevi ve dolaşım

Kalp göğüs kafesi içerisinde, önde ve halk arasında iman tahtası diye bilinen sternum kemiğinin derhal arkasında yer alır. kalp birbirleriyle doğrudan ya da indirekt ilişkili 4 odacıktan oluşmuştur. vücutta dolaşarak oksijenini dokulara vermiş ve dokulardan karbondioksidi almış olan kirli kan (venöz kan) kalbin sağ kulakcığına (sağ atrium) döner. buradan sağ karıncığa (sağ ventrikül) geçen kan akciğerlere gönderilerek orada tekrardan oksijenle yüklenip kalbin sol kulakcığına (sol atrium) gelir. daha sonra sol karıncığa (sol ventrikül) gelerek buradan da tüm vücuda tekrar gönderilir. yukarıda izah edilen bu işlem bir dolaşım siklusudur. yani kalbin her atımında bu olay gerçekleşir. normal bir kalbin dakikada 60- 80 defa attığını düşünürsek vücuttaki en ufak noktalara dahi kan ulaştırma gibi olabildiğince zor bir görevi yıllarca başarıyla yürüten bu ufak organın önemi bir kez daha anlaşılabilir. kalbin bu pompa görevini yürütebilmesi için çok özel bir adele yapısı vardır.

vücutta başka hiçbir yerde olmayan bu adele yapısının iki esas özelliği vardır. birincisi yorulmama, ikincisi ise kasılma için lazım elektriksel uyarıyı kendi kendine oluşturma ve bu uyarıyı tüm kalp adelesine eşit olarak iletilmesini sağlamaktır. tüm vücut istirahatteyken bile çalışmasına devam eden bu organın adele sisteminin bu faaliyetlerini yürütebilmesi için doğal olarak diğer organlardan daha fazla kan ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç koroner damar sistemi ile sağlanır. kalbin sağ ve sol bölümünü kanlandıran iki ana koroner damar sistemi vardır. koroner damar sistemiyle kalp adelesine sağlanan kan akımında gelişi güzel bir nedenle azalma olduğunda angina pektoris denilen şiddetli göğüs ağrıları ortaya çıkar. kalp adelesinin bir bölümünün kan akımının aniden kesilmesi ise kalp krizi (miyokard infarktüsü) ne sebep olur. kalpte yukarıda söz edilen 4 odacık arasında bağlantıyı sağlayan kapaklar vardır. bu kapaklar kanın bir yönde akışını sağlarken ters yönde akmasına engel olurlar. ancak çeşitli nedenlerle bu kapakların işlevleri bozulduğunda kan akımına engel olabildikleri gibi kanı geri kaçırarak kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalara sebep olurlar. kalpten çıkan ana damarlar ile kalp arasında da kapakçıklar vardır.